بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 دکترای پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: منوراژی به سیکل­های قاعدگی سنگین که طی آن خونریزی افزایش یافته و یا طولانی شده، اطلاق می­گردد. منوراژی یک علت شایع مراجعه به کلینیک­های ژنیکولوژی است و حدود 30% زنان سنین باروری آن را تجربه می­کنند. خونریزی سنگین قاعدگی بر روی کیفیت زندگی از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی تأثیر منفی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل سه‌سوکور در سال 95-1394 بر روی 90 زن مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. پس از یک سیکل کنترل میزان خونریزی قاعدگی، افراد در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای افراد هر دو گروه، 2 کپسول 250 میلی‌گرمی مفنامیک اسید هر 8 ساعت از روز اول قاعدگی تا اتمام آن و حداکثر به مدت 7 روز، برای 2 سیکل متوالی تجویز شد. برای افراد گروه بومادران علاوه بر مفنامیک اسید، 2 کپسول بومادران هر 12 ساعت از روز اول قاعدگی تا اتمام آن حداکثر به مدت 7 روز تجویز شد. برای گروه کنترل به جای کپسول بومادران، پلاسبوی بومادران با همان دستور تجویز شد. اطلاعات مربوط به میزان و مدت خونریزی قاعدگی با استفاده از چارت PBLAC بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون­های آماری تی‌مستقل، من‌ویتنی و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 001/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: درمقایسه درون‌گروهی میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی قبل و پس از درمان، میزان خونریزی قاعدگی در هر دو گروه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (001/0>p) که میزان این کاهش در گروه بومادران به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (036/0 =p). طول مدت خونریزی قاعدگی نیز در هر دو گروه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (001/0>p). میزان کاهش طول مدت خونریزی قاعدگی در گروه بومادران به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (042/0=p).
نتیجه‌گیری: کپسول عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران در کاهش میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در زنان سنین باروری مبتلا به خونریزی شدید قاعدگی مؤثر است. این دارو به دلیل عوارض کمتر و نداشتن تأثیرات هورمونی می­تواند در درمان منوراژی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydro alcoholic extract of Achillea Millefolium on menorrhagia

نویسندگان [English]

 • Nasim Khademi 1
 • Pegah Matouripour 2
 • Katayoun Vakilian 3
1 Instructor, Department of Midwifery, Nursing & Midwifery Sciences Development Research Center, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Ph.D. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery, Ph.D. of Reproductive Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menorrhagia refers to heavy menstrual cycles in which bleeding has or prolonged. Menorrhagia is a common cause for referral to gynecology clinics and about 30% of women at reproductive age experience it. Heavy menstrual bleeding has a negative impact on the quality of life in terms of physical, psychological and social health. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of hydro alcoholic extract ofAchillea Millefoliumon women's menorrhagia.
Methods: This triple-blind clinical trials study with control group was performed on 90 women who referred to health clinics, Arak University of Medical Sciences in 2015-2016. After one cycle of controlling menstrual bleeding, the subjects were randomly assigned to two groups of test and control. For both groups, 2 Mefenamic acid capsule (250 mg) was administered every 8 hours from the first day of menstruation up to the end of it for seven days for two consecutive cycles. For test group, in addition to Mefenamic acid, 2 Achillea Mille folium capsules was administered every 12 hours from the first day of menstruation up to the end of it for seven days. In control group, combination of mefnamic acid and placebo was administered with same dose and order. Data on the amount and duration of menstrual bleeding were analyzed using PBLAC chart. Data were analyzed using SPSS software (version20) and independent t-test, Mann-Whitney and Friedman tests. P<0.001 was considered statistically significant.
Results: In the inter-comparison of the amount and duration of menstrual bleeding before and after treatment, the amount of bleeding was significantly reduced (p<0.001); this decrease was significantly more in Achillea Mille folium group than the control group (p=0.036). The duration of menstrual bleeding was also significantly reduced in both groups (p<0.001). The decrease in duration of menstrual bleeding was significantly more in Achillea Mille folium group than the control group (p=0.042).
Conclusion: The hydro alcoholic extract ofAchillea mille folium capsule is effective in reducing the
amount and duration of menstrual bleeding in women of reproductive age. Achillea mille folium due to less complications and no hormonal effects can be effective in treatment of menorrhagia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achilleamillefolium
 • Mefenamic acid
 • Menorrhagia
 1. Novak E. Berek & Novak gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkin; 2012.
 2. Mints M, Luksha L, Kublickiene K. Altered responsiveness of small uterine arteries in women with idiopathic menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 2008; 199(6):646.e1-5.
