دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-100 

اصیل پژوهشی

بررسی توافق تشخیصی در خصوص جایگاه سر جنین بین جایگاه‌سنج و معاینه بالینی

صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2020.15729

دکتر فریده اخلاقی؛ دکتر مونا نجف نجفی؛ دکتر فرشته بزمی


مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین

صفحه 7-18

10.22038/ijogi.2020.15730

دکتر علیرضا پورنجفیان؛ دکتر فرانک رخ تابناک؛ دکتر محمدرضا قدرتی؛ دکتر علیرضا خلدبرین؛ دکتر علی حسنی؛ دکتر عبدالرضا دیانی


ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده‌های جنینی

صفحه 33-39

10.22038/ijogi.2020.15733

دکتر شهلا فرضی‌پور؛ دکتر فرانک جلیل‌وند؛ دکتر فیروز امانی؛ دکتر معصومه کاظمی؛ رویا نیکجو؛ دکتر سمیرا شهباززادگان


بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 88-96

10.22038/ijogi.2020.15742

نوید کلانی؛ دکتر مهشید البرزی؛ دکتر اطهر راسخ جهرمی؛ دکتر نسیبه شریفی؛ دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر مرضیه کاظمی‌نژاد


گزارش مورد

گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ

صفحه 97-100

10.22038/ijogi.2020.15743

دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ مهسا دهقانی؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی؛ راحله ابراهیمی