دوره و شماره: دوره 19، شماره 19، مرداد 1395، صفحه 1-38 (هفته سوم مرداد ماه 1395)