مقایسه پیامدهای خروج سوند ادراری 6 ساعت و 12 تا 24 ساعت پس از سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان، بیرجند، ایران.

4 دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: در مورد استفاده از سوند ادراری و زمان خارج کردن آن پس از عمل سزارین بین مراکز درمانی مختلف اتفاق نظر وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای خروج سوند ادرار 6 ساعت پس از عمل و خروج آن 12 تا 24 ساعت پس از سزارین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی در سال 1393 بر روی 220 بیمار داوطلب سزارین در زاهدان انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 110 نفره خروج سوند ادراری 6 ساعت و 12 تا 24 ساعت پس از عمل تقسیم شدند. بیماران این دو گروه از نظر پیامدهای پس از عمل، عوارض احتمالی و نیز طول مدت بستری در بیمارستان و رضایت‌مندی مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های کای دو و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر خصوصیات فردی و مربوط به عمل جراحی تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. در گروه خروج زودهنگام، زمان اولین ادرار کردن (05/0>p)، زمان به راه افتادن پس از عمل (05/0>p)، احساس فوریت در ادرار کردن (03/0=p)، و پیوری (001/0=p) به طور معنی‌داری کمتر و رضایت از زمان خارج کردن سوند  (001/0>p) بیشتر از گروه خروح دیرهنگام بود، اما دو گروه از نظر دشواری در ادرار کردن (61/0=p)، تکرر ادرار (84/0=p)، سوزش ادرار (6/0=p) و طول مدت بستری (567/0=p ) اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند.
نتیجه‌گیری: خروج سوند ادراری 6 ساعت پس از عمل سزارین در مقایسه با خروج سوند 12 تا 24 ساعت پس از عمل با پیامدهای بهتری همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the outcomes of urinary catheter removal 6 hour and 12 to 24 hours after cesarean delivery

نویسندگان [English]

 • Minoo Yaghmaei 1
 • Mozhgan Mokhtari 2
 • Azadeh Tamizi 3
 • Mehdi Mohammadi 4
1 Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Gynecologist, Birjand, Iran.
4 Associate Professor, Department of Epidemiology & Biostatics, Health Promotion Research Center, School of Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There is controversy about indwelling urinary catheter and the ideal time to remove it after cesarean delivery in different treatment centers. This study was performed with aim to determine the outcomes of urinary catheter removal 6 and 12-24 hours after cesarean delivery.
Methods: This randomized controlled trial was performed on 220 women who were candidate for cesarean delivery in Zahedan in 2014. Participants were randomly allocated to 2 groups (n=110 in each group) of removal of urinary catheter 6 hours and removal during 12-24 hours after cesarean delivery. The two groups were evaluated for postoperative outcome, length of hospital stay, possible complications and patient's satisfaction. Data were analyzed by SPSS software (version 18) and Chi -squared and T-tests. P<0.05 was considered significant.
Results: There was no significant difference between two groups in terms of demographic characteristics and operation variables. In early removal group, time of first urination (p<0.05), time of ambulation (p<0.05), urgency in urination (p=0.03) and postoperative pyuria (p=0.001) were significantly lower and patient's satisfaction (p<0.001) was more than late removal group. But, there was no significant difference between two groups regarding voiding discomfort (p=0.61), frequency (p=0.84), dysuria (p=0.61) and hospital stay (p=0.567).
Conclusion: Removal of urinary catheter 6 hours after cesarean section has better outcomes than removal of it 12-24 hours after operation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Outcome assessment
 • Urinary catheter
 1. Cesarean. Definition of Cesarean by the Free Dictionary. Available at: URL: www.thefreedictionary.com/cesarean; 2003.
 2. Ahmadi S, Rahmani E, Ahmadi K, Bahreman B. Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(15):1-7. (Persian).
 3. Moosavi FS, Golmakani N, Saki A. The relationship between postoperative pain after cesarean section with pre and postoperative anxiety. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(24):1-10. (Persian).
 4. Taffel SM, Placek PJ, Liss T. Trends in the United States cesarean section rate and reasons for the 1980-85 rise. Am J Public Health 1987; 77(8):955-9.
 5. Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ, Curtain SC. Births: preliminary data for 2014. Nat Vital Stat Rep. 2015; 64(6):1-9.
 6. Gibbons L, Belizán JM, Lauer JA, Betrán AP, Merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage. World Health Rep 2010; 30:1-31.
 7. Hamilton JP, Green S. Cochrane handbook for systemic reviews of interventions Version 5.1.0. New York: The Cochrane Collaboration; 2011.
 8. Wee MY, Brown H, Reynolds F. The national institute of clinical excellence (NICE) guidelines for caesarean sections: implications for the anesthetist. Int J Obstet Anesth 2005; 14(2):147-58.
 9. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York, USA: McGraw-Hill; 2014. P. 590-605.
 10. Li L, Wen J, Wang L, Li YP, Li Y. Is routine indwelling catheterization of the bladder for cesarean section necessary? A systematic review. BJOG 2011; 118(4):400-9.
 11. Ghoreishi J. Indwelling urinary catheters in cesarean delivery. Int J Gynecol Obstet 2003; 83(3):267-70.
 12. Abdel-Aleem H, Aboelnasr MF, Jayoushi TM, Habib FA. Indwelling bladder catheterization as part of intraoperative and postoperative care for cesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2014; 4:CD010322.
 13. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL Jr, Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals. Public Health Rep 2007; 122(2):160-6.
 14. Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections incidence morbidity and economic costs. Am J Med 2002; 113(Suppl 1A):5S-13.
 15. Frequent urination: symptom-overview covers definition. Mayoclinic. Available at: URL: www.mayoclinic.org/symptoms/frequent-urination/basics/definition/sym-25550712; 2005.
 16. Zhou B, Lin Z, Huang Y. Effect of extubation time of indwelling urinary catheters on postoperative recovery after cesarean section. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2012; 32(8):1221-2.
 17. El-Mazny A, El-Sharkawy M, Hassan A. A prospective randomized clinical trial comparing immediate versus delayed removal of urinary catheter following elective cesarean section. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 181:111-4.
 18. Onile TG, Kuti O, Orji EO, Ogunniyi SO. A prospective randomized clinical trial of urethral catheter removal following elective cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 2008; 102(3):267-70.
 19. Naguimbing-Cuaresma AE, Habana AE. Early removal of urinary catheter in cesarean delivery in a tertiary training hospital. J Obstet Gynecol 2007; 31(2):69-74.

Azarkish F, Latifnejad R, Seeyyedi Alavi CH, Khajeh Karamoddin M, Esmaeeli H. The effect of early removal of indwelling urinary catheter after cesarean delivery on the urinary tract. Infections 2003; 5:15-6.