دوره و شماره: دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 1-100 

اصیل پژوهشی

1. بررسی شیوع و عوارض هیپوتیروئیدی در حاملگی

صفحه 1-5

مرضیه لطفعلی‌زاده؛ نیره قمیان؛ منصوره محمدنژاد


3. بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب ارزش‌های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ

صفحه 15-25

حسین ابراهیمی‌پور؛ سمیرا علیانی؛ علیرضا رضازاده؛ علی خورسند وکیل‌زاده؛ سمیه فضایلی؛ مینا جعفری؛ آرزو شعبانی‌فر؛ مهدی یوسفی


5. تأثیر برنامه مراقبت حمایتی بر داغدیدگی در زنان با سقط زودرس

صفحه 33-41

ناهید گلمکانی؛ مریم احمدی؛ نگار اصغری‌پور؛ حبیب‌الله اسماعیلی


8. مقایسه اثر موضعی روغن زنجبیل با زنجبیل خوراکی بر علائم همراه دیسمنوره اولیه: کارآزمایی بالینی

صفحه 61-69

پانته‌آ شیرویه؛ مریم حمزه‌لو مقدم؛ فتانه هاشم ‌دباغیان؛ روشنک مکبری‌نژاد