دوره و شماره: دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 1-95 
اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی

صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2019.12322

دکتر لعبت جعفرزاده؛ آتنا سپردار؛ دکتر زهرا لری گویینی؛ دکتر محمود رفیعیان؛ فاطمه دریس؛ نجمه شاهین‌فرد


بررسی عوامل مرتبط با شدت تهوع و استفراغ در دوران بارداری و نحوه کنترل آن توسط زنان باردار در شهر همدان سال 1393

صفحه 23-31

10.22038/ijogi.2019.12323

دکتر سودابه آقابابایی؛ دکتر علیرضا سلطانیان؛ شکوفه شریفی؛ الناز ترک زبان؛ دکتر منصوره رفائی


بررسی رابطه میزان استریول غیرکونژوگه سرمی مادر با دیابت بارداری

صفحه 52-60

10.22038/ijogi.2019.12327

اعظم امیریان؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر مهدی هدایتی؛ دکتر نسرین برومندنیا؛ دکتر زهرا نائیجی


بررسی تأثیر تلفیق مشاوره روانی و آموزش طب فشاری با رویکرد زوج درمانی بر تهوع و استفراغ بارداری

صفحه 71-79

10.22038/ijogi.2019.12329

زهرا سعیدی؛ کتایون علیدوستی؛ دکتر فیروزه میرزایی؛ دکتر عاطفه احمدی؛ دکتر تانیا دهش


مروری

روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری

صفحه 80-90

10.22038/ijogi.2019.12330

مروارید ایرانی؛ معصومه کردی؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده


گزارش مورد

گزارش دو مورد پارگی رحم فراموش شده به‌دنبال زایمان طبیعی بدون اسکار قبلی

صفحه 91-95

10.22038/ijogi.2019.12331

دکتر کوثر دلدار؛ دکتر سید صالح سیدین؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ منصوره محمدنژاد