بررسی شیوع مصرف گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران. دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

6 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی به دلایل مختلف توسط زنان باردار طی دوران بارداری استفاده می­شود و در باور عموم مردم، داروهای گیاهی، سالم و بدون عوارض جانبی می­باشند، در حالی که این گیاهان باعث عوارض جانبی در مادر و یا تداخلات دارویی می‌شوند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع مصرف گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بجنورد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 بر روی 350 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد انجام شد. اطلاعات مربوط به نوع گیاهان دارویی، دلیل مصرف، آگاهی و عملکرد افراد در زمینه مصرف گیاهان دارویی به‌وسیله پرسشنامه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون‌های تی تست و کای دو انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 222 نفر (40/63%) از واحدهای پژوهش از داروی گیاهی استفاده کرده بودند. شایع‌ترین علل مصرف سرماخوردگی و بیشترین گیاه مورد استفاده نعنا بود. 117 نفر (40/53%) از افراد، اطلاعات خود را از خانواده و فامیل کسب کرده بودند و 139 نفر (90/62%) از افراد گیاهان دارویی مورد نیاز خود را از عطاری تهیه می­کردند، بین مصرف گیاهان دارویی با شغل و تحصیلات همسر ارتباط معنادار آماری وجود داشت (05/0p<).
نتیجه‌گیری: با توجه به درصد بالای استفاده از گیاهان دارویی در زنان باردار شهر بجنورد و غنی بودن این منطقه از لحاظ گیاهان دارویی، آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد داروهای گیاهی توسط مراقبین سلامت به زنان باردار لازم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Medicinal Herbs Consumption in Pregnant Women Referring to Bojnurd Health Care Centers

نویسندگان [English]

