روش‌های درمانی مؤثر بر القاء و شروع زایمان: مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتوی سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شروع خودبه‌خودی لیبر و زایمان تحت تأثیر عوامل مختلفی می‌باشد. حال آنکه گاهی اوقات لیبر و زایمان در موعد مقرر خود شروع نمی‌شود. عدم شروع لیبر در موعد مقرر، با افزایش عوارض مادری و جنینی و هزینه‌­های ناشی از آن همراه خواهد بود. مطالعات متفاوتی در جهت بررسی روش­های درمانی مؤثر بر القاء و شروع زایمان انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در مورد روش­های درمانی مؤثر بر القاء و شروع زایمان در ایران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک، تمام کارآزمایی­های بالینی ایرانی چاپ شده به زبان فارسی و انگلیسی، از پایگاه‌های اطلاعاتی Google scholar، Scopus، IranMedex، SID، Medlib،IRCT ،Magiran  و PubMed با کلمات کلیدی فارسی"القای زایمان، لیبر، درد لیبر، شروع لیبر، کارآزمایی بالینی و زایمان" و کلمات کلیدی انگلیسی Delivery، ‌initiation of labor، clinical trial، labor pain، labor و  labor induction در عنوان و چکیده جستجو شد. بر اساس معیار جداد، مقالات با نمره 3 و بالاتر وارد مطالعه شد و تجزیه و تحلیل مطالعات به صورت کیفی انجام گرفت.
یافته‌ها: 29 کارآزمایی بالینی دارای معیار ورود به مطالعه بودند که در نهایت 23 مقاله به بررسی تأثیر روش­های درمانی دارویی (شامل 17 داروی شیمیایی و 6 داروی گیاهی) و 6 درمان غیر دارویی در القاء و تحریک لیبر پرداخته بودند. نتایج نشان داد میزوپروستول دارای تأثیر بیشتری در القای درد لیبر می­باشد. همچنین از بین داروهای گیاهی اسپند، خاکشیر، بابونه، روغن کرچک و از بین روش­های غیر دارویی لامیناریا نیز دارای تأثیر مثبتی بر القای لیبر می‌باشند.
نتیجه‌گیری: انواع متعددی از روش­های درمانی دارویی و غیر دارویی در القاء و تحریک لیبر نقش دارند. نتایج نشان داد با توجه به تعداد بیشتر مطالعات و نتایج مثبت ذکر شده، میزوپروستول در القای لیبر دارای تأثیر بیشتری می­باشد. سایر روش­های مؤثر در القای لیبر شامل اسپند، خاکشیر، بابونه، روغن کرچک و لامیناریا می­باشد. اما در تأیید تأثیر این روش‌ها، با توجه به تعداد کم مطالعات مورد بررسی، انجام مطالعات بیشتر با متدلوژی قوی‌تر مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective interventions for the induction of labor: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Vida Ghasemi 1
 • Farzaneh Rashidi Fakari 1
 • Abbas Ebadi 2
 • Giti Ozgoli 3
 • Nourossadat Kariman 3
 • Marzieh Saei Gharenaz 1
1 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Behavioral Sciences Research Center, Lifestyle Institute, School of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The spontaneous onset of labor and delivery are influenced by several factors. However, labor sometimes does not start on the due date. This would result in increased maternal and fetal complications and costs. Many studies have investigated the effective treatments for labor induction. The present study was performed to systematically review the studies examining the effective interventions to induce labor in Iran.
material: This systematic review was conducted on the clinical trials published in the Persian and English languages. The searching process was performed in several databases, including Google scholar, Scopus, IranMedex, SID, Medlib, Magiran, IRCT, and PubMed, using the following English keywords and their Persian equivalents: “Labor”, “Labor induction”, “Delivery”, “Initiation of labor”, “Clinical trial”, and “Labor pain”. The articles, which obtained the score of ≥ 3 based on Jadad criteria, were entered to the study. The data were analyzed through qualitative methods. 
Results: The searching process resulted in the inclusion of 29 clinical trials, 23 and 6 cases of which investigated pharmacological treatments (including 17 chemical drugs and 6 herbal drugs) and non-pharmacological treatments, respectively. According to the results of the reviewed articles, misoprostol was found to be a more effective treatment for the induction of labor than other methods. In addition, among the herbal remedies, Peganum harmala, Descurainia sophia, chamomile, and castor oil and among the non-pharmacological methods, Laminaria were reported to have a positive effect on labor induction.
