دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 1-100 
بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان

صفحه 52-60

10.22038/ijogi.2019.13582

مهدی خانبابایی گول؛ دکتر نوشین مبارکی اصل؛ زهرا قوامی؛ مهسا ژرفی؛ دکتر عبدالرضا مهدی‌نواز اقدم