بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه آموزشی بهداشت باروری، بارداری و زایمان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی‌، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دکترای حرفه‌ای پزشکی، واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران.

5 کارشناس ارشد آمار حیاتی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: علائم یائسگی می­تواند اثرات زیانباری بر زندگی زنان گذاشته و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از زنان یائسه جهت سازگاری با علائم یائسگی، به درمان­های طب مکمل چون گیاه درمانی و استفاده از فیتواستروژن­ها روی آورده‌اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر رازیانه به عنوان یک فیتواستروژن در درمان علائم جسمانی یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 بر روی 90 زن یائسه 60-45 ساله در تهران انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه رازیانه و دارونما تقسیم شدند. زنان در گروه رازیانه به مدت 8 هفته روزانه 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی رازیانه و در گروه دارونما 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی روغن آفتابگردان را دریافت کردند. علائم جسمانی یائسگی به وسیله بخش جسمانی پرسشنامه معیار سنجش یائسگی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون­های تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله،دو گروه از نظر علائم جسمانی یائسگی مشابه بودند، اما پس از 8 هفته مداخله، بر اساس آزمون آماری تی زوجی، در گروه رازیانه، علائم جسمانی یائسگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله از نظر آماری کاهش معنی­داری یافت (001/0p<)، اما در گروه دارونما علائم بعد از مداخله با قبل از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: رازیانه بدون هیچ عارضه جدی در کاهش علائم جسمانی یائسگی مؤثر است. تحقیقات بیشتر برای قطعی شدن نتایج حاصل از این مطالعه مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women

نویسندگان [English]

 • Parvin Golzareh 1
 • Roja Rahimi 2
 • Fatemeh Rahimikian 3
 • Reza Bekhradi 4
 • Abbas Mehran 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, Department of Reproductive Health, Pregnancy and Delivery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 MD, Barij Essen Pharmaceutical Company Research and development unit, Kashan, Iran.
5 M.Sc. of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause symptoms can have harmful effects on women's life and affect their quality of life. Most of post-menopausal women have turned to complementary medicine therapies such as herbal therapy and the use of phytoestrogens for compatibility with menopausal symptoms. This study was performed with aim to assess the effect of fennel as a phytoestrogen in treatment of menopausal physical symptoms.
Methods: This clinical randomized trial was performed in 2016 on 90 post-menopause women aged 45-60 years in Tehran. The subjects were randomly assigned to two groups of fennel and placebo. Women in fennel group received 8 weeks of treatment with daily two 100mg fennel soft capsules and in placebo group with two 100 mg sun flower oil capsules. The menopausal physical symptoms were measured by the physical part of Menopause Rating Scale (MRS) questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 14) and Independent t-test and Paired t-test. P<0.05 was considered significant.
Results: The two groups were similar in menopausal physical symptoms before the intervention. But, after 8 weeks of the intervention, Independent t-test showed that menopausal physical symptoms after the intervention were significantly decreased compared to before the intervention (P<0.001), but in placebo group, menopausal physical symptoms after the intervention were not significantly different with before the intervention (P>0.05).
Conclusion: Fennel is effective in reducing menopausal physical symptoms without any serious side effect. More researches are needed to definite the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fennel
 • Menopause
 • Physical symptoms
 1. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. P. 673-857.
 2. Rajaeefard A, Mohammad-Beigi A, Mohammad-Salehi N. Estimation of natural age of menopause in Iranian women: a meta-analysis study. Koomesh 2011; 13(1):1-7. (Persian).
 3. Nahidi F, Karman N, Vallaei N, Fazli Z. Studying incidence of menopause and its effective factors in Tehran. Res Med 2010; 33(4):258-65. (Persian).
 4. Selection of the results of general census of population and housing 2011. Statistical Center of Iran. Available at: URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf; 2011. (Persian).
 5. Epstein L, Mardon S. The Harvard medical school guides to a good night's sleep. New York: McGrow-Hill; 2007. P. 1-17.
 6. Menopausal complaints. Pharmaceuticals, Bayer: Science for a Better Life. Available at: URL: http://pharma.bayer.com/en/treatment-care/womens-health/menopausal-complaints; 2016.