 3. Moukhah S, Goshtasebi A, Moayed Mohseni S. Clinical trial of medroxyprogestrone acetate on menstureal blood Loss and quality of life in women with menorrhagia. Daneshvar 2011; 18(93):21-32. (Persian).
 4. Knol HM, Bogchelman DH, Kluin-Nelemans HC, van der Zee AG, Van der Meer J, Meijer K. Routine evaluation and treatment of unexplained menorrhagia: do we consider haemostatic disorders. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010; 152(2):191-4.
 5. Livdans-Forret AB, Harvey PJ, Larkin-Their SM. Menorrhagia: a synopsis of management focusing on herbal and nutritional supplements, and chiropractic. J Canadian Chiropr Assoc 2010; 51(4):235-46.
 6. Von Mackensen S. Quality of life in women with bleeding disorders. Haemophilia 2010; 1:33-7.
 7. Shankar M, Chi C. Kadir RA. Review of quality of life: menorrhagia in women with or without inherited bleeding disorders. Haemophilia 2008; 14(1):15-20.
 8. Pitkin J. Dysfunctional uterine bleeding. BMJ 2007; 334(7603):1110-1.
 9. Ghasamy K, Asghari A, Narenji F, Moshfeghi K, Eshrati B. The effect of using iron tablets on decreasing vascular headaches in women at productive age. Arak Med Univ J 2010; 12(4):86-91. (Persian). 
 10. Naseri M, Rezai-Zadeh H, Choopani R, Anoshirvani M. Review of Iranian traditional medicine. 2nd ed. Tehran: Shahr Publisher; 2009. P. 13. (Persian).
 11. Mojahed S, Aflatunian A, Khadem N, Dehghani Firouzabadi R, Karimi Zarchi M. An investigation into effectiveness of date (Rutab) on postpartum hemorrhage. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20(2):159-66. (Persian).
 12. Zargari A. Medical plants. 8th ed. Tehran: Tehran University Publisher; 2011. P. 186-91. (Persian).
 13. Grosso C, Vinholes J, Silva LR, Pinho PG, Goncacalves RF, Valentao P, et al. Chemical composition and biological screening of Capsella bursa-pastoris. Rev Bras Farmacognos 2018; 21(4):635-43.
 14. Kuroda K. Pharmacologcial and anticarcinogenic effects of capsella bursa- pastoris Extract. Chiba Med 1989; 65(3):67-74.
 15. Morgan M. Herbs for the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Phytotherapists Perspect 2011; 45:1-3.
 16. Rahimy M, Ziaey S, Babai G, Rabeay M. Effect of vitamin E in treatment of  menorrhagia in patient with DUB. Daneshvar Med J 2009; 82:59-66. (Persian).
 17. Sourteji A, Kariman N, Mojab F, Alavi MH. Comparing the effect of mefenamic acid and the hydroalcoholic extract of Urtica dioica on the volume of heavy menstrual bleeding in Babol Azad University students. Arak Med Univ J 2013; 16(73):27-36. (Persian).
 18. Lethaby A, Duckitt K, Farquhar C. Non‐steroidal anti‐inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2013; 1:CD000400.
 19. Mahdavian M, Golmakani N, Manssori A, Hossinzade H, Afzalaghaee M. An investigation of effectiveness of oral Dill extracts on postpartum hemorrhage. J Women Midwifery Infertil Iran 2001; 78(4):19-26. (Persian).
 20. Mazari Z. Clinical trials of herbal medicines G Persian and tranexamic acid in the treatment of women with menorrhagia. [Master Thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2010. (Persian).
 21. Safari A, Shahrezaee G, Damavandi A. Comparison of the effect of vitamin E and mefenamic acid on the severity of primary dysmenorrhea. Ann Mil Health Sci Res 2006; 4(1):735-8. (Persian).
 22. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkin; 2011.
 23. Ebrahimi VF, Nahidi F, Mojab F, Pourhoseingholi MA, Panahi Z. The effect of hydro alcoholic extract of Achillea Mille folium capsule on duration and severity of primary dysmenorrhea pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(3):48-86. (Persian).
 24. Satarzade A. Effects of Achillea millefolium on the severity of dysmenorrhea. J Nurs Midwifery 2008; 3(12):4-10. (Persian).