دوره و شماره: دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-112 
بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398

صفحه 29-38

10.22038/ijogi.2020.17076

شمیم حسین‌زاده کلاگر؛ دکتر فاطمه نصیری امیری؛ دکتر زینب پهلوان؛ دکتر علی بیژنی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده


روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند

صفحه 47-58

10.22038/ijogi.2020.17078

فرزانه قوامی شیرازی؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر محبوبه احمدی؛ مژده ناوی‌نژاد؛ پریسا رضانژاد


مروری

مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری

صفحه 88-96

10.22038/ijogi.2020.17082

دکتر امیر نجاتی؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر شیما نیک‌دوست؛ دکتر مریم نیک‌دوست؛ دکتر فهیمه علیزاده


سایتومگالوویروس و نقش آن در ایجاد عفونت مادرزادی: مقاله مروری- روایتی

صفحه 97-108

10.22038/ijogi.2020.17083

نگار میرصالحی؛ دکتر طلعت مختاری آزاد؛ دکتر ژیلا یاوریان؛ دکتر سمیه شاطی‌زاده ملک‌شاهی؛ پرستو حسینی؛ دکتر نازنین زهرا شفیعی جندقی