وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن، گناباد- 1395

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 کارشناس ارشد مامایی، مرکز بهداشت شماره سه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناخوشی­های پس از زایمان به‌عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در سطح جهان مطرح هستند که اطلاعات اندکی در مورد فراوانی و نوع آنها در جوامع مختلف وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت ناخوشی­های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در شهر گناباد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال­های 95-1394 بر روی 158 نفر از زنانی که جهت مراقبت­های دوران بارداری به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد مراجعه کرده بودند، انجام شد. پرسشنامه مشخصات فردی و باروری مقیاس سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ28) در طی دوران بارداری و پرسشنامه سنجش ناخوشی­های پس از زایمان جهت سنجش عوارض دو ماه پس از زایمان تکمیل شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: شایع‌ترین مشکلات پس از زایمان به ترتیب درد محل برش سزارین (69%)، خستگی (50%)، کمردرد (5/46%)، درد محل اپی‌زیاتومی (5/46%) و اختلالات خواب (4/44%) بودند. بین شیوع سردرد با روش تغذیه نوزاد (038/0=p)، یبوست با سن پایین‌تر (027/0=p)، نفخ و روش زایمان (018/0=p)، سن بالاتر و درد محل برش سزارین (017/0=p)، سن کمتر و درد محل اپی‌زیاتومی (008/0=p)، تکرر ادرار و شغل مادر (029/0=p)، زخم نیپل و سن کمتر (013/0=p)، زخم نیپل و شیردهی انحصاری (040/0=p) و سوزش ادرار و وزن نوزاد (0001/0p<) ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: درد محل سزارین، خستگی، کمردرد، درد محل اپی‌زیاتومی و اختلالات خواب، شایع‌ترین ناخوشی­های پس از زایمان هستند. با توجه به شیوع نسبتاً بالای این مشکلات توصیه می­شود که ارزیابی و مراقبت­های دقیق پس از زایمان با تمرکز بر تشخیص و درمان این ناخوشی­ها انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postpartum Morbidities and the Influential Factors in Gonabad, Iran (2016)

نویسندگان [English]

