دوره و شماره: دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-23 (هفته سوم مهر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بر انتخاب روش زایمان

صفحه 1-7

زهره کشاورز؛ اعظم غضنفریان؛ معصومه سیمبر؛ نزهت شاکری


مروری

2. بررسی روند رو به رشد سزارین در ایران و جهان: مقاله مروری

صفحه 8-17

سکینه دادی پور؛ عبدالحسین مدنی؛ آذین علوی؛ نسیبه روزبه؛ علی صفری مرادآبادی


گزارش مورد

3. سندرم میگز در یک خانم جوان: گزارش یک مورد بیماری

صفحه 18-23

لیلی حفیظی؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد؛ حبیبه احمدی؛ مهناز برومند رضازاده