مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دستیار تخصص بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناس بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه:اخیراً تأثیر داروهای مهار‌کننده گیرنده‌های سروتونینی همچون اندانسترون در جلوگیری از هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی خصوصاً در زنان باردار مورد توجه قرار گرفته است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف مقایسه اندانسترون وریدی با افدرین در پیشگیری از افت فشارخون ناشی از بی‌حسی نخاعی در جراحی سزارین انتخابی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال‌های 98-1397 با مشارکت 100 زن کاندید سزارین انتخابی در بیمارستان الزهراء تبریز انجام شد. پس از تخصیص تصادفی افراد به دو گروه انداونسترون و افدرین، بلافاصله پس از تزریق داروی بی‌حسی، 4 میلی‌گرم اندانسترون (گروه مداخله) و 10 میلی‌گرم افدرین (گروه کنترل) به هر گروه تزریق شد. بررسی وضعیت فشارخون در حین جراحی برای هر گروه در ابزار هر فرد در فرم جمع‌آوری اطلاعات ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های آماری تی تست، من ویتنی یو و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین دوز کلی مصرف افدرین برای گروه اندانسترون 20/02±33/12 میلی‌گرم و برای گروه افدرین 29/3±41/19 میلی‌گرم بود (003/0=p). پس از شروع بی‌حسی، بین دو گروه از نظر متغیرهای ضربان قلب (002/0=p)، فشارخون سیستولیک (03/0=p)، دیاستولیک (04/0=p)، تهوع و استفراغ (009/0=p) و بی‌قراری (019/0=p) اختلاف آماری معناداری به نفع گروه مداخله مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: تجویز پروفیلاکتیک اندانسترون در زنان باردار کاندید سزارین انتخابی موجب کاهش نیاز به افدرین و کاهش عوارض شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ondansetron versus ephedrine in prevention of hypertension after spinal anesthesia in elective cesarean section: a randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Farnaz Moslemi 1
 • Rayhaneh Abri Sardroudi 2
 • Maryam Sheydayi 3
 • Mohadeseh MijanPour 4
 • Sevda Arashazad 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Resident, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 B.Sc. in Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recently, the effect of serotonin receptor blocking drugs such as Ondansetron to prevent hypotension due to spinal anesthesia, especially in pregnant women has been considered. Therefore, this study was performed with aim to compare intravenous ondansetron versus ephedrine in prevention of hypertension after spinal anesthesia in elective cesarean section.
Methods: This randomized clinical trial was performed with participation of 100 women who were candidate for elective cesarean section in Tabriz Alzahra Hospital in 2018-2019. After random assigning of the subjects to two groups of Ondansetron and Ephedrine, immediately after anesthesia injection, 4 mg of Ondansetron (intervention group) and 10 mg of ephedrine (control group) were injected into each group. Blood pressure status during surgery for each group was recorded in the tool of each subject in the form of data collection. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and T-test, Mann-Whitney U and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean total dose of ephedrine for Ondansetron group was 12.33 ± 2.20 mg and for ephedrine group was 19.41 ± 3.29 mg (p= 0.003).After anesthesia, statistically significant difference was found between the two groups in terms of heart rate (p=0.002), systolic blood pressure (p=0.03), diastolic blood pressure (p=0.04), nausea and vomiting (p=0.009) and restlessness (p=0.019).
Conclusion: Prophylactic administration of Ondansetron in pregnant women with elective cesarean section reduced the need for ephedrine and also decreased the complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Ephedrine
 • Hypertension
 • Ondansetron
 1. Aghamohamadi D, Gol MK. An Investigation Into the Effects of Magnesium Sulfate on the Complications of Succinylcholine Administration in Nulliparous Women Undergoing Elective Cesarean Section: A Double-Blind Clinical Trial. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2019; 7(4):520-525.
 2. Nivatpumin P, Thamvittayakul V. Ephedrine versus ondansetron in the prevention of hypotension during cesarean delivery: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Obstet Anesth 2016; 27:25-31.
 3. Ortiz-Gómez J, Palacio-Abizanda F, Morillas-Ramirez F, Fornet-Ruiz I, Lorenzo-Jiménez A, Bermejo-Albares M. The effect of intravenous ondansetron on maternal haemodynamics during elective caesarean delivery under spinal anaesthesia: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Int J Obstet Anesth 2014; 23(2):138-43.
