دوره و شماره: دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 1-26 (هفته چهارم خرداد ماه 1395) 
2. ارتباط بین مقدار وزن به دست آمده مادران در حین بارداری با سن حاملگی در زمان تولد

صفحه 10-17

امیر الماسی حشیانی؛ مهدی سپیدارکیش؛ آرزو اسماعیل زاده؛ رضوانه چراغی؛ رضا عمانی سامانی