دوره و شماره: دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 1-110 
بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

صفحه 22-28

10.22038/ijogi.2018.10234

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده


بررسی تأثیر کپسول زعفران بر اضطراب زایمانی زنان نخست‌زا؛ یک کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهددار تصادفی

صفحه 47-53

10.22038/ijogi.2018.10227

طیبه درونه؛ بهاره علی اکبری سیچانی؛ سمیه اسماعیلی؛ فریبرز معطر؛ ملیحه نصیری؛ سمیره دلپاک یگانه؛ گیتی ازگلی


گزارش مورد

خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

صفحه 106-110

10.22038/ijogi.2018.10233

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی