دوره و شماره: دوره 19، شماره 34، آذر 1395، صفحه 1-30 (هفته دوم آذر ماه 1395)