دوره و شماره: دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 1-114 

اصیل پژوهشی

مقایسه پیامدهای خروج سوند ادراری 6 ساعت و 12 تا 24 ساعت پس از سزارین

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2017.9949

مینو یغمایی؛ مژگان مختاری؛ آزاده تمیزی؛ مهدی محمدی


بررسی عوامل مؤثر بر انجام رفتارهای تغذیه صحیح در زنان: مطالعه‌ای مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر: 1395

صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2017.9950

محمد تاجفرد؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حبیب‌الله اسماعیلی؛ نسرین علیزاده؛ زهرا حسینی خبوشان


آموزش به منظور افزایش رضایت جنسی زنان یائسه: آموزش فردی یا گروهی؟

صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2017.9951

پروین عابدی؛ معصومه جعفرزاده؛ زهرا عباسپور؛ پری بسطامی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده؛ مریم حسنی


بررسی شیوع مصرف گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد

صفحه 33-40

10.22038/ijogi.2017.9953

سید حمید حسینی؛ رضوان رجب زاده؛ حلیمه نصرتی؛ فاطمه ناصری؛ مهدی طرسکی؛ حمید رضا محدث حکاک؛ محمد حسین آیتی


بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2017.9954

پروین گلزاره؛ روجا رحیمی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ رضا بخردی؛ عباس مهران


بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر طول مدت دیسمنوره اولیه

صفحه 74-81

10.22038/ijogi.2017.9958

فهیمه طاحونه‌یان گل‌خطمی؛ زهرا عابدیان؛ سید احمد امامی؛ حبیب‌الله اسماعیلی


بررسی تأثیر طب فشاری بر انقباض رحم و دردهای بعد از زایمان

صفحه 91-100

10.22038/ijogi.2017.9961

مریم سلطانی؛ صدیقه اظهری؛ علی خورسند وکیل‌زاده؛ فاطمه تارا؛ سید رضا مظلوم