دوره و شماره: دوره 22، شماره 9، آذر 1398، صفحه 1-98 
تأثیر طب فشاری گوش بر افسردگی زنان نابارور: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 36-44

10.22038/ijogi.2019.14000

مرجان قدرتی؛ دکتر علی محمدپور؛ دکتر علی خورسند وکیل‌زاده؛ دکتر جهانشیر توکلی‌زاده؛ دکتر فاطمه هادی‌زاده طلاساز


بررسی تأثیر پماد کتان بر ترمیم زخم سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 64-71

10.22038/ijogi.2019.14003

مریم سلیمانی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ سید رضا مظلوم


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر ولولوس سیگموئید حین سزارین

صفحه 94-98

10.22038/ijogi.2019.14007

دکتر زهرا قوامی؛ دکتر احمد قاضی؛ دکتر فاطمه رامزی