دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 1-111 
بررسی اندیکاسیون‌های جنینی در 548 مورد گواهی سقط درمانی صادره شده در پزشکی قانونی خراسان رضوی: 1394

صفحه 6-13

نازیلا بدیعیان موسوی؛ سید آریا حجازی؛ فاطمه صادقی‌پور؛ اکرم فتوت؛ مرضیه حسینی


بررسی تأثیر روش سرمادرمانی موضعی بر درد زایمان زنان نخست‌زا

صفحه 14-21

سهیلا مقیمی هنجنی؛ زهرا مهدیزاده تورزنی؛ منصوره تجویدی؛ بنفشه باهری؛ محمدپویا لیل‌آبادی اصل


مروری

ارتباط بین لیپیدهای سرمی و سرطان آندومتر: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 87-96

فرزانه رشیدی فکاری؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ ویدا قاسمی؛ هدیه ریاضی؛ مریم افراخته؛ زهره کشاورز


نقش هورمون ادیپونکتین در باروری و ناباروری: مروری سیستماتیک

صفحه 97-107

فتانه پهلوان؛ فاطمه ترک تتاری؛ سعیده فاضلی؛ فاطمه رضوی‌نیا؛ نجمه تهرانیان


گزارش مورد

گزارش یک مورد عود سرطان اپی‌تلیالی پاپیلاری سروز تخمدان با متاستاز ایزوله و یک‌طرفه غده لنفاوی زیر بغل به عنوان یک تظاهر غیرمعمول

صفحه 108-111

مهدیس محمدیان امیری؛ احمد عامری؛ آیناز صورتی؛ سیده فهیمه شجاعی؛ شبنم بزرگ‌زاده وسطی کلائی