بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استادیار گروه پرستاری بهداشت، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ، یکی از شایع‌ترین مشکلات دوران بارداری است. از آنجا که بسیاری از محققین نقش اضطراب و یا افسردگی را در بروز تهوع و استفراغ بارداری مؤثر دانسته‌اند، آرام‌سازی با افزایش میزان آرامش احتمالاً می‌تواند سبب کاهش تهوع و استفراغ در زنان باردار شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آرام‌سازی عضلانی بر تهوع و استفراغ زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی 66 زن باردار 12-6 هفته با تهوع و استفراغ بارداری، مراجعه‌کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پس از برگزاری 2 جلسه آموزش آرام‌سازی پیشرونده عضلانی طی یک هفته برای گروه مداخله، واحدهای پژوهش تمرینات را به مدت 4 هفته در منزل انجام دادند. در گروه کنترل از طرف پژوهشگر آموزشی داده نمی‌شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل: شاخص تهوع و استفراغ رودز و پرسش‌نامه افسردگی، اضطراب و استرس بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون‌های من‌ویتنی، تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ و عق زدن در گروه مداخله قبل از مطالعه به‌ترتیب 3/2±6/4، 3/2±2/3، 7/1±7/2 و 0/5±6/10 و بعد از مطالعه 4/1±8/2، 3/1±8/1، 9/0±6/1 و 8/2±6 بود، در‌حالی‌که میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ و عق زدن در گروه کنترل قبل از مطالعه به‌ترتیب 1/2±4/4، 4/2±3/2، 8/1±8/2 و 7/1±5/9 و بعد از مطالعه به‌ترتیب 6/1±8/3، 9/1±3/2، 2±7/2 و 8/4±8/8 بود که بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، در گروه مداخله در طی تمام مراحل اندازه‌گیری، میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن زنان باردار کاهش معنی‌داری داشت (001/0>p)؛ در‌ حالی‌که در گروه کنترل، در برخی مراحل اندازه‌گیری، کاهش معنی‌دار نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: آرام‌سازی پیشرونده عضلانی با کاهش اضطراب، استرس و افسردگی می‌تواند منجر به کاهش شدت تهوع، استفراغ و عق زدن در زنان باردار شود، لذا با توجه به بی‌عارضه بودن و راحتی انجام آن، این روش به‌عنوان راهکاری برای کاهش تهوع و استفراغ بارداری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of progressive muscle relaxation on nausea and vomiting in pregnant women

نویسندگان [English]

 • Zahra Shourgashti 1
 • Khadigeh Mirzaii najmabadi 2
 • Hamid Chamanzari 3
 • Mohsen Asghari Nekah 4
 • Salmeh Dadgar 5
 • Zahra Emami Moghadam 6
1 M.Sc. Student in Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. student of Higher Education Management, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Education and Counseling Psychology, School of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Nursing and Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting is one of the most common problems in pregnancy. Since many researchers have considered the effective role of anxiety or depression in the incidence of nausea and vomiting in pregnancy, relaxation probably can decrease nausea and vomiting in pregnant women through increasing the calmness. Therefore, this study was performed with aim to determine the effect of muscle relaxation on nausea and vomiting in pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 66 pregnant women at gestational age of 6-12 weeks with nausea and vomiting of pregnancy who referred to two selected health centers in Mashhad in 2018. The subjects were randomly assigned to intervention and control groups. After holding two sessions of progressive muscle relaxation training within one week for the intervention group, the units performed the exercises for 4 weeks at home. The researcher did not give any training to the control group. The tools used in this study included Rhodes Nausea and Vomiting Index, and Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (Dass-21). Data analysis was done using SPSS software (version 25) using Mann-Whitney, independent t-test, repeated measures analysis, and Friedman tests. PResults: The mean score of nausea, vomiting and gagging and the total score of nausea, vomiting and gagging in the intervention group before the study were 4.6 ± 2.3, 3.2 ± 2.3, 2.7 ± 1.7, and 10.6±5.0, and after the study were 2.8 ± 1.4, 1.8 ± 1.3, 1.6 ± 0.9, and 6 ± 2.8, respectively. In the control group, the mean score of nausea, vomiting and gagging and the total score of nausea, vomiting and gagging before the study were 4.4 ± 2.1, 2.3 ± 2.4, 2.8 ± 1.8, 9.5 ± 1.7, respectively, and after the study were 3.8 ± 1.6, 2.3 ± 1.9, 2.7 ± 2, and 8.8±4.8, respectively. The results of statistical tests showed that the mean score of nausea, vomiting, gagging and total score of nausea, vomiting, and gagging of pregnant women significantly decreased in the intervention group during all stages of measurement (p <0.001); while in the control group, there was no significant decrease in some stages of measurement (p >0.05).
