دوره و شماره: دوره 19، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 1-32 (هفته دوم خرداد ماه 1395) 
2. ارتباط مذهب با عملکرد جنسی زنان سنین باروری

صفحه 9-19

زهرا کامیابی‌نیا؛ صدیقه اظهری؛ سید رضا مظلوم؛ نگار اصغری‌پور


مروری

3. آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی

صفحه 20-32

فاطمه زهرا کریمی؛ علی تقی‌پور؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ سید علی کیمیایی؛ سید رضا مظلوم؛ ملیحه امیریان