دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1-108 
اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر پیامد درمان زنان نابارور

صفحه 5-14

10.22038/ijogi.2018.11057

خدامراد مؤمنی؛ نسرین جلیلیان؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مکاری؛ منصور رضایی


مروری

بررسی تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری استرسی ادرار در زنان: یک مطالعه مروری

صفحه 78-89

10.22038/ijogi.2018.11066

شیوا خدارحمی؛ نورالسادات کریمان؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی