بررسی تأثیر مدل 5آ بر تغییر رفتار فعالیت فیزیکی در زنان باردار با اضافه وزن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکتری تغذیه، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، مجتمع مراکز تحقیقاتی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه: اضافه وزن و چاقی، یک چالش قابل توجه برای مراقبت دوران بارداری می‌باشد. حدود 50% از زنان با شاخص توده بدنی بالای 25 کیلوگرم بر متر مربع باردار می‌شوند که می‌تواند با افزایش خطر بارداری همراه باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مدل 5آ بر تغییر رفتار فعالیت فیزیکی در زنان باردار دارای اضافه وزن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 95-1394 بر روی 120 زن باردار با اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه انجام شد. گروه کنترل مراقبت‌های معمول را دریافت و گروه مداخله آموزش چهره به چهره فعالیت فیزیکی بر اساس مدل خودمدیریتی 5آ را دریافت کرد. این مطالعه طی 3 ماه در قالب 5 مرحله سؤال، ارزیابی، راهنمایی، توافق، کمک و پیگیری به اجرا درآمد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فعالیت فیزیکی در بارداری انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی‌مستقل، کای دو و آنالیز کواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: متوسط سطح کل فعالیت فیزیکی در گروه کنترل در شروع و پایان مداخله 89/38±30/74 و 67/25±37/60 و در گروه مداخله 70/15±32/88 و 14/35±30/117 مت بر دقیقه بود. در پایان مداخله اختلاف دو گروه بر اساس الگوی فعالیت فیزیکی و میزان وزن‌گیری معنی‌دار بود. متوسط فعالیت فیزیکی بین دو گروه در پایان مداخله تفاوت معنی‌داری داشت (001/0>p). آنالیز کوواریانس، تفاوت آماری معنی‌داری را بین دو گروه بر اساس فعالیت فیزیکی کل و تغییرات وزن پس از تعدیل متغیرهای مخدوشگر نشان داد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: مداخله خودمدیریتی بر اساس مدل 5آ می‌تواند نقش مؤثری در تغییر رفتار زنان باردار داشته باشد و منجر به ایجاد انگیزه، تغییر نگرش و رفتار آنان شده و به آنها کمک می‌کند برای بهبود وزن‌گیری طبق دستورالعمل و به‌دست آوردن وزن مناسب در بارداری، رفتار و سبک زندگی خود را مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 5A model on behavior change of physical activity in overweight pregnant women

نویسندگان [English]

 • Narmin Ghaderpanah 1
 • Hamideh Mohaddesi 2
 • Davood Vahabzadeh 3
 • Hamidreza Khalkhali 4
1 M.Sc. student of Counselling in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, Maternal and Childhood Obesity Research Center, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
3 PhD student of Nutrition, Maternal and Childhood Obesity Research Center, Research Centers, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
4 Associate professor, Department of Biostatistics, Patient Safety Research Center, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction:  Overweight and obesity are considerable challenge for pregnancy care. About 50% of women enter pregnancy with BMI above than 25kg/m2 that can be associated with increased risk in pregnancy. This study was performed with aim to determine the effect of 5A model on behavior change of physical activity in overweight pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 120 overweight pregnant women referred to health centers of Urmia during 2015-2016. The control group received routine prenatal care, and intervention group received a face to face training program regarding physical activity based on self-management 5A model. This study was performed during 3 months in 5 steps of question, assessment, guidance, agreement, help, and follow-up. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and independent t, Chi-square, and covariance analysis tests. P<0.05 was considered significant.
Results: The mean of total physical activity level in the control group at the start and the end of the intervention was 74.30 ± 38.89 and 60.37 ± 25.67 MET / min, respectively and in the intervention group was 88.32 ± 15.70 and 35.3 ± 117.30 ±35.14 MET / min, respectively. At the end of intervention, the difference of two groups in terms of physical activity and weight gain was significant. The mean of physical activity at the end of intervention was significantly different after the intervention (P <0.001). Analysis of covariance showed a significant difference between the two groups in physical activity and weight changes after adjusting the confounding variables (P <0.001). 
Conclusion: The self-management intervention based on 5A model has an effective role in the changing of pregnant women's behavior and can lead to create motivation, attitude and behavioral modifications. Also it can help them to improve their weight gain according to guidelines through of managing their behavior and life style.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Overweight
 • Physical Activity
 • pregnancy weight gain
 • Self-management 5A model
 1. Siega-Riz AM, Evenson KR, Dole N. Pregnancy-related weight gain--a link to obesity? Nutr Rev 2004; 62(7 Pt 2):S105-11.
