تأثیر رفلکسولوژی بر طول مدت زایمان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی‌های بالینی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: رفلکسولوژی به‌عنوان یکی از روش‌های غیردارویی تسکین درد مطرح است که تأثیر آن در مداخلات مامایی مشخص نیست. بنابراین مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز حاضر با هدف بررسی تأثیر رفلکسولوژی بر طول مدت زمان زایمان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز به منظور دستیابی به مقالات مرتبط از پایگاه‌های اطلاعاتی SID، IranMedex، Magiran،Cochrane Library ،MEDLINE/PubMed ، Web of Science، Scopus، Science direct و Google Scholar استفاده شد. جستجو محدود به مطالعات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی شد. برای جستجوی مقالات در منابع فارسی از کلید‌واژه‌های رفلکسولوژی، ماساژ پا، لیبر، زایمان، کارآزمایی بالینی و در منابع انگلیسی از کلیدواژه‌های Vaginal delivery، Normal delivery،Delivery ،Childbirth ، Foot massage،Reflexology ، Massage therapy، Length of delivery،Duration of labor، Clinical trial، Randomized، Labour، Laborو Reflexo با همه ترکیبات احتمالی این کلمات استفاده گردید. تمام مطالعات کارآزمایی بالینی منتشر شده در فاصله سال‌های 2000 تا پایان ژوئن 2017 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار جداد استفاده شد.
یافته‌ها: از بین 616 مقاله انگلیسی و فارسی ارزیابی شده و پس از حذف مقالات تکراری و غیر مرتبط، 6 کارآزمایی بالینی وارد مرور سیستماتیک و متاآنالیز شد. مطالعات در دو کشور ایران و مصر انجام شده بود. نتایج متاآنالیز مطالعات نشان داد رفلکسولوژی بر کاهش طول مدت مرحله اول (02/0=p، 3=df؛ [25/0- ، 09/1-] CI 95%؛ 67/0- RR) تأثیر مثبت داشته، ولی در کاهش طول مدت مرحله دوم (22/0=p، 2=df؛ [64/0، 18/8-] CI 95%؛ 77/3- RR) و سوم (09/0=p، 2=df؛ [41/0- ، 47/3-] CI 95%؛ 94/1- RR) لیبر بی‌تأثیر بوده است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه شواهدی را برای استفاده از روش رفلکسولوژی جهت کاهش طول مدت مرحله اول نشان داد، ولی در مورد طول مدت مرحله دوم و سوم، انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه مناسب نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reflexology on the Length of Labor: A Systematic Review and Meta- analysis of Clinical Trials

نویسندگان [English]

 • Leila Bagheri 1
 • Ashraf Ghiasi 2
 • Elaheh Ahmadnia 3
1 PhD Candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran.
2 PhD Candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
3 PhD Candidate in Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Reflexology is a non-pharmacological pain relief method, the effects of which remain unclear on obstetric interventions. This systematic review and meta-analysis aimed to assess the effect of reflexology on the length of labor.
Methods: A literature search was performed in databases such as Cochrane, Medline, PubMed, Scopus, Web of Science, Ovid, Google Scholar, SID, MagIran, IranMedex, and Irandoc using various keywords, including foot massage, childbirth, delivery, natural delivery, vaginal delivery, length of labor, length of delivery, massage therapy, reflexology, labor, labour, randomized clinical trial, and reflex, as well as all the possible combinations. All the clinical trials published during 2000-June 2017 were reviewed in the study. The Jadad scale was used to assess the quality of the retrieved articles.
Results: Out of 616 articles (Persian and English) and after removing the repetitive and irrelevant contents, six clinical trials were assessed in this systematic review and meta-analysis. The selected studies were conducted in Iran and Egypt. The results of the meta-analysis revealed that reflexology has a positive effect on reducing the length of the first stage of labor (RR: -0.67; 95% CI: -1.09--0.25; df =3; P=0.02). However, it exerts no effects on the length of the second stage (RR: -3.77; 95% CI: -8.18-0.64; df =2; P=0.22) and third stage of labor (RR: -1.94; 95% CI: -3.47--0.41; df=2; P=0.09).
Conclusion: According to the results, reflexology could reduce the length of the first stage of labor, while further investigation on adequate sample sizes is required to evaluate its effects on the second and third stage of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reflexology
 • Length of Labor
 • Systematic review
 • Meta-analysis
 1. Aune I, Marit Torvik H, Selboe ST, Skogås AK, Persen J, Dahlberg U. Promoting a normal birth and a positive birth experience-Norwegian women׳s perspectives. Midwifery 2015; 31(7):721-7.
