دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 1-111 
بررسی تأثیر روش سرمادرمانی موضعی بر درد زایمان زنان نخست‌زا

صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2018.11381

سهیلا مقیمی هنجنی؛ زهرا مهدیزاده تورزنی؛ منصوره تجویدی؛ بنفشه باهری؛ محمدپویا لیل‌آبادی اصل


مروری

ارتباط بین لیپیدهای سرمی و سرطان آندومتر: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 87-96

10.22038/ijogi.2018.11389

فرزانه رشیدی فکاری؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ ویدا قاسمی؛ هدیه ریاضی؛ مریم افراخته؛ زهره کشاورز


نقش هورمون ادیپونکتین در باروری و ناباروری: مروری سیستماتیک

صفحه 97-107

10.22038/ijogi.2018.11391

فتانه پهلوان؛ فاطمه ترک تتاری؛ سعیده فاضلی؛ فاطمه رضوی‌نیا؛ نجمه تهرانیان