دوره و شماره: دوره 19، شماره 1.2، فروردین 1395، صفحه 1-24 (هفته اول و دوم فروردین ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر کلسیم بر علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 1-8

فاطمه شبیری؛ فهیمه عزتی آراسته؛ ریحانه ابراهیمی؛ منصور نظری


2. تأثیر آروماتراپی استنشاقی ترکیبی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

صفحه 9-15

جمیله ملکوتی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فرشته جباری