 7. Jin F, Tao M, Teng Y, Shao H, Li C, Mills E. Knowledge and attitude towards menopause and hormone replacement therapy in Chinese woman. Gynecol Obstet Invent 2015; 79(1):5-40.
 8. Rahman SA, Zainudin SR, Mun VL. Assessment of menopausal symptoms modified Menopause Rating Scale (MRS) among middle age women in Kuching, Sarawak, Malaysia. Asia Pac Fam Med 2010; 9(1):5.
 9. Ashrafi M, Kazemi Ashtiani S, Malekzadeh F, Amirchaghmaghi E, Kashfi F, Eshrati B, et al. Symptoms of natural menopause among Iranian women living in Tehran, Iran. Int J Reprod BioMed 2010; 8(1):29-32. (Persian).
 10. Makvandi S, Zargar Shushtari S, Yazdizadeh H, Zaker Hoseini V, Bastami A. Frequency and severity of menopausal symptoms and its relationship with demographic factors in pre-and postmenopausal women of Ahvaz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(49-50):7-15. (Persian).
 11. Juan E, Chedraui P, Baron G, Belzares E, Bencosme A, Calle A, et al. Menopause could be involved in the pathogenesis of muscle and joint aches in mid-aged women. Maturitas 2013; 75(1):94-100.
 12. Bruyneel M. Sleep disturbances in menopausal women: Aetiology and practical aspects. Maturitas 2015; 81(3):406-9.
 13. Gast GC, Pop VJ, Samsioe GN, Grobbee DE, Nilsson PM, Keyzer JJ, et al. Vasomotor menopausal symptoms are associated with increased risk of coronary heart disease. Menopause 2011; 18(2):146-51.
 14. Edelman JS. Menopause matters: your guide to a long and healthy life. Maryland: JHU Press; 2009. P. 41-53.
 15. Posadzki P, Lee MS, Moon TW, Choi TY, Park TY, Ernst E. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by menopausal women: a systematic review of surveys. Maturitas 2013; 75(1):34-43.
 16. Shobeiri F, Majlesi A, Poor Hamzeh M, Nazari M. The frequency of some supplements and hormone therapy in menopousal women in Hamadan city. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 11(7):556-63. (Persian).
 17. Karimian Z, Keramat A. Hot flashes of menopause and herbal medicine in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(111):1-11. (Persian).
 18. Sirotkin AV, Harrath AH. Phytoestrogens and their effects. Eur J Pharmacol 2014; 741:230-6.
 19. Crowly C. 101+Recipes from the herb lady. New York: Lulu; 2006. P. 85-96.
 20. Badgujar SB, Patel VV, Bandivdekar AH. Foeniculum vulgare Mill: a review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary application, and toxicology. Biomed Res Int 2014; 2014:842674.
 21. Parthasaraty VA, Bhageerathy TJ, Hempakam Z. Chemistry of spices. Wallingford, UK: CABI International; 2008. P. 238.
 22. Preedy VR, Watson RR, Patal VB. Nuts and seeds in health and disease prevention. Massachusetts: Academic Press; 2011. P. 462-6.
 23. Malini T, Vanithakumari G, Megala N, Anusya S, Devi K, Elango V. Effect of Foeniculum vulgare Mill. Seed extract on the genital organs of male and female rats. Indian J Physiol Pharmacol 1985; 29(1):21-6.
 24. Mohebbi-Kian E, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Bekhradi R. Efficacy of fennel and combined oral contraceptive on depot medroxyprogesterone acetate-induced amenorrhea: a randomized placebo-controlled trial. Contraception 2014; 90(4):440-6.
 25. ElghblawiE . Idiopathic hirsutism: excessive bodily and facial hair in women. Br J Nurs 2008; 17(3):192-7.
 26. Türkyilmaz Z, Karabulut R, Sonmez K, Can Başaklar A. A striking and frequent cause of premature thelarche in children: Foeniculum vulgare. J Pediatr Surg 2008; 43(11):2109-11.
