دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1-114 
فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک

صفحه 97-109

10.22038/ijogi.2020.16885

نسیم سادات پژوهان‌فر؛ دکتر محمد میری؛ سعیده مهرآبادی؛ دکتر رقیه رحمانی بیلندی