Conclusion: Progressive muscle relaxation can reduce the severity of nausea, vomiting and gagging in pregnant women by reducing anxiety, stress and depression. Therefore, since it has no complications and is convenient to do it, this method is recommended as a way to reduce the incidence of nausea and vomiting in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muscle relaxation
 • Nausea
 • Pregnant women
 • Vomiting
 1. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4:CD000145.
 2. Gibbs R, Karlan B, Haney F, Nygaard I. Danforth`s obstetrics and gynecology. 10th ed. Philidelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. P. 282.
 3. Nikibakhsh A, Neisani Samani L, Keshavarz M, Hoseini F. Incidence and severity of nausea and vomiting during pregnancy and its association with anxiety and depression in pregnant women. Iran J Nurs 2016; 29(101):1-11. (Persian).
 4. Emami Moghadam Z, Ajami B, Vashani B, Reza H, Sardarabady F. Perceived benefits based on the health belief model in oral health related behaviors in pregnant women, Mashhad, 2012. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(44):21-7. (Persian).
 5. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MT. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):18-29. (Persian).
 6. Modares M, Besharat S, Rahimikian F, Besharat S, Mahmoudi M, Salehisourmaghi H. Effect of gingervand chamomile capsules on nausea and vomiting in pregnancy. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1):46-51. (Persian).
 7. Koren G, Levichek Z. The teratogenicity of drugs for nausea and vomiting of pregnancy: perceived versus true risk. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5):S248-52.
 8. Forouzandeh N, Delaram M, Deris F. The quality of mental health status in pregnancy and it's contributing factors on women visiting the health care centers of Shahrekord, (2001-2002). J Reprod Infertil 2003; 4(2):146-55. (Persian).
 9. Ranjbar TA, Faramarzi M, Zakariaii Z, Naeimirad M. Role of psycho-social factor in pregnant women whit nausea and vomiting. Daneshvar Med 2015; 22(119):73-80. (Persian).
 10. Bakhshi M, Memarian R, Azad Fallah P. The effect of progressive muscle relaxation on the dosage of antiemetic drugs in cancer patients undergoing chemotherapy. Horizon Med Sci 2009; 15(3):5-12.
 11. Seyed Ahmadi Nejad FS, Golmakani N, Shakeri MT. Effect of progressive muscle relaxation on depression, anxiety, and stress of primigravid women. Evid Based Care 2015; 5(1):67-76.
 12. Farmahini Farahani M, Purfarzad Z, Sajadi M, Saeedi M. The effect of progressive muscle relaxation on happiness in nursing students. Complement Med J Facul Nurs Midwifery 2016; 6(2):1461-9.
 13. Karami J, Mokari Z, Shalani B. The effectiveness of relaxation training on depression, anxiety, and stress in infertile women. Rooyesh Ravanshenasi J 2017; 6(4):241-55. (Persian).
 14. Ghafari S, Ahmadi FA, Nabavi M, Memarian R. Effects of applying progressive muscle relaxation technique on depression, anxiety and stress of multiple sclerosis patients in Iran National MS Society. Res Med 2008; 32(1):45-53. (Persian).
 15. Shobeiri F, Taravati-Javad M, Soltani F, Karami M. Effects of progressive muscle relaxation counseling on anxiety among primigravida women referred to health care centers in Hamadan. J Educ Comm Health 2015; 2(2):1-9. (Persian).
