تأثیر آموزش بر اساس مرور پرونده‌های واقعی مرگ مادر در ارتقاء مهارت رزیدنت‌های زنان در اداره خونریزی پس از زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی بعد از زایمان، یکی از دلایل شایع مرگ‌و‌میر مادران می‌باشد که لازم است مدیریت صحیح و به موقع جهت اقدامات ضروری انجام شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس شبیه‌سازی پرونده­های واقعی مرگ مادر در ارتقاء مهارت رزیدنت­های زنان در اداره خونریزی پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای در سال 1394 بر روی 35 نفر از رزیدنت­های زنانی که به طور چرخشی در بیمارستان ام‌البنین (س) آموزش می‌دیدند، انجام شد. ابتدا پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی مبنی بر شناخت علائم خونریزی غیر طبیعی بعد از زایمان، چگونگی تخمین حجم خونریزی و اقدامات مناسب تکمیل گردید. سپس طی جلساتی، پرونده‌های واقعی مرگ مادران مورد بررسی و آموزش صحیح در مورد مدیریت خونریزی‌های بعد از زایمان در هر مورد برای افراد داده شد و پس از 6 ماه، همان پرسشنامه مجدداً تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 16) و آزمون­های تی زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش در تمامی دانشجویان به ترتیب 21/2±88/12 و 68/2±91/16 بود (001/0>p). میانگین نمرات دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی‌داری داشت (به ترتیب 009/0=p، 001/0>p، 004/0=p و 001/0=p)، اما اختلاف نمرات دانشجویان بعد از آموزش نسبت به قبل از مانور در سال‌های مختلف تحصیلی تفاوت معنی‌داری نداشت (538/0=p).
نتیجه‌گیری: می­توان از شبیه‌سازی موارد واقعی مرگ مادران به عنوان یک فرصت مناسب جهت کسب مهارت استفاده کرد که باعث اعتماد به نفس و مهارت کافی در رزیدنت‌ها می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Education Based on the Simulation of the Actual Cases of Maternal Deaths on the Skills of Gynecology Residents in the Management of Postpartum Hemorrhage

نویسندگان [English]

 • Farideh Akhlaghi 1
 • Masoumeh Mirteimouri 2
1 Professor , Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum hemorrhage is the most common cause of maternal mortality, which requires proper management through effective measures. The present study aimed to assess the effect of education based on the simulation of the actual cases of maternal deaths on the skills of gynecology residents in the management of postpartum hemorrhage.
Methods: This interventional study was conducted on 35 gynecology residents receiving rotational training in Omolbanin Hospital (R) in Mashhad, Iran in 2015. Data were collected using a questionnaire for identifying the symptoms of abnormal bleeding after delivery, estimation of blood volume, and appropriate measures. Moreover, the actual cases of maternal mortality were assessed in several sessions, and proper training was provided on the management of postpartum hemorrhage in each case. After six months, the questionnaires were completed by the residents again. Data analysis was performed in SPSS version 16 using paired t-test and one-way ANOVA at the significance level of P<0.05.
Results: Mean scores of the residents before and after the training were 12.88±2.21 and 16.91±2.68, respectively (P<0.001). Mean scores of the residents of the first (P=0.009), second (P<0.001), third (P=0.004), and fourth year (P=0.001) showed significant differences before and after the training. However, no significant differences were observed in the scores of the residents after the intervention compared to before the intervention in terms of the academic year (P=0.538).
Conclusion: According to the results, training based on the simulation of the actual cases of maternal deaths could enhance the skills and confidence of gynecology residents in the effective management of postpartum hemorrhage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postpartum Hemorrhage
 • Gynecology Residents
 • Maternal Death
 1. Gardner R, Raemer DB. Simulation in obstetrics and gynecology. Obstet Gynecol Clin 2008; 35(1):97-127.
 2. Cass GK, Crofts JF, Draycott TJ. The use of simulation to teach clinical skills in obstetrics. Semin Perinatol 2011; 35(2):68-73.
 3. Cooper S, Cant R, Porter J, Bogossian F, McKenna L, Brady S, et al. Simulation based learning in midwifery education: a systematic review. Women Birth 2012; 25(2):64-78.
 4. Lipman SS, Daniels KI, Arafeh J, Halamek LP. The case for OBLS: a simulation-based obstetric life support program. Semin Perinatol 2011; 35(2):74-9.
 5. Al-Elq AH. Simulation-based medical teaching and learning. J Family Community Med 2010; 17(1):35-40.
 6. Weinberg ER, Auerbach MA, Shah NB. The use of simulation for pediatric training and assessment. Curr Opin Pediatr 2009; 21(3):282-7.
 7. Cook DA, Hatala R, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, et al. Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2011; 306(9):978-88.
 8. Okuda Y, Bryson EO, DeMaria S Jr, Jacobson L, Quinones J, Shen B, et al. The utility of simulation in medical education: what is the evidence? Mt Sinai J Med 2009; 76(4):330-43.
 9. Al-Kadi AS, Donnon T. Using simulation to improve the cognitive and psychomotor skills of novice students in advanced laparoscopic surgery: a meta-analysis. Med Teach 2013; 35(Suppl 1):S47-55.
 10. McGaghie WC, Issenberg SB, Cohen ER, Barsuk JH, Wayne DB. Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of the evidence. Acad Med 2011; 86(6):706-11.
 11. Franc-Law J, Ingrassia P, Ragazzoni L, Corte F. The effectiveness of training with an emergency department simulator on medical student performance in a simulated disaster. Canadian J Emerg Med 2010; 12(1):27-32.
 12. 12.     Agha S, Alhamrani AY, Khan MA. Satisfaction of medical students with simulation based learning. Saudi Med J 2015; 36(6):731-6.
 13.  Traynor M, Gallagher A, Martin L, Smyth S. From novice to expert: using simulators to enhance practical skill. Br J Nurs 2010; 19(22):1422-6.
 14. Ennen CS, Satin AJ. Training and assessment in obstetrics: the role of simulation. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2010; 24(6):747-58.
 15. Chakravarthy B, Ter Haar E, Bhat SS, McCoy CE, Denmark TK, Lotfipour S. Simulation in medical school education: review for emergency medicine. West J Emerg Med 2011; 12:461-6.

Nguyen HB, Daniel-Underwood L, Van Ginkel C, Wong M, Lee D, Lucas AS, et al. An educational course including medical simulation for early goal-directed therapy and the severe sepsis resuscitation bundle: an evaluation for medical student training. Resuscitation 2009; 80(6):674-9.