تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به ارتباط بین الگوی زندگی با سلامتی و بروز بیماری­های غیر واگیردار، تغییر الگوی زندگی می‌تواند اثرات مثبتی بر سلامتی داشته باشد. با این­وجود اثر الگوی زندگی و بروز بیماری‌ها با عامل چاقی و اختلالات ناشی از آن به خوبی معلوم نیست. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق و دارای اضافه وزن غیرفعال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 بر روی 40 نفر (از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) از زنان غیر فعال در دامنه سنی 35-20 سال سالم و دارای کلسترول نزدیک به دامنه خطر با شاخص توده بدنی 32-28 کیلوگرم بر متر مربع انجام شد. افراد به صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفره کنترل، تمرین - دارونما، کورکومین و تمرین - کورکومین قرار گرفتند. گروه‌های مصرف‌کننده کورکومین، به مدت 8 هفته روزانه یک کپسول 80 میلی­گرمی نانومیسیل کورکومین را مصرف کردند. گروه‌های تمرین نیز هفته‌ای 3 جلسه به مدت 8 هفته تمرین مقاومتی را اجرا نمودند. اطلاعات مربوط به نیم‌رخ لیپیدی با استفاده از آزمایش خون گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های آنالیز واریانس، کروسکال والیس، آزمون شفه و آنالیز کوواریانس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از 8 هفته تمرین غلظت تری‌گلیسیرید در گروه تمرین همراه با مصرف کورکومین نسبت به گروه کورکومین به طور معناداری کاهش یافت (027/0=p). تفاوت معناداری در VLDL-c (389/0=p)، غلظت HDL-c (205/0=p)، LDL-c (503/0=p) و کلسترول (335/0=p) پس از ترکیب تمرین مقاومتی و مصرف کورکومین مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی و کورکومین اثر یکدیگر را بر کاهش نیمرخ چربی تقویت نمی‌نمایند. همچنین پاسخ نیمرخ لیپیدی به تمرین و کورکومین مشابه نبوده و از آنجایی که هم تمرین و هم مصرف کورکومین و ترکیب آنها بر برخی شاخص‌های نیمرخ لیپیدی اثر مطلوب داشت، توصیه می‌شود دختران دارای اضافه وزن به عنوان اقدام پیشگیرانه  از هریک از این مداخله‌ها استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Combining Resistance Training and Curcumin Supplementation on Lipid Profile in Obese Women

نویسندگان [English]

 • Zohre Amirkhani 1
 • Mohammad Ali Azarbayjani 2
 • Maghsoud Peeri 2
 • Hasan Matin Homaei 3
1 Instructor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sport Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to the relationship between the lifestyle, health and non-transmitted diseases, changing the pattern of lifestyle can have positive effects on health. However, the effect of lifestyle and the incidence of diseases caused by obesity and its related disorders are not well known. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of combining resistance training and curcumin usage on lipid profile in inactive overweight and obese women.
Methods: This randomized clinical trial was performed at second semester of the academic year of 2013-2014 on 40 students (from the Islamic Azad University of Mashhad) of inactive women at age range of 20-35 years and healthy with cholesterol close to the risk domain and BMI: 28-32 kg/m2. The subjects were randomly divided into four groups of 10 cases: control, training-placebo, curcumin, and training-placebo. The group of curcumin consumed 80 mg Nano-micelles curcumin/day for 8 weeks. The training groups also performed resistance training three sessions per week for a total of eight weeks. Data on lipid profile were collected using blood tests. Data were analyzed using SPSS software (version 18), and variance analysis, Kruskal-Wallis, Covariance analysis and Scheffe test. P<0.05 was considered significant.
Results: After eight weeks of exercise, serum concentration of triglycerides significantly decreased in the group of training in combination with curcumin compared to the curcumin group (p =0.027) with group. No significant difference was observed in the concentration of VLDL-c (P= 0.389), HDL-c, (p=0.205), LDL-c (p=0.503) and cholesterol (p=0.335) after combining resistance exercise and using curcumin.
Conclusion: Resistance training and curcumin do not reinforce each other's effect on reducing lipid profile. The response of lipid profile to training and curcumin was not similar. According to this, both training and consumption curcumin and their combination on some lipid profile indicators had a desirable effect, recommended that overweight girls use preventive measures for each of these interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curcumin
 • Inactive women
 • lipid profile
 • Resistance training
 1. Nora M, Guimarães M, Almeida R, Martins P, Gonçalves G, Santos M, et al. Excess body mass index loss predicts metabolic syndrome remission after gastric bypass. Diabetol Metab Syndr 2014; 6(1):1-7.
 2. Jaceldo-Siegl K, Haddad E, Oda K, Fraser GE, Sabaté J. Tree nuts are inversely associated with metabolic syndrome and obesity: the Adventist health study-2. PLoS One 2014; 9(1):e85133.