 • Seyed Hamid Hosseini 1
 • Rezvan Rajabzadeh 2
 • Halimeh Nosrati 3
 • Fateme Naseri 3
 • Mahdi Toroski 4
 • Hamidreza Mohaddes Hakkak 5
 • Mohammad Hossein Ayati 6
1 Instructor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran. PhD Student of Health Education and Health Promotion, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Epidemiology, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 B.SC. of Public Health, School of Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
4 PhD Student of Pharmaco-economics Management, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnant women use medicinal herbs for different reasons, and there is a belief that medicinal herbs are safe and without side effects, while medicinal herbs have side effects or drug interactions for the mother. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the prevalence of medicinal herbs consumption in pregnant women referring to Bojnurd health care centers.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 350 pregnant women referring to Bojnurd health care centers in 2015. Data about the type of herbs, the cause of consumption, knowledge and practice of people about the use of herbs were collected by a questionnaire. Data was analyzed SPSS software (version 20) and t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered significant.
Results: 222 (63.40%) of pregnant women had used medicinal herbs. The most common reason was common cold and the most used medicinal herbal was mint. 117 (53.40%) of the participants had obtained the information from the family and 139 (62.90%) had provided the medicinal herbs from the medicinal herb shops (Attari). There was a statistically significant relationship between the use of medicinal herbs and husband's occupation and education (p<0.05).
Conclusion: Due to the high consumption rate of medicinal herbs by pregnant women in Bojnurd, and also the fact that this area is rich in medicinal herbs; it is necessary that pregnant women be more trained and aware about medicinal herbs by Health care providers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medicine herbal
 • pregnancy
 • Pregnant Women
 1. Mansouri A. Phytochemical survey of four species of plants collected Aica. [PhD Dissertation]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences, School of Pharmacy; 1993. (Persian).
 2. Egon S. Analysis and identification of herbal medicinal products. Trans: Samsamshariat H. Tehran: Torch; 2010. P. 14-147. (Persian).
 3. O'Malley P, Trimble N, Browning M. Are herbal therapies worth the risks? Nurs Pract 2005; 24(10):71–5.
 4. Aiynechy Y. Materia medical plants. Tehran: Tehran University Press; 1986. P. 1008. (Persian).
 5. Shmsard Kany MR. Goodness Naini breeze. 1st ed. Tehran: Publication of Perfection; 2002. P. 11. (Persian).
 6. Hatamy F. Secret salamat with plants. Tehran: Press Martyr Understood; 2002. P. 254.
 7. Glshady Aymandkht, Rizwan Ansari, Asgari S. SarrafzadeganNidal, Bastam Mary. Knowledge, belief, and practice of herbal medicine in the Esfahan City.  Journal Of Medicinal Plants.2002;1(2): 21-29.
 8. Ben-Arye E, Oren A, Ben-Arie A. Herbal medicine in women's life cycle. Harefuah 2006; 145(10):738-42.
 9. Louik C, Gardener P, Kelley K, Mitchell A. Use of herbal treatments in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010; 202(5):439.e1-10.
 10. Orief Y, Farghaly NF, Ibrahim MI. Use of herbal medicines among pregnant women attending family health centers in Alexandria. Middle East Fertil Soc J 2014; 19(1):425-50.
 11. Belew C. Herbs and the childbearing woman: Guidelines for midwives11DISCLAIMER: This article reflects the experience and research of the author. Every effort has been made to provide accurate and complete information. The reader should be aware, however, that information about herbs is constantly changing because of ongoing research and clinical experience; furthermore, differences in opinion exist among authorities with regard to herbal use. In addition, each individual is unique and may have unexpected. J Nurse Midwifery 1999; 44(3):231-52.
 12. Sereshty M, Azari P, Rafiean M, Kheiri S. Use of herbal medicines by pregnant women in Shahr-e-Kord. J Reprod Infertil 2006; 7(2):125-31.
 13. Adawi DH. Prevalence and predictors of herb use during pregnancy (a study of Rafidia governmental hospital/Palestine). [Doctoral dissertation]. Israel: An-Najah National University; 2012.
 14. Sadighi J, Maftoun F, Ziaei SA. Herbal medicine: knowledge, attitude and practice in Tehran. J Med Plants 2005; 1(13):60-7. (Persian).
 15. Agamolayi T. Principles of health services. 2nd ed. Tehran: Andishe Rafie Pub; 2005.
 16. Davodi R, Azma R. Report of healthy people 2010. Mashhad: Mashhad Medical University; 2003. (Persian).
 17. Cuzzolin, L., Francini-Pesenti, F., Verlato, G., Joppi, M., Baldelli, P. and Benoni, G., Use of herbal products among 392 Italian pregnant women: focus on pregnancy outcome. 2010; Pharmacoepidem. Drug Safe., 19: 1151–1158.
 18. Azari S, Naghizadeh S, Abbasnezhad O. Reasons of using herbal medicines by pregnant women referred to Tabriz Health Centers in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(150):1-7. (Persian).
 19. Tabatabaee M. Use of herbal medicine among pregnant women referring to Valiasr hospital in Kazeroon, Fars, South of Iran. J Med Plants 2011; 10(37):96-108.
 20. Nordeng H, Havnen GC. Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13(6):371-80.
 21. Lone Holst, David Wright, Svein Haavik, and Hedvig Nordeng. The Use and the User of Herbal Remedies During Pregnancy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. July 2009, 15(7): 787-792.
 22. Gardiner P, Jarrett K, Filippelli A, Pecci C, Mauch M, Jack B. Herb Use, Vitamin use, and diet in low‐income, postpartum women. J Midwifery Womens Health 2013; 58(2):150-7.
 23. Planta M, Gundersen B, Petitt JC. Prevalence of the use of herbal products in a low-income population. Fam Med 2000; 32(4):252-7.
 24. Heidarifar R, Mehran N, Momenian S, Mousavi SM, Kouhbor M, Hajiali Gol A. A study of the status of use of drug plants and its related factors in Qom city, Iran. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(4):95-100. (Persian).
 25. Bagheri A, Naghdi Badi H, Movahedian F, Makizadeh M, Hemati AR. Evaluation of using herbal medicine in Isfahan women population. J Med Plants 2005; 3(15):81-93. (Persian).
 26. Dabirifard M, Maghsoudi Z, Dabirifard S, Salmani N. Frequency, causes and how to use medicinal herbs during pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(4):66-75. (Persian).
 27. Akbari N, Parvin N, Sereshti M, Safdari F. Study about different types of medicinal plants used by elderly people in Shahrekord city, Iran, 2009. J Shahrekord Univ Med Sci 2011; 12(4):26-32. (Persian).
 28. Sanayifar A, Emami Z, Rajabzade R, Sadeghi A, Hosseini SH. The Prevalence of Anemia and Some of Its Related Factors in the Pregnant Women Referred to Bojnurd Health and Treatment Centers, 2014. Sadra Medical Sciences Journal.2015;3(4):235-246.

Rajabzadeh, R., Hamid Hoseini, S., Rezazadeh, J., Baghban, A., Nasiri, M., Hosein Ayati, M. Prevalence of Anemia and its Related Factors in Pregnant Women referring to health centers of Mane and Samalghan city. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2015; 18(171): 1-7.