 2. Grivell RM, Yelland LN, Deussen A, Crowther CA, Dodd JM .Antenatal dietary and lifestyle advice for women who are overweight or obese and the effect on fetal growth and adiposity: the LIMIT randomised trial. BJOG 2016; 123(2):233-43.
 3. Scheil W, Scott J, Catcheside B, Sage L, Kennare R. Pregnancy outcome in South Australia 2010. Adelaide: Pregnancy Outcome Unit, SA Health. Australia: Government of South Australia; 2012.
 4. Magro-Malosso ER, Saccone G, Di Mascio D, Di Tommaso M, Berghella V. Exercise during pregnancy and risk of preterm birth in overweight and obese women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96:263-73
 5. Thangaratinam S, Jolly K. Obesity in pregnancy: a review of reviews on the effectiveness of interventions. BJOG 2010; 117(11):1309-12.
 6. Roohparvar N. Evaluation of weight gain status and its relationship to personal information of pregnant mothers. Iran J Nurs Midwifery Res 2009; 14(2):95-7.
 7. Yu Z, Han S, Zhu J, Sun X, Ji C, Guo X. Pre-pregnancy body mass index in relation to infant birth weight and offspring overweight/obesity: a systematic review and meta-analysis. PloS One 2013; 8(4):e61627.
 8. Parker MG, Ouyang F, Pearson C, Gillman MW, Belfort MB, Hong X, et al. Prepregnancy body mass index and risk of preterm birth: association heterogeneity by preterm subgroups. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14:153.
 9. Blomberg M. Maternal body mass index and risk of obstetric anal sphincter injury. Biomed Res Int 2014; 2014:395803.
 10. American College of Obstetricians and Gynecologists. Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No. 650. Obstet Gynecol 2015; 126(6):e135-42.
 11. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization; 2011.
 12. Bahadoran P, Abbasi F, Yousefi A, Kargarfard M. Evaluating the effect of exercise on the postpartum quality of life. Iran J Nurs Midwifery Res 2007; 12(1):17-20.
 13. Fell DB, Joseph K, Armson BA, Dodds L. The impact of pregnancy on physical activity level. Matern Child Health J 2009; 13(5):597-603.
 14. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical activity guidelines advisory committee report, 2008. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 2008.
 15. Nascimento SL, Surita FG, Cecatti JG. Physical exercise during pregnancy: a systematic review. Curr Opin Obstet Gynecol 2012; 24(6):387-94.
 16. Hegaard HK, Damm P, Nielsen BB, Pedersen BK. Pregnancy and recreational physical activity. Ugeskr Laeger 2006; 168(6):564-6.
 17. Bungum TJ, Peaslee DL, Jackson AW, Perez MA. Exercise during pregnancy and type of delivery in nulliparae. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000; 29(3):258-64.
 18. Braeken MA, Jones A, Otte RA, Van den Bergh BR. Physical exercise during pregnancy and circadian variation in parasympathetic activity are negatively associated with offspring birth weight. Maasmechelen: Psychological functioning and the autonomic nervous system during pregnancy impact on mother and child; 2014. P. 105.
 19. Saftlas AF, Logsden-Sackett N, Wang W, Woolson R, Bracken MB. Work, leisure-time physical activity, and risk of preeclampsia and gestational hypertension. Am J Epidemiol 2004; 160(8):758-65.
 20. Tella BA, Sokunbi OG, Akinlami OF, Afolabi B. Effects of aerobic exercises on the level of insomnia and fatigue in pregnant women. Internet J Gynecol Obstet 2011; 15:1-6.
 21. Duckitt K. Exercise during pregnancy: eat for one, exercise for two. BMJ 2011; 343(7834):1129.
 22. Bahadoran P, Pouya F, Zolaktaf V, Taebi M. The effect of stretching exercise and walking on changes of blood pressure in nulliparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20(2):205.
 23. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(5):552-9.
 24. Solhi M, Ahmadi L, Taghdisi MH, Haghani H. The Effect of Trans Theoretical Model (TTM) on exercise behavior in pregnant women referred to dehaghan rural health center in. Iran J Med Educ 2012; 11(8):942-50.
 25. Pivarnik JM, Chambliss H, Clapp J, Dugan S, Hatch M, Lovelady C, et al. Impact of physical activity during pregnancy and postpartum on chronic disease risk. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(5):989-1006.
 26. Halvorsen S, Haakstad LA, Edvardsen E, Bø K. Effect of aerobic dance on cardiorespiratory fitness in pregnant women: a randomised controlled trial. Physiotherapy 2013; 99(1):42-8.
 27. Jamshidi A, Talebi H, Sajadi SS, Safari K, Zare G. The relationship between sport orientation and competitive anxiety in elite athletes. Proc Soc Behav Sci 2011; 30:1161-5.