 4. Heesen M, Klimek M, Hoeks SE, Rossaint R. Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension during cesarean delivery by 5-hydroxytryptamine-3 receptor antagonists: a systematic review and meta-analysis and meta-regression. Anesth Analg 2016; 123(4):977-88.
 5. Sahoo T, SenDasgupta C, Goswami A, Hazra A. Reduction in spinal-induced hypotension with ondansetron in parturients undergoing caesarean section: a double-blind randomised, placebo-controlled study. Int J Obstet Anesth 2012; 21(1):24-8.
 6. Fakhari S, Bile Jani I, Atashkhouei S, Khanbabayi Gol M, Soliemanzadeh S. Comparing the effect of hypotension treatment due to spinal anesthesia with ephedrine or phenylephrine on arterial blood gases and neonatal Apgar score during cesarean delivery in obese mothers: randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(10):12-20.
 7. Gao L, Zheng G, Han J, Wang Y, Zheng J. Effects of prophylactic ondansetron on spinal anesthesia-induced hypotension: a meta-analysis. Int J Obstet Anesth 2015; 24(4):335-43.
 8. Khalifa OSM. A comparative study of prophylactic intravenous granisetron, ondansetron, and ephedrine in attenuating hypotension and its effect on motor and sensory block in elective cesarean section under spinal anesthesia. Ain-Shams Journal of Anaesthesiology 2015; 8(2):166-172.
 9. Bell GC, Caudle KE, Whirl-Carrillo M, Gordon RJ, Hikino K, Prows CA, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6 genotype and use of ondansetron and tropisetron. Clin Pharmacol Ther 2017; 102(2):213-18.
 10. Zhou C, Zhu Y, Bao Z, Wang X, Liu Q. Efficacy of ondansetron for spinal anesthesia during cesarean section: a meta-analysis of randomized trials. J Int Med Res 2018; 46(2):654-62.
 11. Bustamante J. Ondansetron Administration Prior to Subarachnoid Block in Cesarean Section: An Evidence Based Practice Analysis; 2017.
 12. Khanbabaei Gol M, Aghamohammadi D. Effect of intravenous infusion of magnesium sulfate on opioid use and hemodynamic status after hysterectomy: double-blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):32-38.
 13. Aghamohammadi D, Mehdinavaz Aghdam A, Khanbabayi Gol M. Prevalence of Infections Associated with Port and Predisposing Factors in Women with Common Cancers Under Chemotherapy Referred to Hospitals in Tabriz in 2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(11):7-13.
 14. Naderpour M, Shahidi N, Hemmatjoo T. Comparison of tympanoplasty results in dry and wet ears. Iran J Otorhinolaryngol 2016; 28(86):209-14.
 15. Naderpour M, Jabbari Moghadam Y, Ghanbarpour E, Shahidi N. Evaluation of factors affecting the surgical outcome in tympanoplasty. Iran J Otorhinolaryngol 2016; 28(85):99-104.
 16. Abdollahi Fakhim S, Shahidi N, Lotfi A. Prevalence of associated anomalies in cleft lip and/or palate patients. Iran J Otorhinolaryngol 2016; 28(85):135-9.
 17. Shabana AA, Elkholy NI, Mohamed AM, Hamid MIA. Effect of ondansetron on hypotension and bradycardia associated with spinal anesthesia during cesarean section. Menoufia Medical Journal 2018; 31(1):12-17.
 18. Ranjbar MS, Sheybani S, Jahanbin F. Prophylactic Effects of Ephedrine, Ondansetron and Ringer on Hemodynamic Changes during Cesarean Section under Spinal Anesthesia - a randomized clinical trial. Ginekol Pol 2018; 89(8):453-58.
 19. Trabelsi W, Romdhani C, Elaskri H, Sammoud W, Bensalah M, Labbene I, et al. Effect of ondansetron on the occurrence of hypotension and on neonatal parameters during spinal anesthesia for elective caesarean section: a prospective, randomized, controlled, double-blind study. Anesthesiol Res Pract 2015; 2015:158061.
 20. Nivatpumin P, Thamvittayakul V. Ephedrine Versus Ondansetron in the Prevention of Hypotension During Cesarean Delivery: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. Obstetric Anesthesia Digest 2017; 37(2):102-3.
 21. Karacaer F, Biricik E, Ünal İ, Büyükkurt S, Ünlügenç H. Does prophylactic ondansetron reduce norepinephrine consumption in patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia? J Anesth 2018; 32(1):90-97.