دوره و شماره: دوره 19، شماره 34، آذر 1395، صفحه 1-30 (هفته دوم آذر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. عملکرد جنسی زنان مبتلا به پرولاپس دستگاه تناسلی قبل و پس از اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی

صفحه 1-9

فاطمه گودرزی؛ پرستو راد؛ فاطمه حکمت‌زاده؛ شهین تاج آرامش


2. همبستگی بین شاخص‌های خونی و میزان سرب خون در بیماران پره‌اکلامپسی

صفحه 10-17

فاطمه بیات؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ آتوسا دبیری؛ ملیحه نصیری؛ علی اوسط ملتی


3. بررسی مقایسه‌ای تأثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در زنان میانسال

صفحه 18-25

الهام علی حسینی؛ شهناز نجار؛ پوراندخت افشاری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده