دوره و شماره: دوره 19، شماره 32، آبان 1395، صفحه 1-24 (هفته چهارم آبان ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. اثربخشی مداخلات به‌زیستی بر رضایت شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 1-11

فاطمه شقاقی؛ زهرا عابدیان؛ محمد فروهر؛ نگار اصغری پور؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

3. پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک حاملگی و پیامدهای بارداری بعدی: گزارش یک مورد

صفحه 20-24

ملیحه امیریان؛ نیره قمیان؛ افروز آزاد؛ آسیه ملکی