بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، واحد تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه سرطان پستان در جامعه از شیوع بالا برخوردار است و در تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیماران تظاهر اولیه آن تنها به‌صورت میکروکلسیفیکاسیون در ماموگرافی می‌باشد، مطالعه  حاضر با هدف بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل ازبیوپسی سوزنی استریوتاکسیک جهت ارزیابی شیوع ضایعات بدخیم و خوش‌خیم و نیز زیرگروه‌ها در هر گروه، در بیماران دارای میکروکلسیفیکاسیون مشکوک در ماموگرافی بر اساس طبقه‌بندی BIRADS انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی، 59 بیمار از فروردین 1396 تا شهریور 1398 به کلینیک ماموگرافی در شهر مشهد مراجعه نمودند و به‌علت وجود میکروکلسیفیکاسیون مشکوک (شامل شکل و توزیع) بدون توده یا آسیمتری فوکال، تحت بیوپسی سوزنی استریوتاکسیک قرار گرفتند. در تمام بیماران کلسیفیکاسیون حداقل در یک نمونه از بیوپسی سوزنی پس از انجام ماموگرافی از نمونه مشاهده شده بود. نمونه‌ها به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال و توسط دو پاتولوژیست مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. شیوع کلی ضایعات خوش‌خیم و بدخیم و همچنین شیوع ضایعات ساب تایپ (زیرگروه) در هر گروه نیز بررسی شدند. نتایج حاصل از نماهای مختلف ماموگرافیک میکروکلسیفیکاسیون‌های مشکوک نیز با تشخیص پاتولوژیک مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش‌های آمار توصیفی و توزیع فراوانی متغیرها در قالب جداول انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: ضایعات خوش‌خیم در 42 بیمار (71%) و ضایعات بدخیم در 17 بیمار (29%) در امتحان هیستوپاتولوژیک رؤیت شدند. شیوع کلی ضایعات خوش‌خیم بیشتر از ضایعات بدخیم و شیوع ضایعات غیرپرولیفراتیو بیشتر از ضایعات پرولیفراتیو بود. تغییرات فیبروکیستیک شایع‌ترین ضایعه در گروه غیر پرولیفراتیو بود (54%). در گروه بدخیم، شیوع کارسینوم داکتال این سایتو و کارسینوم داکتال انوازیو به‌ترتیب 74% و 26% بود. شیوع بدخیمی در میکروکلسیفیکاسیون‌های پلئومورفیک بیشتر از آمورف و کورس هتروژن بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع قابل توجه بدخیمی به‌ویژه شیوع کارسینوم داکتال این سایتو، بیوپسی استریوتاکسیک می‌تواند به‌عنوان یک روش بیوپسی غیرتهاجمی برای میکروکلسیفیکاسیون‌ها دارای مورفولوژی و توزیع مشکوک به‌منظور تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه به‌کار رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathologic results of stereotactic core needle biopsy in patient with malignancy suspicious to microcalcification on mammography

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Baradaran 1
 • Donya Farrokh 2
 • Mona Najaf Najafi 3
 • Nourieh Sharifi 4
1 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Due to the fact that breast cancer has a high prevalence in the society and in a significant number of patients, its initial manifestation is only in the form of microcalcification on mammography, this study was performed with aim to  evaluate the pathologic results of stereotactic core needle  biopsy to determine the prevalence of malignant and benign lesion and subtype in each group in patients with  suspicious microcalcifications on mammography based on BIRADS classification.
 Methods: In this descriptive study, 59 patients referred to mammographic clinic in Mashhad city between April2017-September2019, and underwent sterotactic core biopsy because of the presence of suspicious microcalcifications (including morphology and distribution) without mass or focal asymmetry on mammography. In all patients, calcification was identified in at least one core needle specimen after performing specimen mammography. The specimens were submitted and referred to pathologic laboratory and analyzed by two pathologists. The total prevalence of benign and malignant lesions and also the prevalence of subtype lesions in each group were evaluated. The results of different mammographic appearance of suspicious microcalcifications were also compared with pathologic diagnosis. Data were analyzed using SPSS statistical software (version 16) and descriptive statistics methods and frequency distribution of variables in the form of tables. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Benign lesions were seen in 42 patients (71%) and malignant lesions in 17 patients (29%) in histopathologic examination. Total prevalence of benign lesions was more than malignant lesions and the prevalence of non-proliferative lesions more than proliferative lesions. Fibrocystic change was the most common lesion in non-proliferative group (54%). In malignant group, prevalence of Dcis Carcinoma and invasive ductal carcinoma was 74% and 26%, respectively. Prevalence of malignancy was more in pleomorphic type of microcalcifications than amorphous and coarse heterogeneous types.
