بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. ماموگرافی، روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می‌باشد، اما در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است، بهتر است بیماران با روش‌های تصویربرداری دیگری مانند سونوگرافی نیز ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته­های سونوگرافی در زنان با تشخیص پستان متراکم در ماموگرافیک انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمام زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394که در غربالگری ماموگرافیک، پستان‌های متراکم داشتند، وارد مطالعه شدند و مورد سونوگرافی قرار گرفتند. یافته‌های سونوگرافی بیماران شامل وجود یا عدم وجود تغییرات فیبروکیستیک یا توده و ویژگی‌های تصویربرداری توده در صورت مشاهده و در نهایت BIRADS سونوگرافی برای هر بیمار ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از میان ۱۵۰ بیمار شرکت کننده در مطالعه، نمای سونوگرافی در ۵۱ بیمار (۰/۳۴%) کاملاً طبیعی مشاهده شد (BIRADS 1). در ۷۱ بیمار (۳۳/۴۷%) کیست یا تغییرات فیبروکیستیک رؤیت شد (BIRADS 2). در ۴ بیمار (۶۷/۲%) توده با نمای احتمالاً خوش‌خیم (BIRADS 3) و در ۹ بیمار (۰/۱۶%) توده با نمای احتمالاً بدخیم (BIRADS 4 or 5) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به درصد قابل توجه موارد مشاهده توده در سونوگرافی زنان با پستان دنس و بدون توده قابل مشاهده در ماموگرافی در این مطالعه و با توجه به اهمیت بالای تشخیص زودرس کانسر پستان جهت کاهش مرگ‌و‌میر بیماران، نویسندگان انجام سونوگرافی تکمیلی در زنان دارای پستان متراکم به‌‌خصوص در افرادی که سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان دارند را پیشنهاد می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Breast Ultrasonography Findings in the Women with Dense Breasts in Mammographic Screening at Imam Reza Hospital in Mashhad, Iran (2015-2016)

نویسندگان [English]

 • Ali Feyzi 1
 • Lida Jarahi 2
 • Ali Alamdaran 3
 • Ali Abdollahi 4
 • Bita Abbasi 1
1 Assistant Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Radiology Resident, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women. Mammography is the standard method for breast cancer screening, while it has lower sensitivity in the patients with dense breasts. Therefore, women with dense breasts could be screened with other imaging modalities, such as ultrasound. The present study aimed to evaluate the ultrasonography findings in the women with dense breasts in mammography.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on all the women with dense breasts in mammogram screening at Imam Reza Hospital in Mashhad, Iran during March 2015-February 2016. Ultrasonography findings of each patient were recorded, including fibrocystic or mass changes, description of mass imaging, and sonographic BI-RADS. Data analysis was performed in SPSS version 16 using the Chi-square test at the significance level of P<0.05.
Results: Among 150 patients enrolled in the study, breast ultrasonography findings were completely normal in 51 cases (34.0%) (BI-RADS 1). On the other hand, cysts or fibrocystic changes were detected in 71 patients (47.33%), four patients (2.67%) had possible benign tumors (BI-RADS 3), and possible malignant tumors (BI-RADS 4 or 5) were observed in nine cases (16.0%).
Conclusion: Considering the large number of the masses detected in the ultrasound examination of the patients with dense breasts, invisibility of these tumors in mammography, and the critical role of early diagnosis in the reduction of breast cancer mortality, it is recommended that adjunct ultrasound examination be routinely performed in the patients with dense breasts on the mammogram, especially those with a positive family history of breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ultrasonography
 • Screening
 • Mammography
 • Breast
 1. Snapp C. Diagnostic accuracy of digital mamography is improved in younger women. J Midwifery Womens Health 2006; 51(1):59.
 2. Berg WA, Blume JD, Cormack JB, Mendelson EB, Lehrer D, Böhm-Vélez M, et al. Combined screening with ultrasound and mammography vs mammography alone in women at elevated risk of breast cancer. JAMA 2008; 299(18):2151-63.
 3. Ma J, Jemal A. Breast cancer statistics. Breast cancer metastasis and drug resistance. New York: Springer; 2013. P. 1-18.
 4. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle J, Cheever K, Townsend MC, Gould B. Brunner & Suddarth’s text book of medical surgical nursing. 10th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2004.
 5. Das S, Sen S, Mukherjee A, Chakraborty D, Mondal PK. Risk factors of breast cancer among women in eastern India: a tertiary hospital based case control study. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(10):4979-81.
 6. Soltani F, Shobeiri F. Mensatrual patterns and its disorders in high school girls. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(1):28-33. (Persian).
 7. Akbarzadeh M, Shobeiri F, Mahjub H, Ebrahimi R. Investigating the factors influencing the duration of beginning delivery to hospital discharge using cox regression model. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(105):1-9. (Persian).
 8. Keramatinia A, Mousavi-Jarrahi SH, Hiteh M, Mosavi-Jarrahi A. Trends in incidence of breast cancer among women under 40 in Asia. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 15(3):1387-90.
 9. Thangjam S, Laishram RS, Debnath K. Breast carcinoma in young females below the age of 40 years: a histopathological perspective. South Asian J Cancer 2014; 3(2):97-100.
 10. Thapa B, Singh Y, Sayami P, Shrestha UK, Sapkota R, Sayami G. Breast cancer in young women from a low risk population in Nepal. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(9):5095-9.
 11. Gibbs RS, Karlyn BY, Haney AF, Nygaard I. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 12. Azaria A, Mohammadifard M. Analysis of the Factors, Effective on Breast Parenchymal Density in Mammogram. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2008; 11(1):9-16. (Persian).
 13. Hooley RJ. Evaluation of screening whole-breast sonography as a supplemental tool in conjunction with mammography in women with dense breasts. Breast Dis 2014; 25(1):43-5.
 14. Boyd NF, Guo H, Martin LJ, Sun L, Stone J, Fishell E, et al. Mammographic density and the risk and detection of breast cancer. N Engl J Med 2007; 356(3):227-36.
 15. Adibi A, Golshahi M, Sirus M, Kazemi K. Breast cancer screening: evidence of the effect of adjunct ultrasound screening in women with unilateral mammography-negative dense breasts. J Res Med Sci 2015; 20(3):228-32.  
 16. Youk JH, Kim EK. Supplementary screening sonography in mammographically dense breast: pros and cons. Korean J Radiol 2010; 11(6):589-93.
 17. Berg WA, Zhang Z, Lehrer D, Jong RA, Pisano ED, Barr RG, et al. Detection of breast cancer with addition of annual screening ultrasound or a single screening MRI to mammography in women with elevated breast cancer risk. JAMA 2012; 307(13):1394-404.
 18. Kelly KM, Dean J, Comulada WS, Lee SJ. Breast cancer detection using automated whole breast ultrasound and mammography in radiographically dense breasts. Eur Radiol 2010; 20(3):734-42.