دوره و شماره: دوره 19، شماره 14، تیر 1395، صفحه 1-28 (هفته دوم تیر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تأثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر خونریزی پس از زایمان در زنان با پس درد

صفحه 1-8

زهرا عابدیان؛ ملیحه رضوانی فرد؛ جواد اصیلی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سلمه دادگر