گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی و سونوگرافی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه تصویربرداری تولید مثل، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه تصویربرداری تولید مثل، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: رحم دی‌دلفیس در 5/0-1/0% جمعیت زنان در سنین باروری مشاهده می­شود. تصویربرداری، نقش مهمی در تشخیص این ناهنجاری دارد. مطالعه حاضر با هدف ارائه مراحل تشخیص یک مورد نادر رحم دی‌دلفیس با انسداد یک‌طرفه سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژینال انجام شد.
معرفی بیمار: خانمی 25 ساله با شکایت از نازایی، سابقه قاعدگی نامنظم، دیسمنوره، خونریزی طول کشیده و لکه‌بینی در واحد درمان ناباروری پژوهشگاه رویان پذیرش گردید. در معاینه واژینال یک توده به اندازه حدوداً 3 سانتی‌متر در قسمت راست واژن محسوس بود. در سونوگرافی دوبُعدی و سه‌بُعدی انجام شده، رحم به‌صورت دوگانه همراه با یک توده هایپواکو با قطر 43 میلی‌متری در قسمت راست و پایین رحم رؤیت شد. در هیستروسالپنگوگرافی انجام شده، رحم با نمای تک‌شاخ رؤیت گردید. با توجه به این یافته و نمای رؤیت شده در سونوگرافی، تشخیص رحم دی‌دلفیس و انسداد سرویکس طرف راست گذاشته شد. MRI نیز این یافته­ها را تأیید کرد. توسط عمل جراحی استراسمن، ارتباط بین دو حفره رحم برقرار گردید، اما علائم بیمار از بین نرفت و در سونوگرافی همچنان کیست حاوی ترشحات و لخته خون مشاهده شد. با توجه به باقی ماندن هماتوکولپوس، سپتوم واژن جراحی شد و انسداد این ناحیه رفع شد و تمام علائم بالینی بیمار برطرف گردید.
نتیجه‌گیری: سونوگرافی دوبُعدی و سه‌بُعدی، هیستروسالپنگوگرافی و MRI نقش مهمی در تشخیص ناهنجاری­های رحمی از جمله رحم­های دی‌دلفیس دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of didelphys uterus with right obstruction of cervix due to transverse vaginal septum

نویسندگان [English]

 • Firoozeh Ahmadi 1
 • Fattaneh Pahlavan 2
1 Associate professor, Department of Radiography and Sonography, Royan Institute, ACECR for Reproductive Biomedicine, Reproductive Medicine Research Center, Department of Reproductive Imaging, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Royan Institute, ACECR for Reproductive Biomedicine, Reproductive Medicine Research Center, Department of Reproductive Imaging, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Didelphys uterus is found in 0.1% to 0.5% of women in reproductive age. Imaging plays an important role in the diagnosis of this anomaly. This study was parformed with aim to train the stages for diagnosing of a rare case of didelphys uterus accompany with obstruction of the cervix due to transverse vaginal septum.
Case presentation: A 25 - years - old woman with infertility, history of irregular menstruation, dysmenorrhea, prolanged bleeding and spotting was admited in the infertility ward of the Royan Institute. Vaginal examination revealed a 3 cm mass in the right part of the vagina. The uterus was observed as didelphys along with a 43 mm hypo-echo mass in the right and lower part of the uterus. In hysterosalpingography, the uterus has a unicorn view. According to this result and sonography findings, didelphys uterus with right obstruction of cervix was reported. MRI also confirmed these findings. A connection was made between two uterine cavities with Strasman surgery, but the patient's symptoms persisted and cysts containing secretions and blood clots were still seen on ultrasound. Due to the persistence of hematocolposus, septum of the vagin was removed and obstruction was eliminated and all clinical symptoms of the patient were removed.
Conclusion: Two and Three Dimensional Ultrasound, hysterosalpingography and MRI play an important role in the diagnosis of uterine anomalies, including didelphys uterus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Didelphys Uterus
 • Hysterosalpingography
 • Magnetic Resonance Imaging
 • Two Dimensional Ultrasound
 • Three Dimensional Ultrasound
 1. Rezai S, Bisram P, Lora Alcantara I, Upadhyay R, Lara C, Elmadjian M. Didelphys Uterus: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Obstet Gynecol 2015; 2015:865821.
 2. Rezai Sh, Ligorski C, Hughes A, Fuller PN, Henderson CH. Three Cases of Didelphys Uterus, Including Uterus Didelphys with Obstructed Hemivagina and Ipsilateral Renal Agenesis (OHVIRA Syndrome) AKA Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome, with a Systematic. Obstet Gynecol Int J 2017; 7(2):00241.
 3. Ahmadi F, Javam M, editors. Diagnosis of Congenital Uterine Malformations by Imaging Techniques. Iranian congress of radiology.
 4. Suthar S, Choudhary R, Dadhich S. Rupture uterus in pregnancy with didelphys uterus: a rare case report. Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynecology 2011; 3(3):149-150.
 5. Ludwin A, Ludwin I, Kudla M, Kottner J. Reliability of the European Society of Human Reproduction and Embryology/European Society for Gynaecological Endoscopy and American Society for Reproductive Medicine classification systems for congenital uterine anomalies detected using three-dimensional ultrasonography. Fertil Steril 2015; 104(3):688-97.e8.
 6. Berger A, Batzer F, Lev-Toaff A, Berry-Roberts C. Diagnostic imaging modalities for Müllerian anomalies: the case for a new gold standard. J Minim Invasive Gynecol 2014; 21(3):335-45.
 7. Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update 2001; 7(2):161-74.
 8. Rock JA, H W, Jones Jr. The double uterus associated with an obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis. American journal of obstetrics and gynecology 1980; 138(3):339-342.
 9. McCarthy S, Taylor KJ. Sonography of vaginal masses. American Journal of Roentgenology 1983; 140(5):1005-1008.
 10. Farokh Tehrani D, Afiyat M, Boloursaz S, Rahmani Sh, Mardani R, Kazemi S, et al. The results of hysterosalpingography in infertile women between 2008 and 2015 in the radiology clinic of Imam Reza Hospital in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(10):21-28.