دوره و شماره: دوره 19، شماره 5، اردیبهشت 1395، صفحه 1-31 (هفته اول اردیبهشت ماه 1395) 

گزارش مورد

3. گزارش یک مورد آسیب نمونه‌های صفاقی لگن توسط ابزار لاپاروسکوپی مشخص شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی

صفحه 28-31

ابوالفضل مهدیزاده کاشی؛ کبری طاهرمنش؛ بهاره فقیه نصیری؛ شهلا چایچیان؛ سیده مهر عابد؛ ندا هاشمی؛ عباس فاضل انواری یزدی