Conclusion: There are many types of pharmacological and nonpharmacological treatments for the induction of labor. Misoprostol was reported to be more effective in labor induction in the majority of the retrieved articles, revealing positive results in this regard. Furthermore, the use of Peganum harmala, Descurainia sophia, chamomile, castor oil, and Laminaria were proposed as effective methods for the induction of labor. However, the confirmation of the efficacy of these methods requires the implementation of further studies with a stronger methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Induction
 • labor
 • Onset of labor
 • Labor pain
 • Complementary Medicine
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong CY, Dashe J. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Mohammadini N, Rezaei MA, Loripoor M, Vazirinejad R. Assessment of the effect of Sisymbrium consumption on spontaneous labor in nulipars. Zahedan J Res Med Sci 2008; 10(2):79-86. (Persian).
 3. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 4. Kordi M, Aghaei Meybodi F, Tara F, Nematy M, Shakeri MT. The effect of date consumption in late pregnancy on the onset of labor in nulliparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(77):9-15. (Persian).
 5. Bahn SA, Jacobson J, Petersen F. Maternal and neonatal outcome following prolonged labor induction. Obstet Gynecol 1998; 92(3):403-7.
 6. Azarkish F, Absalan N, Roudbari M, Barahooie F, Mirlashari S, Bameri M. Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2008; 13(3):1-6. (Persian).
 7. Hajivandi L, Montazeri S, Irvani M, Oliyai A. Investigating the effect of intramuscular dexamethas on duration of labor in post date pregnancy. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 21(5):555-63.
 8. Murphy DJ. Failure to progress in the second stage of labour. Curr Opin Obstet Gynecol 2001; 13(6):557-61.
 9. Azhari S, Pirdadeh S, Lotfalizadeh M, Shakeri MT. Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy. Saudi Med J 2006; 27(7):1011-4.
 10. Behrashi M, Nezam-Zavareh J, Mesdaghinia E, Hashemi T, Mousavi SG, Mahdian M. Comparing the effects of vaginal misoprostol and laminaria on cervical ripening in labor induction among the term parturients. Feyz J 2014; 18(1):46-51. (Persian).
 11. Humphrey T, Tucker J. Rising rates of obstetric interventions: exploring the determinants of induction of labour. J Public Health 2009; 31(1):88-94.
 12. Kahnamoyiagdam F, Aghamohammadi M, Rostamnejad M. The effect of castor oil on the induction of labor: a clinical trial. J Urmia Nurs Midwifery Facul 2014; 12(5):348-53. (Persian).
 13. Summers L. Methods of cervical ripening and labor induction. J Nurse Midwifery 1997; 42(2):71-85.
 14. Mozurkewich EL, Chilimigras JL, Berman DR, Perni UC, Romero VC, King VJ, et al. Methods of induction of labour: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth 2011; 11(1):84.
 15. Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds DJ, Gavaghan DJ, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996; 17(1):1-12.
 16. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & clinical pharmacology. New York: McGraw-Hill Medical; 2011.
 17. Parashi S, Kashaian M, Bazzaz Banaei N. Comparison between two oxytocin regimen for induction of labor. Feyz J 2005; 9(2):6-10. (Persian).
 18. Zand VF, Rahimzadeh A, Farhadifar F. Randomized control trial investigation of the effect of highdose versus low-dose oxytocin regimens in induction of labour. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2007; 12(2):21-7. (Persian).
 19. Bahadoran P, Falahati J, Shahshahan Z, Kianpour M. The comparative examination of the effect of two oxytocin administration methods of labor induction on labor duration stages. Iran J Nurs Midwifery Res 2011; 16(1):100.
 20. Ng PS, Chan AS, Sin WK, Tang LC, Cheung KB, Yuen PM. A multicentre randomized controlled trial of oral misoprostol and im syntometrine in the management of the third stage of labour. Hum Reprod 2001; 16(1):31-5.
 21. Beigi A, Kazemipour SM, Tabarestani H. Induction of labor in term pregnancy: Sublingual versus vaginal misoprostol. Tehran Univ Med J 2010; 68(3):175-81.
 22. Roudsari FV, Ayati S, Ghasemi M, Mofrad MH, Shakeri MT, Farshidi F, et al. Comparison of vaginal misoprostol with Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. Iran J Pharm Res 2011; 10(1):149.
