دوره و شماره: دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 1-111 
اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده

صفحه 24-32

10.22038/ijogi.2021.17616

عالیه کیانی طلایی؛ دکتر مرضیه قرائتی؛ دکتر شکوه سادات حامدی؛ دکتر فریده اخلاقی؛ دکتر ناصر بهنام‌پور؛ دکتر زهره فیض‌آبادی


بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در پیشگیری از استریای حاملگی

صفحه 41-50

10.22038/ijogi.2021.17619

سحر باقریان؛ دکتر صدیقه امیرعلی اکبری؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر زهرا لری گوئینی؛ دکتر ملیحه نصیری


بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد در مادران مستعد عفونت برش سزارین

صفحه 68-75

10.22038/ijogi.2021.17622

پوپک کریمی یکتا؛ مهین تفضلی؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


گزارش مورد

تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی

صفحه 99-105

10.22038/ijogi.2021.17624

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر شهرزاد شیخ‌حسنی؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری


خانم باردار با تظاهرات و عوارض ناشایع کووید 19: گزارش مورد

صفحه 106-111

10.22038/ijogi.2021.17625

دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر مریم کاشانیان؛ نسیم اشراقی؛ دکتر نیلوفر سرچمی؛ دکتر ناهید نفیسی