دوره و شماره: دوره 19، شماره 8، اردیبهشت 1395، صفحه 1-27 (هفته چهارم اردیبهشت ماه 1395) 

مروری

3. بررسی نقش و مکانیسم احتمالی عوامل تغذیه‌ای بر نسبت جنسیتی جنین

صفحه 14-27

علی اصغر رشیدی؛ رضا محبتی؛ فاطمه تارا؛ مجید غیور مبرهن