 28. State P. Attitude, intention key to exercise in pregnant women. ScienceBlogs. Available at: URL: http://scienceblogcom/community/older/2003/G/20034979html; 2011.
 29. Owe KM, Nystad W, Bø K. Correlates of regular exercise during pregnancy: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Scand J Med Sci Sports 2009; 19(5):637-45.
 30. Taavoni S, Ahmadi Z, Haghani H. Trend of exercise before, during, and after pregnancy. Iran J Nurs 2008; 21(54):135-41
 31. Weissgerber TL, Wolfe LA, Davies GA, Mottola MF. Exercise in the prevention and treatment of maternal–fetal disease: a review of the literature. Appl Physiol Nutr Metab 2006; 31(6):661-74.
 32. Duncombe D, Wertheim EH, Skouteris H, Paxton SJ, Kelly L. Factors related to exercise over the course of pregnancy including women's beliefs about the safety of exercise during pregnancy. Midwifery 2009; 25(4):430-8.
 33. ACOG Committee Obstetric Practice. ACOG Committee opinion. number 267, January 2002: exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstet Gynecol 2002; 99(1):171-3.
 34. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Dietary interventions and physical activity interventions for weight management before, during and after pregnancy. London: NICE; 2010.
 35. Rasmussen K, Yaktine A. Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines. Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.
 36. Mahmoodi H, Asghari-Jafarabadi M, Babazadeh T, Mohammadi Y, Shirzadi S, Sharifi-Saqezi P, et al. Health promoting behaviors in pregnant women admitted to the prenatal care unit of Imam Khomeini Hospital of Saqqez. J Educ Community Health 2015; 1(4):58-65.
 37. Symons Downs D, Hausenblas HA. Women’s exercise beliefs and behaviors during their pregnancy and postpartum. J Midwifery Womens Health 2004; 49(2):138-44.
 38. Clarke PE, Gross H. Women's behaviour, beliefs and information sources about physical exercise in pregnancy. Midwifery 2004; 20(2):133-41.
 39. Lomundal BK, Steinsbekk A. Five-year follow-up of a one-year self-management program for patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2012; 7:87-93.
 40. Nolte S, Elsworth GR, Sinclair AJ, Osborne RH. The extent and breadth of benefits from participating in chronic disease self-management courses: a national patient-reported outcomes survey. Patient Educ Couns 2007; 65(3):351-60.
 41. Bourbeau J, Nault D, Dang-Tan T. Self-management and behaviour modification in COPD. Patient Educ Couns 2004; 52(3):271-7.
 42. Cavallo DN, Tate DF, Ries AV, Brown JD, DeVellis RF, Ammerman AS. A social media–based physical activity intervention: a randomized controlled trial. Am J Prev Med 2012; 43(5):527-32.
 43. Tehrani H, Khanjani N, Majlessi F, Sadeghi R, Doostan F. Modern media-based intervention on promotion of women’s physical activity. Wulfenia J 2014; 21(6):260-70.
 44. Glasgow RE, Goldstein MG, Ockene JK, Pronk NP. Translating what we have learned into practice: principles and hypotheses for interventions addressing multiple behaviors in primary care. Am J Prev Med 2004; 27(2):88-101.
 45. Alexander SC, Cox ME, Turer CLB, Lyna P, Østbye T, Tulsky JA, et al. Do the five A’s work when physicians counsel about weight loss? Fam Med 2011; 43(3):179-84.
 46. Estabrooks PA, Glasgow RE, Dzewaltowski DA. Physical activity promotion through primary care. JAMA 2003; 289(22):2913-6.
 47. Schlair S, Moore S, McMacken M, Jay M. How to deliver high-quality obesity counseling in primary care using the 5As framework. JCOM 2012; 19(5):221-9.
 48. Huang N. Motivating patients to move. Aust Fam Physician 2005; 34(6):413-7.
 49. Vallis M, Piccinini-Vallis H, Sharma AM, Freedhoff Y. Modified 5 As Minimal intervention for obesity counseling in primary care. Can Fam Physician 2013; 59(1):27-31.
 50. Asbee SM, Jenkins TR, Butler JR, White J, Elliot M, Rutledge A. Preventing excessive weight gain during pregnancy through dietary and lifestyle counseling: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2009; 113(2 Pt 1):305-12.
 51. Chasan-Taber L, Schmidt MD, Roberts DE, Hosmer D, Markenson G, Freedson PS. Development and validation of a pregnancy physical activity questionnaire. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(10):1750-60.