 3. Nielsen S, Guo Z, Johnson CM, Hensrud DD, Jensen MD. Splanchnic lipolysis in human obesity. J Clin Invest 2004; 113(11):1582-8.
 4. Pasdar Y, Darbandi M, Niazi P, Alghasi S, Roshanpour F. The prevalence and the affecting factors of obesity in women of Kermanshah. Jorjani 2015; 3(1):82-97. )Persian).
 5. Sadeghi F, Miri N, Barikani A, Hossein Rashidi B, Ghasemi Nejad A, Hojaji E, et al. Comparison of Food intake, physical activity and weight in infertile and healthy women aged 25-40 years. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(173):32-40. (Persian).
 6. Salehi Z, Salehi K, Moeini M, Kargarfard M, Sadeghi M. The effect of resistance exercise on lipid profile of coronary artery disease patients: a randomized clinical trial. Iran J Nurs Midwifery Res 2017; 22(2):112-6.
 7. Phadke AS. A review on lipid lowering activities of Ayurvedic and other herbs. Natr Prod Radiance 2007; 6(1(:81-9.
 8. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. Sports Med 2014; 44(2):211-21.
 9. Perez-Gomez J, Vicente-Rodríguez G, Ara Royo I, Martínez-Redondo D, Puzo Foncillas J, Moreno LA, et al. Effect of endurance and resistance training on regional fat mass and lipid profile. Nutr Hosp 2013; 28(2):340-6.
 10. Misra A, Alappan NK, Vikram NK, Goel K, Gupta N, Mittal K, et al. Effect of supervised progressive resistance-exercise training protocol on insulin sensitivity, glycemia, lipids, and body composition in Asian Indians with type 2 diabetes. Diabetes Care 2008; 31(7):1282-7.
 11. Elliott KJ, Sale C, Cable NT. Effects of resistance training and detraining on muscle strength and blood lipid profiles in postmenopausal women. Br J Sports Med 2002; 36(5):340-4.
 12. Cerný D, Lekić N, Váňová K, Muchová L, Hořínek A, Kmoníčková E, et al. Hepatoprotective effect of urcumin in lipopolysaccharide/-galactosamine model of liver injury in rats: relationship to HO-1/CO antioxidant system. Fitoterapia 2011; 82(5):786-91.
 13. Kapakos G, Youreva V, Srivastava AK. Cardiovascular protection by curcumin: molecular aspects. Indian J Biochem Biophys 2012; 49(5):306-15.
 14. Azza M, El-Habibi ES, Mogalli A. Curcumin acts as cardiovascular protector via improving leptin and insulin resistance in obese male rats. J Am Sci 2013; 9(3):397-405.
 15. Adab Z, Eghtesadi S, Vafa MR, Heydari I, Shojaei A, Haqqani H, et al. Effect of turmeric on body measurement indices, glycemic condition, and lipid profile in hyperlipidemic patients with type 2 diabetes. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 8(3):217-27. (Persian).
 16. Akazawa N, Choi Y, Miyaki A, Tanabe Y, Sugawara J, Ajisaka R, et al. Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women. Nutr Res 2012; 32(10):795-9.
 17. Baum L Cheung SK, Mok VC, Lam LC, Leung VP, Hui E, et al. Curcumin effects on blood lipid profile in a 6-month human study. Pharmacol Res 2007; 56(6):509-14.
 18. Sugawara J, Akazawa N, Miyaki A, Choi Y, Tanabe Y, Imai T, et al. Effect of endurance exercise training and curcumin intake on central arterial hemodynamics in postmenopausal women: pilot study. Am J Hypertens 2012; 25(6):651-6.
 19. Azizbeigi K, Azarbayjani MA, Atashak S, Stannard SR. Effect of moderate and high resistance training intensity on indices of inflammatory and oxidative stress. Res Sports Med 2015; 23(1):73-87.
 20. Shaw BS, Shaw I, Brown GA. Effect of resistance training on total, central and abdominal adiposity. South Afr J Res Sport Physical Educ Rec 2009; 31(2):97-108.
 21. Kim HJ, Lee HJ, So B, Son JS, Yoon D, Song W. Effect of aerobic training and resistance training on circulating irisin level and their association with change of body composition in overweight/obese adults: a pilot study. Physiol Res 2016; 65(2):271-9.
 22. Tresierras MA, Balady GJ. Resistance training in the treatment of diabetes and obesity: mechanisms and outcomes. J Cardiopulm Rehabil Prev 2009; 29(2):67-75.
 23. Kelley GA, Kelley KS. Impact of progressive resistance training on lipids and lipoproteins in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prev Med 2009; 48(1):9-19.
