بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی جنسی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده در مراجعین به پزشک قانونی استان فارس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: مسأله رضایت از رابطه جنسی یکی از نیازهای فیزیولوژیک انسان می­باشد و در تغییر جنسیت افراد مبتلا به دیسفوریای جنسی باید مد‌نظر قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت­مندی جنسی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده در مراجعین به پزشک قانونی استان فارس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی مقایسه‌ای در طی سال‌های 93-1390 بر روی 70 نفر از بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی عمل شده و عمل نشده در پزشک قانونی استان فارس انجام شد. گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه رضایت جنسی لارسون انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون تحلیل کواریانس یک‌راهه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساسنتایج حاصل از آزمون آماری، میانگین نمرات رضایت جنسی گروه تغییر جنسیت داده (81/9±02/88)، از میانگین نمرات گروه خواستار تغییر جنسیت (53/10±08/76)، به طور معناداری بیشتر بود (001/0=p). بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس یک راه، بین دو گروه تغییر جنسیت و تغییر جنسیت داده از نظر میانگین نمرات رضایت جنسی تفاوت معنا‌داری وجود داشت (001/0=p)، همچنین تعامل بین جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، شغل پدر و شغل مادر با متغیر مستقل در تأثیرگذاری بر متغیر وابسته رضایت جنسی معنادار نبود (05/0<p).
نتیجه‌گیری: افرادی که خواستار تغییر جنسیت هستند وقتی تغییر جنسیت می­دهند، به ثبات هویت جنسی می­رسند و شرایط برای لذت بردن از رفتارهای جنسی افزایش می­یابد، لذا آموزش و مشاوره­های تخصصی مورد نیاز توسط روان‌شناسان و روان‌پزشکان مجرب به این دسته از افراد بسیار ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sexual satisfaction in demanding transsexuals and transgendered people who referred to the Forensic Medicine Center in Fars province

نویسندگان [English]

 • Elham Azarafra 1
 • Sare Behzadipour 2
 • Saeed Gholamzadeh 3
1 M.Sc. in Psychology, School of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 General Physician, Forensic Research Center, Legal Medicine Organization, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual satisfaction is a human physiological need which should be considered in transgendered people with Gender Dysphoria. This study was performed with aim to compare sexual satisfaction between those applied for sex reassignment and sex reassigned ones among clients of Fars Forensic Medicine Organization.
Methods: This descriptive comparative study was performed on 70 patients with gender identity disorder who were operated or not operated in Fars Province from 2011-2014. Data collection tool was Larson Sexual Satisfaction Questionnaire. Data was analyzed by SPSS software (version 21) and one-way covariance analysis test. PResults: The results of the statistical test indicated that the mean score of sexual satisfaction among sex reassigned group (88.02 ± 9.81) was significantly higher than those applied for sex reassignment (76.08±10.53) (P=0.001). According to the results of one-way analysis of covariance, there was a significant difference between two groups in terms of mean score of sexual satisfaction (P=0.001). Furthermore, the results indicated that interaction of gender, age, education, job, father and mother's job with independent variable had no significant effect on the dependent variable of sexual satisfaction.
Conclusion: Those applying for sex reassignment after carrying out sex change, gain sexual identity stability and more favorable conditions are provided to enjoy sexual behaviors. So, professional education and consultation by psychologists and psychiatrics seems to be very necessary for these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forensic medicine
 • Sexual identity
 • Sexual satisfaction
 1. Beshatat MA, Sadat Tavalaeeyan F, Gholam Ali Lavasani M. Comparing attachment styles in male-to-female transsexuals and nontranssexuals. Sci J Forensic Med 2012; 18(2):89-98. (Persian).
 2. Simon L, Zsolt U, Fogd D, Czobor P. Dysfunction corebelife, percived parenting behavior and psychoopathology in gender identity disorder a comparison of male-to-female, transsexual and nontranssexual control subjects. J Behav Ther Exp Psych 2011; 45:38-42.