 2. Gottvall K, Waldenstrom U. Does a traumatic birth experience have an impact on future reproduction? BJOG 2002; 109(3):254-60.
 3. Kazemzadeh R, Sehhatie-Shafaie F, Amani F, Heshmat R. Effect of acupressure at the SP6 and LI4 points on the intensity of labor pain and delivery length. J Ardabil Univ Med Sci 2014; 14(2):158-67. (Persian).
 4. Hall HG, McKenna LG, Griffiths DL. Complementary and alternative medicine for induction of labour. Women Birth 2012; 25(3):142-8.
 5. Ghiasi A, Hasani M, Mollaahmadi L, Hashemzadeh M, Haseli A. The effect of aromatherapy on labor pain relief: a systematic review of clinical trials. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(2):89-105. (Persian).
 6. Tiran D, Chummun H. The physiological basis of reflexology and its use as a potential diagnostic tool. Complement Ther Clin Pract 2005; 11(1):58-64.
 7. Tiran D, Chummun H. Complementary therapies to reduce physiological stress in pregnancy. Complement Ther Nurs Midwifery 2004; 10(3):162-7.
 8. Smith CA, Levett KM, Collins CT, Jones L. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Database Syst Rev 2012; 2:CD009290.
 9. Mathew AM, Francis F. Effectiveness of foot reflexology in reduction of labour pain among mothers in labour admitted at PSG. Int J Nurs Educ 2016; 8(3):11-5.
 10. Esmel-Esmel N, Tomás-Esmel E, Aparicio Rollan Y, Pérez Cáceres I, Montes-Muñoz MJ, Jimenez-Herrera M. Exploring the body through reflexology: physical behaviors observed during application. Complement Ther Clin Pract 2016; 25:52-8.
 11. Lee J, Han M, Chung Y, Kim J, Choi J. Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain:a systematic review and meta-analysis. J Korean Acad Nurs 2011; 41(6):821-33.
 12. Nasiri K, Eyvanbagha R, Nazari N, Savadpoor MT, Soleymanifard P, Khalili Z. Physiological and therapeutic effects of reflexology in Iran: a systematic review. Depiction Health 2016; 7(1):49-1. (Persian).
 13. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996; 17(1):1-12.
 14. Higgins JP, Green S. Corchrane Reviewers’ Handbook 5.1. 0. New York: Review Manager; 2011.
 15. Dolatian M, Hasanpour A, Montazeri SH, Heshmat R, Alavi Majd H. The effect of reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparas. Iran Red Crescent Med J 2011; 13(7):475-9.
 16. Jenabi E, Hajiloo Mohajeran M, Torkamani M. The effect of reflexology on relieving the labor pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):34-38. (Persian).
 17. Mirzaei F, Kaviani M, Jafari P. Effect of foot reflexology on duration of labor and severity of first-stage labor pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13)1):27-32. (Persian).
 18. Moghimi Hanjani S, Zahra M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh 2013; 14(2):166-71. (Persian).
 19. Valiani M, Shiran E, Kianpour M, Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women. Iran J Nurs Midwifery Res 2010; 15(Suppl 1):302-10.
 20. Hanan AE, Sabah M, Nahed K. Outcomes of foot reflexology on the pain and certain features of the labor for the primiparous women. Life Sci J 2015; 12(6):206-16.
 21. Xavier R. Facts on refexology (Foot Massage). Nurs J India 2007; 98(1):11-2.
 22. Close C, Sinclair M, Cullough JM, Liddle D, Hughes C. A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain. Complement Ther Clin Pract 2016; 23:117-24.
 23. Ernst E, Posadzki P, Lee MS. Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials. Maturitas 2011; 68(2):116-20.
 24. Wang MY, Tsai PS, Lee PH, Chang WY, Yang CM. The efficacy of reflexology: systematic review. J Adv Nurs 2008; 62(5):512-20.
 25. Song HJ, Son H, Seo HJ, Lee H, Choi SM, Lee S. Effect of self-administered foot reflexology for symptom management in healthy persons: a systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med 2015; 23(1):79-89.
 26. McNeill JA, Alderdice FA, McMurray F. A retrospective cohort study exploring the relationship between antenatal reflexology and intranatal outcomes. Complement Ther Clin Pract 2006; 12(2):119-25.
 27. Ganji J, Keramat A. The effectiveness of massage on labor pain and duration of labor: systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(158):19-27. (Persian).
 28. Gentz BA. Alternative therapies for the management of pain in labor and delivery. Clin Obstet Gynecol 2001; 44(4):704-32.
 29. Mollart LJ, Adam J, Foureur M. Impact of acupressure on onset of labour and labour duration: a systematic review. Women Birth 2015; 28(3):199-206.
 30. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. London, UK: Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth; 2014.