Conclusion: According to the significant prevalence of malignancy especially the prevalence of DCIS, sterotactic biopsy can be used as a noninvasive biopsy method for Microcalcifications which have a suspicious morphology and distribution to detect early breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast biopsy
 • Calcification
 • Mammography
 1. Tina Shih YC, Dong W, Xu Y, Shen Y. Assessing the cost-effectiveness of updated breast cancer screening guidelines for average-risk women. Value Health 2019; 22(2):185-93.
 2. Monticciolo DL, Newell MS, Hendrick RE, Helvie MA, Moy L, Monsees B, et al. Breast cancer screening for average-risk women: recommendations from the ACR Commission on Breast Imaging. J Am Coll Radiol 2017; 14(9):1137-43.
 3. Hernández PLA, Estrada TT, Pizarro AL, Cisternas MLD, Tapia CS. Breast calcifications: description and classification according to BI-RADS 5th Edition. Revista Chilena de Radiología 2016; 22(2):80-91.
 4. Tagliafico A, Mariscotti G, Durando M, Stevanin C, Tagliafico G, Martino L, et al. Characterisation of microcalcification clusters on 2D digital mammography (FFDM) and digital breast tomosynthesis (DBT): does DBT underestimate microcalcification clusters? Results of a multicentre study. Eur Radiol 2015; 25(1):9-14.
 5. Bae S, Yoon JH, Moon HJ, Kim MJ, Kim EK. Breast microcalcifications: diagnostic outcomes according to image-guided biopsy method. Korean J Radiol 2015; 16(5):996-1005.
 6. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA. Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI-RADS Atlas). American College of Radiology, Reston, VA, USA; 2013.
 7. D’Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA. Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI-RADS Atlas). American College of Radiology, Reston, VA, USA; 2003.
 8. Bent CK, Bassett LW, D'Orsi CJ, Sayre JW. The positive predictive value of BI-RADS microcalcification descriptors and final assessment categories. AJR Am J Roentgenol 2010; 194(5):1378-83.
 9. Schmidt RA. Stereotactic breast biopsy. CA Cancer J Clin 1994; 44(3):172-91.
 10. Mordang JJ, Gubern-Mérida A, Bria A, Tortorella F, Mann RM, Broeders MJ, et al. The importance of early detection of calcifications associated with breast cancer in screening. Breast Cancer Res Treat 2018; 167(2):451-458.
 11. Jackman RJ, Marzoni FA Jr, Rosenberg J. False-negative diagnoses at stereotactic vacuum-assisted needle breast biopsy: long-term follow-up of 1,280 lesions and review of the literature. AJR Am J Roentgenol 2009; 192(2):341-51.
 12. Darling ML, Smith DN, Lester SC, Kaelin C, Selland DL, Denison CM, et al. Atypical ductal hyperplasia and ductal carcinoma in situ as revealed by large-core needle breast biopsy: results of surgical excision. AJR Am J Roentgenol 2000; 175(5):1341-6.
 13. Meyer JE, Smith DN, Lester SC, DiPiro PJ, Denison CM, Harvey SC, et al. Large-needle core biopsy: nonmalignant breast abnormalities evaluated with surgical excision or repeat core biopsy. Radiology 1998; 206(3):717-20.
 14. Oligane HC, Berg WA, Bandos AI, Chen SS, Sohrabi S, Anello M, et al. Grouped amorphous calcifications at mammography: frequently atypical but rarely associated with aggressive malignancy. Radiology 2018; 288(3):671-679.
 15. Kim SY, Kim HY, Kim EK, Kim MJ, Moon HJ, Yoon JH. Evaluation of malignancy risk stratification of microcalcifications detected on mammography: a study based on the 5th edition of BI-RADS. Ann Surg Oncol 2015; 22(9):2895-901.
 16. Yonekura R, Horii R, Iwase T, Gomi N, Kitagawa M, Akiyama F, et al. A diagnostic strategy for breast calcifications based on a long-term follow-up of 615 lesions. Jpn J Radiol 2019; 37(3):237-44.
 17. Esen G, Tutar B, Uras C, Calay Z, İnce Ü, Tutar O. Vacuum-assisted stereotactic breast biopsy in the diagnosis and management of suspicious microcalcifications. Diagn Interv Radiol 2016; 22(4):326-33.
 18. Bagnall MJ, Evans AJ, Wilson AR, Burrell H, Pinder SE, Ellis IO. When have mammographic calcifications been adequately sampled at needle core biopsy? Clin Radiol 2000; 55(7):548-53.
 19. Mordang JJ, Gubern-Mérida A, Bria A, Tortorella F, Mann RM, Broeders MJ, et al. The importance of early detection of calcifications associated with breast cancer in screening. Breast Cancer Res Treat 2018; 167(2):451-458.