دوره و شماره: دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 1-113 

اصیل پژوهشی

تعیین اعتبار هموگلوبین گلیکوزیله قبل از هفته 20 حاملگی در پیشگویی دیابت بارداری

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2020.17481

دکتر علی شهریاری؛ دکتر فاطمه صفوی؛ دکتر مریم خوشیده؛ محمد علی شهریاری


بررسی رابطه حمایت اجتماعی با اضطراب ناشی از همه‌گیری کووید-19 در زنان باردار

صفحه 9-17

10.22038/ijogi.2020.17482

دکتر لیلا کریمی؛ دکتر سمیه مکوندی؛ دکتر میترا مهدویان؛ دکتر ربابه خلیلی


مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 82-95

10.22038/ijogi.2020.17492

فاطمه دستجرد؛ دکتر فاطمه عرفانیان؛ دکتر آمنه سازگارنیا؛ فریده اخلاقی؛ معصومه کردی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


گزارش مورد

گزارش یک مورد: گزش عنکبوت بیوه سیاه در یک خانم باردار

صفحه 109-113

10.22038/ijogi.2020.17494

دکتر علی تیموری؛ دکتر سید رضا حبیب‌زاده؛ دکتر بیتا دادپور؛ دکتر پروین ظهوریان؛ دکتر مهدی فروغیان