 24. Banz WJ, Maher MA, Thompson WG, Bassett DR, Moore W, Ashraf M, et al. Effects of resistance versus aerobic training on coronary artery disease risk factors. Exp Biol Med (Maywood) 2003; 228(4):434-40.
 25. Castaneda C, Layne JE, Munoz-Orians L, Gordon PL, Walsmith J, Foldvari M, et al. A randomized controlled trial of resistance exercise training to improve glycemic control in older adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002; 25(12):2335-41.
 26. Stone MH, Fleck SJ, Triplett NT, Kraemer WJ. Health- and performance-related potential of resistance training. Sports Med 1991; 11(4):210-31.
 27. Kraus WE, Houmard JA, Duscha BD, Knetzger KJ, Wharton MB, McCartney JS, et al. Effects of the amount and intensity of exercise on plasma lipoproteins. N Engl J Med 2002; 347(19):1483-92.
 28. Thompson PD, Crouse SF, Goodpaster B, Kelley D, Moyna N, Pescatello L. The acute versus the chronic response to exercise. Med Sci Sports Exerc 2001; 33(6 Suppl):S438-45.
 29. Martini C, Pallottini V, De Marinis E, Marino M, Cavallini G, Donati A, et al. Omega-3 as well as caloric restriction prevent the age-related modifications of cholesterol metabolism. Mech Ageing Dev 2008; 129(12):722-7.
 30. Lira FS, Yamashita AS, Uchida MC, Zanchi NE, Gualano B, Martins E Jr, et al. Low and moderate, rather than high intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile. Diabetol Metab Syndr 2010; 2:31.
 31. Parente EB, Guazzelli I, Ribeiro MM, Silva AG, Halpern A, Villares SM. Obese children lipid profile: effects of hypocaloric diet and aerobic physical exercise. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006; 50(3):499-504.
 32. Lennon SL, Quindry J, Hamilton KL, French J, Staib J, Mehta JL, et al. Loss of exercise-induced cardioprotection after cessation of exercise. J Appl Physiol 2004; 96(4):1299-305.
 33. Durstine JL, Grandjean PW, Davis PG, Ferguson MA, Alderson NL, DuBose KD. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Sports Med 2001; 31(15):1033-62.
 34. Martins RA, Veríssimo MT, Coelho e Silva MJ, Cumming SP, Teixeira AM. Effects of aerobic and strength-based training on metabolic health indicators in older adults. Lipids Health Dis 2010; 9:76.
 35. Romero Moraleda B, Morencos E, Peinado AB, Bermejo L, Gómez Candela C, Benito PJ. Can the exercise mode determine lipid profile improvements in obese patients? Nutr Hosp 2013; 28(3):607-17.
 36. Ockene IS, Chiriboga DE, Stanek EJ 3rd, Harmatz MG, Nicolosi R, Saperia G, et al. Seasonal variation in serum cholesterol levels: treatment implications and possible mechanisms. Arch Intern Med 2004; 164(8):863-70.
 37. Perseghin G, Lattuada G, De Cobelli F, Ragogna F, Ntali G, Esposito A, et al. Habitual physical activity is associated with intrahepatic fat content in humans. Diabetes Care 2007; 30(3):683-8.
 38. Amirkhani Z, Azarbayjani MA, Homaei HM, Peeri M. Effect of combining resistance training and curcumin supplementation on liver enzyme in inactive obese and overweight females. Iran J Diabetes Obesity 2016; 8(3):107-14. (Persian).
 39. Wang M. The effects of curcumin on lipids in humans. Nutr Bytes 2012; 16(1):1-8.
 40. Zingg JM, Hasan ST, Meydani M. Molecular mechanisms of hypolipidemic effects of curcumin. Biofactors 2013; 39(1):101-21.
 41. El-Moselhy MA, Taye A, Sharkawi SS, El-Sisi SF, Ahmed AF. The antihyperglycemic effect of curcumin in high fat diet fed rats. Role of TNF-α and free fatty acids. Food Chem Toxicol 2011; 49(5):1129-40.
 42. Alwi I, Santoso T, Suyono S, Sutrisna B, Suyatna FD, Kresno SB, et al. The effect of curcumin on lipid level in patients with acute coronary syndrome. Acta Med Indones 2008; 40(4):201-10.
 43. Ramírez-Boscá A, Soler A, Carrión MA, Díaz-Alperi J, Bernd A, Quintanilla C, et al. An hydroalcoholic extract of curcuma longa lowers the apo B/apo A ratio. Implications for atherogenesis prevention. Mech Ageing Dev 2000; 119(1-2):41-7.
 44. Mohammadi A, Sahebkar A, Iranshahi M, Amini M, Khojasteh R, Ghayour-Mobarhan M, et al. Effects of supplementation with curcuminoids on dyslipidemia in obese patients: a randomized crossover trial. Phytother Res 2013; 27(3):374-9.