دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 1-100 
3. اثر شش هفته تمرین یوگا بر کیفیت زندگی زنان نابارور دارای سندرم تخمدان پلیکیستیک

صفحه 18-26

دکتر هما بهرامی؛ مریم محسنی؛ دکتر لیلا امینی؛ دکتر زهرا کریمیان


4. بررسی ارتباط استرس مادر با پیامدهای بارداری: یک مطالعه آینده‌نگر

صفحه 27-36

دکتر نضال آژ؛ مهسا قاسمی؛ مونا خانی؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش


5. مقایسه پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زا در دو گروه آمنیوتومی زودرس و دیررس: یک کارآزمایی

صفحه 37-42

ام‌البنین زارع؛ بیتا جمالی؛ دکتر آزاده کیاپور؛ دکتر ماریا کربلایی‌زاده


6. بررسی ارتباط سطح سرمی ویسفاتین با شاخص‌های آنتروپومتریک و میزان وزنگیری دوران بارداری مادر

صفحه 43-51

اشرف صابر؛ دکتر نجمه تهرانیان؛ متین السادات اسمعیل زاده؛ شیوا پورعلی رودبنه


7. بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان

صفحه 52-60

مهدی خانبابایی گول؛ دکتر نوشین مبارکی اصل؛ زهرا قوامی؛ مهسا ژرفی؛ دکتر عبدالرضا مهدی‌نواز اقدم


مروری

10. اثر داروهای مهارکننده رگزایی به همراه شیمی‌درمانی در درمان سرطان پستان: مطالعه مروری

صفحه 78-89

نجیبه نصیری؛ دکتر امیر آوان؛ دکتر سید مهدی حسنیان؛ دکتر مجید خزاعی