دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-118 
2. بررسی کیفیت خواب زنان در دوره نفاس و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان سال 1393

صفحه 6-14

زهرا بهبودی مقدم؛ مهناز کشاورز افشار؛ اکبر پوررحیمی؛ زیبا تقی‌زاده؛ پوران مختاری زنجانی؛ علی منتظری


5. وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن، گناباد- 1395

صفحه 32-41

نرجس بحری؛ آرزو داوری‌نیا مطلق قوچان؛ فریده عطار؛ فاطمه هادیزاده طلاساز؛ نسرین بحری


6. خودآزمایی پستان و نقش آموزش بر تغییر تصمیم زنان بر اساس مدل مراحل تغییر

صفحه 42-51

محمد مطلبی؛ عبدالجواد خواجوی؛ فریبا عسکری؛ مریم صابری


9. بررسی تأثیر اوریکولوتراپی با سید واکاریا بر اضطراب زنان کاندید کولپوسکوپی

صفحه 70-79

ثمانه جویا؛ ناهید گلمکانی؛ سید رضا مظلوم؛ حمید عبدی؛ زهره یوسفی


10. مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری در مادران دارای کودک کم وزن و با وزن طبیعی هنگام تولد

صفحه 80-89

سمیرا احمدی طاهری؛ امیرحسین رمضانی احمدی؛ مریم جوادی؛ آمنه باریکانی


مروری

11. روش‌های درمانی مؤثر بر القاء و شروع زایمان: مروری سیستماتیک

صفحه 90-104

ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی؛ نورالسادات کریمان؛ مرضیه ساعی قره‌ناز


گزارش مورد

13. گزارش یک مورد بارداری محل انسزیون درمان شده با متوتروکسات

صفحه 115-118

سمیه معین درباری؛ آزاده شوروی؛ آسیه ملکی