 52. Abbasi S, Moazami M, Bijeh N, Mirmajidi SR. Investigation of the relationship between physical activity levels, maternal weight (before delivery) and serum cortisol level (during labor) in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(151):12-9. (Persian).
 53. Glasgow RE, Emont S, Miller DC. Assessing delivery of the five ‘As’ for patient-centered counseling. Health Promot Int 2006; 21(3):245-55.
 54. Shakeri M, Fekri S, Shahnavaz A, Shakibazadeh E. Effectiveness of a group-based educational program on physical activity among pregnant women. J Hayat 2012; 18(3):1-9. (Persian).
 55. Evenson KR. Towards an understanding of change in physical activity from pregnancy through postpartum. Psychol Sport Exerc 2011; 12(1):36-45.
 56. Shakeri M, Fekri SH, Shahnavaz A. The effect of educational program based on basnef model on the pregnant mothersphysical activity. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2013; 10(6):832-40.
 57. Heffernan AE. Exercise and pregnancy in primary care. Nurse Pract 2000; 25(3):42-60.
 58. Cramp AG, Bray SR. A prospective examination of exercise and barrier self-efficacy to engage in leisure-time physical activity during pregnancy. Ann Behav Med 2009; 37(3):325-34.
 59. Evenson KR, Wen F. National trends in self-reported physical activity and sedentary behaviors among pregnant women: NHANES 1999–2006. Prev Med 2010; 50(3):123-8.
 60. Chasan-Taber L, Marcus BH, Stanek E 3rd, Ciccolo JT, Marquez DX, Solomon CG, et al. A randomized controlled trial of prenatal physical activity to prevent gestational diabetes: design and methods. J Womens Health 2009; 18(6):851-9.
 61. Hausenblas HA, Brewer BW, Van Raalte JL, Cook B, Downs DS, Weis CA, et al. Development and evaluation of a multimedia CD-ROM for exercise during pregnancy and postpartum. Patient Educ Couns 2008; 70(2):215-9.
 62. Szmeja MA, Cramp C, Grivell RM, Deussen AR, Yelland LN, Dodd JM. Use of a DVD to provide dietary and lifestyle information to pregnant women who are overweight or obese: a nested randomised trial. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14(1):409.
 63. Cohen TR, Koski KG. Limiting excess weight gain in healthy pregnant women: importance of energy intakes, physical activity, and adherence to gestational weight gain guidelines. J Pregnancy 2013; 2013:787032.
 64. Magann EF, Evans SF, Weitz B, Newnham J. Antepartum, intrapartum, and neonatal significance of exercise on healthy low-risk pregnant working women. Obstet Gynecol 2002; 99(3):466-72.
 65. Guelinckx I, Devlieger R, Mullie P, Vansant G. Effect of lifestyle intervention on dietary habits, physical activity, and gestational weight gain in obese pregnant women: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2010; 91(2):373-80.
 66. Santos PC, Ferreira MI, Teixeira RJ, Couto M, Abreu S, Montenegro N, et al. Physical activity and self-esteem during pregnancy. Int Psychol Neurosci 2016; 2(6):112-36.
 67. Melton B, Marshall E, Bland H, Schmidt M, Guion WK. American rural women's exercise self‐efficacy and awareness of exercise benefits and safety during pregnancy. Nurs Health Sci 2013; 15(4):468-73.
 68. Tomoda S, Ogita S, Tamura T. Exercise therapy for the prevention of gestational hypertension. J Soci Gynecol Invest 1996; 2(3):304A.
 69. Akbari Z, Tol A, Shojaeizadeh D, Aazam K. Assessing of physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety during pregnancy among women. Razi J Med Sci 2016; 22(139):76-87.
 70. Edalati-Fard F, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Farshbaf-Khalili A. Relationship of zinc and magnesium serum levels with postpartum depression in Tabriz-Iran. Global J Health Sci 2016; 8(11):120.
 71. Khaledan A, Mirdar S, Motahari Tabari N, Ahmad Shirvani M. Effect of an aerobic exercise program on fetal growth in pregnant women. J Hayat 2010; 16(1):55-64. (Persian).
 72. Wilkinson SA, McIntyre HD. Evaluation of the'healthy start to pregnancy'early antenatal health promotion workshop: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12(1):131.
 73. Jay M, Gillespie C, Schlair S, Sherman S, Kalet A. Physicians' use of the 5As in counseling obese patients: is the quality of counseling associated with patients' motivation and intention to lose weight? BMC Health Serv Res 2010; 10(1):159.
 74. Kiani F, Mohadesi N, Heydarnia B. Exercise and examine the causes affecting the attitude of pregnant Tehran Univ Med J 2012; 1(2):34-40. (Persian).