 16. Shobeiri F, Taravati-Javad M, Soltani F, Karami M. Effects of progressive muscle relaxation counseling on anxiety among primigravida women referred to health care centers in hamadan. J Educ Comm Health 2015; 2(2):1-9. (Persian).
 17. Nickel C, Kettler C, Muehlbacher M, Lahmann C, Tritt K, Fartacek R, et al. Effect of progressive muscle relaxation in adolescent female bronchial asthma patients: a randomized, double-blind, controlled study. J Psychosom Res 2005; 59(6):393-8.
 18. Emami Moghadam Z, Aemmi SZ, Dadgar S, Sardar Abadi F. Improving the performance of pregnant women in oral and dental health based on the Health Belief Model. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(176):6-11. (Persian).
 19. Mirzaee K, Oladi Ghadikolaee S, Shakeri MT, Mousavi Bazzaz SM. Evaluation of the quality of postpartum care based on bruce model in medical health centers of Mashhad city in 2013-2014. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(177):1-10. (Persian).
 20. Sadat Hoseini A. Effect of music therapy on chemotherapy nausea and vomiting in children with malignancy. J Hayat 2009; 15(2):5-14. (Persian).
 21. Soltani M, Golmakani N, Mazlum SR. The effect of Ottawa's intervention on nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy. Mashhad Univ Med Sci 2016; 16(2):219-29. (Persian).
 22. Rhodes VA, McDaniel RW. The index of nausea, vomiting, and retching: a new format of the lndex of nausea and vomiting. Oncol Nurs Forum 1999; 26:5.
 23. Moradian S, Shahidsales S, Ghavam Nasiri M, Pilling M, Molassiotis A, Walshe C. Translation and psychometric assessment of the Persian version of the rhodes index of nausea, vomiting and retching (INVR) scale for the assessment of chemotherapy‐induced nausea and vomiting. Eur J Cancer Care 2014; 23(6):811-8.
 24. Crawford JR, Henry JD. The depression anxiety stress scales (DASS): normative data and latent structure in a large non‐clinical sample. Br J Clin Psychol 2003; 42(2):111-31.
 25. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iran Psychol 2005; 4(1):299-313.
 26. Yoo HJ, Ahn SH, Kim SB, Kim WK, Han OS. Efficacy of progressive muscle relaxation training and guided imagery in reducing chemotherapy side effects in patients with breast cancer and in improving their quality of life. Support Care Cancer 2005; 13(10):826-33.
 27. Molassiotis A, Yung HP, Yam BM, Chan FY, Mok T. The effectiveness of progressive muscle relaxation training in managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in Chinese breast cancer patients: a randomised controlled trial. Support Care Cancer 2002; 10(3):237-46.
 28. Charalambous A, Giannakopoulou M, Bozas E, Marcou Y, Kitsios P, Paikousis L. Guided imagery and progressive muscle relaxation as a cluster of symptoms management intervention in patients receiving chemotherapy: a randomized control trial. PloS One 2016; 11(6):e0156911.
 29. Hedayatizadeh-Omran A, Janbabaei G, Faraji Emafti M, Noroozi A, Kolagari S, Modanloo M. Relationship between spirituality and death anxiety in patients with cancer undergoing chemotherapy. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 27(156):98-108. (Persian).
 30. Mehraban Z, Alizadeh L, Narimani M. Maternal prenatal pregnancy-related anxiety and spontaneous preterm birth in ardebil health centers in 2011. J Urmia Univ Med Sci 2013; 23(6):670-5. (Persian).
 31. Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A. Acupressure and the prevention of nausea and vomiting after laparoscopy. Br J Anaesth 1999; 82(3):387-90.
 32. Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Impact of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. Feyz 2012; 16(3):212-8. (Persian).
 33. Belluomini J, Litt RC, Lee KA, Katz M. Acupressure for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, blinded study. Obstet Gynecol 1994; 84(2):245-8.