 27. Rose J. The aromatherapy book: applications and inhalations. California: North Atlantic Books; 1992. P. 92.
 28. Albert-Puleo M. Fennel and anise as estrogenic agents. J Ethnopharmacol 1980; 2(4):337-44.
 29. Kumar S, Pandey AK. Chemistry and biological activities of flovnoides: an overview. Sci World J 2013; 2013:162750.
 30. Karabín M, Hudcová T, Jelínek L, Dostálek P. Biotransformations and biological activities of hop flavonoids. Biotechnol Adv 2015; 33(6 Pt 2):1063-90.
 31. Mahmoudi Z, Soleimani M, Saidi A, Khamisipour G, Azizsoltani A. Effects of Foeniculum vulgare ethanol extract on osteogenesis in human mecenchymal stem cells. Avicenna J Phytomed 2013; 3(2):135-42.
 32. Golian Tehrani S, Mirmohammadali M, Mehran A, Taghizadea M, Baleghi M. The comparison of fennel and mefenamic acid effects on post-partum after pain. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(8):7-13. (Persian).
 33. Delaram M, Forouzandeh N. The effect of fennel on the primary dysmenorrhea in students of Shahrekord University of medical sciences. Sci Med J 2011; 10(1):81-8. (Persian).
 34. Namavar Jahromi B, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. Int J Gynecol Obstet 2003; 80(2):153-7.
 35. Najar S, Yaralizadeh M, Abedi P, Namjooyan F. Effect of fennel vaginal cream on dysparonia and sexual satisfaction among postmenopausal women: a double-blind randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(171):8-16. (Persian).
 36. Tavoni S, Shakeri F, Haghani H, Gooshehgir SA. The effect of red clover on severity of physical menopause symptoms. J Res Dev Nurs Midwifery 2013; 10:75-80. (Persian).
 37. Heinemann LA, Potthoff P, Schneider HP. International versions of the Menopause Rating Scale (MRS). Health Qual Life Outcomes 2003; 1:28.
 38. Darsareh F, Taavoni S, Joolaee S, Haghani H. Effect of aromatherapy massage on menopausal symptoms: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause 2012; 19(9):995-9.
 39. Auerbach L, Rakus J, Bauer C, Gerner C, Ullmann R, Wimmer H, et al. Pomegranate seed oil in women with menopausal symtpoms: a prospective randomized, placebo-controlled, double-blinded trial. Menopause 2012; 19(4):426-32.
 40. Norozi E, Mostafavi F, Hassanzadeh A, Moodi M, Sharifirad G. Factors related with quality of life among postmenopausal women in Isfahan, Iran, based on behavioral analysis phase of precede model. Health Sys Res J 2011; 7(3):267-77. (Persian).
 41. Blumel JE, Castelo-Branco C, Binfa L, Gramegna G, Tacla X, Aracena B, et al. Quality of life after menopause; a population study. Maturitas 2000; 34(1):17-23.
 42. Barat S, Javadian Kotenaei M, Bouzari Z, Sam S, Taheri Otaghsar M. Factors affecting life process of postmenopausal women. J Babol Univ Med Sci 2013; 15(3):30-5. (Persian).
 43. Chedraui P, San Miguel G, Schwager G. The effect of soy-derived isoflavones over hot flushes, menopausal symptoms and mood in climacteric women with increased body mass index. Gynecol Endocrinol 2011; 27(5):307-13.
 44. Rostock M, Fischer J, Mumm A, Stammwitz U, Saller R, Bartsch HH. Black cohosh (Cimicifuga racemosa) in tamoxifen-treated breast cancer patients with climacteric complaints - a prospective observational study. Gynecol Endocrinol 2011; 27(10):844-8.
 45. Nahidi F, Taherpour M, Mojab F, Alavi Majd H. Effects of anise on menopausal hot flashes. Pajoohandeh J 2008; 1(3):167-73. (Persian).
 46. Abdali K, Dowran P, Emamghoreishi M, Kasraian M, Tabatabaei H. Comparison of the effect of foeniculum vulgare and St John’s wort (Hypericum perforatum) on the climacteric symptoms and sexual activity in menopausal woman. Int J Adv Biotechnol Res 2016; 7:148-54.