 3. Ehrensaft D. Gender born, gender made: raising healthy gender non-conforming children. New York: Workman Publishing; 2011.
 4. Javaheri F, Kochakian Z. Gender identity disorders and its social aspects: the case study on Transsexuality in Iran. Soc Welfar Quart 2006; 5(21):265-92. (Persian).
 5. Hejazi A, Zarenezhad M, Hosenzadeh A, Hasanzadeh R, Hosseni SM. Socio-demographic charcteristics of transsexuals referred to the forensic medicine center in southwest of Iran. North Am J Med Sci 2013; 5(3):224.
 6. Besharat MA, Tavallaeyan F. Comparing interpersonal problems in male-to-female transsexuals before sex reassignment surgery, after sex reassignment surgery and normal individuals. Iran J Health Psychol 2014; 3(10):4-17. (Persian).
 7. Butzer B, Campbell L. Adult attachment, sexual satisfaction and relationships satisfaction. a study of married couples. Personal Relation 2008; 56(3):141-54.
 8. Nasiri AF, Haji AM, Bakouei F. Assessment of sexual function during breastfeeding and its related factors in primiparous women referred to babol healt centers, 2005-2006. J Babol Univ Med Sci 2007; 9(4):52-8. (Persian).
 9. Jonady E, Noorani Sadodin S, Mokhber N, Shakeri MT. Comparing the marital satisfaction and sexual satisfaction in infertile women refeerd to the public clinicals in mashad in 2006-2007. [Master Thesis]. Mashhad, Iran: Nursing Midwifery Collage, Mashhad Univesity of Medecal Science; 2007. (Persian).
 10. Goshtasebi A, Vahdaninia MA, Rahimi FA, Mohammadi A. Reproductive correlates of female sexual dystfunctions in Kohgilouyeh-boyerahamad Province: a population-based study. Payesh J 2007; 7(1):67-73. (Persian).
 11. Parola N, Bonierbale M, lemaire A, Aghababian V, Michel A, Lancon C. Study of quality of life for transsexuals after hormonal and surgical reassignment. Sexologies 2010; 19(1):24-8.
 12. Kevani I. Health psychology. Tehran: Tehran University Press; 2006. (Persian).
 13. Richer H, Brahlir P. Genesis suicide, causes and treatment. Canada: Publishing Company Resaam; 2007.
 14. Davis D, Shaver PR, Widaman KF, Vernon ML, Follette WC, Beitz K. “I can’t get no satisfaction”: Insecure attachment, inhibited sexual communication, and sexual dissatisfaction. Personal Relation 2006; 13(4):465-83.
 15. Shaseia A, Bahrami F, Mohebi S. On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza city, central part of Iran. Quart J Foundament Ment Health 2009; 11(3):233-8. (Persain).
 16. Majd M. Normal sex. Tehran: Milad Hospital; 2004. (Persian).
 17. Forotan K. Women against their husbands sexual problems. Sabzevar: Sabzevar University Of Medical Sciences; 2004. (Persian).
 18. Ohadi B. Normal and abnormal sexuality and intimacy. Tehran: Sadegh Hedayat Publication; 2004. (Persian).
 19. Alavi K, Jalali Nadoshan A, Eftekhar M. Sexual orientation in people with sexual dysfunction. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2014; No. 76. Pages 43-49. [Thesis in persian]
 20. Firouzi A. A, Eidi Bayegi M, Khaje Aldin N. Comparison of Psychological Features of Two Patients with Sexual Dysfunction. Forensic Magazine. 2014; No. 69 P. 359. [Thesis in persian]
 21. Selvaggi G, Monstery S, Ceulemans P, Tsjoen G, Cuypere G & Hoebeke P. Genital sensitivity after sex reassignment surgery in transsexual pationts. Ann Plast Surg: 2007; 59(9), 412-436.