 • Narjes Bahri 1
 • Arezou Davarinia Motlagh Quchan 2
 • Farideh Attar 3
 • Fatemeh Hadizadeh Talasaz 1
 • Nasrin Bahri 4
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development & Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 M.Sc. in Critical Care Nursing, Student Research Committee, Faculty of Paramedicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
3 B.Sc. in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 M.Sc. in Midwifery, Health Center Number 3, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum morbidities are among the most important health problems across the world. However, the frequency and types of these morbidities remain unclear. The present study aimed to evaluate postpartum morbidities and the influential factors in the women in Gonabad city, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted in Gonabad city, located in the northeast of Iran, during 2015-2016. Subjects included 158 pregnant women referring to the community health center in Gonabad for prenatal care. Data on the pregnancy period were collected using the general health questionnaire (GHQ-28) and demographic questionnaires, and the scale of postpartum morbidities was used two months after delivery. Data analysis was performed in SPSS version 16 using the Kolmogorov-Smirnov test and Chi-square at the significance level of P<0.05.
Results: The most common postpartum morbidities included pain in the C-section sutures (69%), fatigue (50%), backache (46.5%), episiotomy pain (46.5%), and sleep disturbance (44.4%). Moreover, statistically significant correlations were observed between headaches and feeding method (P=0.038), constipation and low maternal age (P=0.027), flatulence and mode of delivery (P=0.018), pain in C-section sutures and high maternal age (P=0.017), episiotomy pain and low maternal age (P=0.008), urinary frequency and maternal occupation (P=0.029), sore nipples and low maternal age (P=0.013), sore nipples and exclusive breastfeeding (P=0.040), and dysuria and neonatal weight (P<0.0001).
Conclusion: According to the results, the most common postpartum morbidities were pain in C-section site, fatigue, backache, episiotomy pain, and sleep disturbance. Considering the high frequency of these morbidities, it is recommended that accurate postpartum examinations be performed, focusing on the timely diagnosis and treatment of these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postpartum Period
 • Vaginal delivery
 • Cesarean section
 1. Vanderkruik RC, Tunçalp Ö, Chou D, Say L. Framing maternal morbidity: WHO scoping exercise. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13:213.
 2. Vyas N, Kamath R, Pattanshetty S, Binu VS. Postpartum related morbidities among women visiting government health facilities in Udupi Taluk, Karnataka, India. J Family Med Prim Care 2016; 5(2):320-5.
 3. Ferdous J, Ahmed A, Dasgupta SK, Jahan M, Huda FA, Ronsmans C, et al. Occurrence and determinants of postpartum maternal morbidities and disabilities among women in Matlab, Bangladesh. J Health Popul Nutr 2012; 30(2):143-58.
 4. Vallely L, Ahmed Y, Murray SF. Postpartum maternal morbidity requiring hospital admission in Lusaka, Zambia-a descriptive study. BMC Pregnancy Childbirth 2005; 5(1):1.
 5. Duysburgh E, Ye M, Williams A, Massawe S, Sié A, Williams J, et al. Counselling on and women's awareness of pregnancy danger signs in selected rural health facilities in Burkina Faso, Ghana and Tanzania. Trop Med Int Health 2013; 18:1498-509.
 6. Singh A, Kumar A. Factors associated with seeking treatment for postpartum morbidities in rural India. Epidemiol Health 2014; 36:e2014026.
 7. Radmehr M, Alizadeh S, Basikhasteh M. Survey of maternal health`s problems and their help behavioral after delivery in women referring to health centers. Mandish 2013, 3(4-5):93-9. (Persian).
 8. Rouhi M, Heravi-karimooi M, Usefi H, Salehi K, Habibzadeh S, Shojaee M. Prevalence and persistence of health problems after child birth and maternal correlations with parity. J Health Promot Manag 2012; 1(4):51-60.
 9. Mori E, Tsuchiya M, Maehara K, Iwata H, Sakajo A, Tamakoshi K. Fatigue, depression, maternal confidence, and maternal satisfaction during the first month postpartum: a comparison of Japanese mothers by age and parity. Int J Nurs Pract 2017; 23(1):e12508.
 10. Broumandfar K, Farajzadegan Z, Hoseini H, Ghaedrahmati M. Reviewing sexual function after delivery and its association with some of the demographic marital satisfaction factors. Alborz Univ Med J 2012; 1(2):93-9.
 11. Ahmad SM, Bagheri NM. Sexual dysfunction and related factors among breast feeding women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2011; 14(5):36-42.
 12. Sadat Z, Abedzadeh M, Saberi F, Taebi M, Frouzanfard M. Type of delivery and quality of life: a follow-up styudy. Payesh 2013; 12(3):275-82. (Persian).
 13. Ozgoli G, Dolatian M, Sheykhan Z, Valaei N. Study of sexual function and satisfaction in women with vaginal delivery and cesarean referring to Health Center of Shahid Beheshti Medical University-2008. Pajoohandeh J 2011; 15(6):257-63. (Persian).
 14. Khajavi SK, Davati A, Moayed MS, Sarlaki F. Pattern of coitus in primiparous women during 2 month after delivery. Daneshvar Med 2015; 22(118):19-26. (Persian).
 15. Farajzadegan Z, Saeedi P, Motamedi N. Comparative study on well-being (Feel-Good) in natural childbirth and cesarean section. J Isfahan Med Sch 2015, 33(330):495-504. (Persian).
 16. Sadat Z, Saberi F, Taebi M, Abedzadeh M. Comparative study of the postnatal quality of life subscales after normal vaginal delivery and caesarean section. Payesh 2012, 11(3):377-83. (Persian).
 17. Abedian Z, Nikpour M, Mokhber N, Ebrahimi S, Khani S. Evaluation of relationship between delivery mode and postpartum quality of life. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010, 13(3):47-53.
 18. Kamravamanesh M, Bakhteh A, Rezaei M. Postpartum quality of life in women after deferent modes of delivery in Kermanshah Motazedi hospital 2011-2012. J Clin Res Paramed Sci 2014, 3(3):135-43. (Persian).
 19. Keshavarzi F, Nankali A, Fakheri T, Jalilian N, Rezaie M, Mohammadi N, et al. Comparison of stress urinary incontinence four months after normal vaginal delivery and elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(148):1-7. (Persian).
 20. Basirat Z, Bakhtiari A, Payandeh P. Postpartum stress urinary incontinence and some related factors. J Babol Univ Med Sci 2008; 10(5):41-7. (Persian).
 21. Vakili M, Amoqadiri M, Mohammadi MA, Modaressi M. Prevalence and factors associated with stress urinary incontinence after childbirth in Yazd in 2015. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2016; 24(9):716-23.
 22. Bakouei F, Bakouei S. Study of thr prevalance and some of the risk factors of pospartum urinary incontinence in women admitted to health-treatment centers in Babol, Iran in 2005. J Sabzevar Univ Med Sci 2006; 13(3):152-7. (Persian).
 23. Movahedi M, Saidi M, Akbari M, Ghasemi M. Effects of type of delivery on development of stress urinary incontinence in primiparous mothers. J Isfahan Med Sch 2013; 31(227):218-23. (Persian).
 24. Alipour Z, Eskandari N, Ebrahimi Z, Bagheri A. Prevalence of urinary and intestinal incontinence in postpartum period and its related factors. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 16(86):9-15. (Persian).

Zarea K, Nikbakht-Nasrabadi A, Abbaszadeh A, Mohammadpour A. Psychiatric nursing as ‘different’care: experience of Iranian mental health nurses in inpatient psychiatric wards. Journal of psychiatric and mental health nursing 2013, 20 (2): 124-133