دوره و شماره: دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 1-100 

اصیل پژوهشی

بررسی شیوع و عوارض هیپوتیروئیدی در حاملگی

صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2017.9584

مرضیه لطفعلی‌زاده؛ نیره قمیان؛ منصوره محمدنژاد


بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ

صفحه 15-25

10.22038/ijogi.2017.9586

حسین ابراهیمی‌پور؛ سمیرا علیانی؛ علیرضا رضازاده؛ علی خورسند وکیل‌زاده؛ سمیه فضایلی؛ مینا جعفری؛ آرزو شعبانی‌فر؛ مهدی یوسفی


تأثیر برنامه مراقبت حمایتی بر داغدیدگی در زنان با سقط زودرس

صفحه 33-41

10.22038/ijogi.2017.9588

ناهید گلمکانی؛ مریم احمدی؛ نگار اصغری‌پور؛ حبیب‌الله اسماعیلی