دوره و شماره: دوره 19، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 1-38 (هفته سوم مرداد ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی میزان انطباق مراقبت‌های دوران بارداری ارائه شده در سه ماهه دوم و سوم بارداری با راهنمای استاندارد کشوری در مراکز بهداشتی درمانی اهواز، 1391

صفحه 1-14

پروین اسفندیاری‌نژاد؛ سلیمه نظامیوند چگینی؛ شهناز نجار؛ معصومه یارعلی‌زاده؛ پوراندخت افشاری؛ سمیرا بیرانوند


مروری

3. نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان

صفحه 25-38

محمد مهدی کوشیار؛ محمدرضا نصیری؛ خدیجه نصیری