 23. Niroomanesh S, Dadashaliha M, Akrami M. Titrated oral misoprostol solution compared with oxytocin for induction of labor in women with unfavorable cervix. Tehran Univ Med Sci 2011; 69(7):413-9.
 24. Allameh Z, Rouholamin S, Hekmat R. Comparison of vaginal misoprostol tablet with oxytocin infusion for induction of labor in term pregnancy. J Res Med Sci 2012; 17(1):S134-9.
 25. Mansour Ghanaee M, Mirblok F, Mir Roshandel M, Salamat F. The comparison of two methods of oral misoprostol and intravenous oxytocin for success of labor induction in premature rupture of membrane. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(6):232-9. (Persian).
 26. Agah J, Zare F, Estiry M. A comparison study of outcome of induction of labor with vaginal misoprostol versus oxytocin: a randomized clinical trial. Life Sci J 2013; 10(8s):203-5.
 27. Sharami SH, Milani F, Faraji R, Bloukimoghadam K, Momenzadeh S, Ebrahimi H. Comparison of 25 [mu] g Sublingual and 50 [mu] g intravaginal misoprostol for cervical ripening and labor: a randomized controlled equivalence trial. Arch Iran Med 2014; 17(10):652.
 28. Rezaie M, Seyedoshohadaei F, Nayebi M. Comparison of oral and vaginal prescription of misoprostol in labor induction of post-term pregnancies. Horizon Med Sci 2016; 22(2):103-9.
 29. Smith R. Parturition. N Engl J Med 2007; 356(3):271-83.
 30. Kashanian M, Naghash S. Evaluation of the effect of extra-amniotic normal saline infusion (EASI) per se or combined with dexamethasone on labor induction. Razi J Med Sci 2007; 13(53):155-60.
 31. Bullarbo M, Norström A, Andersch B, Ekerhovd E. Isosorbide mononitrate induces increased cervical expression of cyclooxygenase-2, but not of cyclooxygenase-1, at term. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 130(2):160-4.
 32. Yazdizadeh H, Abedi P, Najar S, Ahmadi K, Zakerhoseiyni VZ. The effect of vaginal administration isosorbide mononitrate on cervical ripening and induction of labor in postterm pregnancy. Jundishapur Sci Med J 2012; 11(1):675-84.
 33. Rajaei MI, Abedi ZH, Nematikatoli M, Zare SH. Randomized comparison of vaginal dinoprostone and high dose oxytocin of labor. J Hormozgan Univ Med Sci 2008; 12(2):69-74. (Persian).
 34. Sanchez-Ramos L, Quillen MJ, Kaunitz AM. Randomized trial of oxytocin alone and with propranolol in the management of dysfunctional labor. Obstet Gynecol 1996; 88(4 Pt 1):517-20.
 35. Moghadam AD, Jaafarpour M, Khani A. Comparison effect of oral propranolol and oxytocin versus oxytocin only on induction of labour in nulliparous women (a double blind randomized trial). J Clin Diagn Res 2013; 7(11):2567-9.
 36. Sharami SH, Milani F, Tofighi M, Salamt F, Dalil HS. Effect of oxytocin plus propranolol on the success of labor augmentation. J Guilan Univ Med Sci 2012; 21(82):57-64. (Persian).
 37. Kelly A, Kavanagh J, Thomas J. Castor oil bath and/or enema for cervical priming and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7:CD0033099.
 38. Johns T, Sibeko L. Pregnancy outcomes in women using herbal therapies. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2003; 68(6):501-4.
 39. Pirdadeh BS, Azhari S, Shakeri M. The effect of castor oil on initiating labor in 40-42 weeks pregnancy. J Babol Univ Med Sci 2007; 9(4):33-8.
 40. Esmaeili MH, Honarvaran F, Kesmati MA, JahaniHashemi H, Jaafari H, Abbasi E. Effects of Matricaria Chamomilla extract on morphine withdrawal syndrome in mice. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 43(2):13-8. (Persian).
 41. Herbal P. Sandalwood, Santalum album, PDR for herbal medicine. Montvale, NJ: Medical Economics Company; 2004. P. 702-3.
 42. Anderson F, Johnson C. Complementary and alternative medicine in obstetrics. Int J Gynecol Obstet 2005; 91(2):116-24.
 43. Gholami F, Neisani Samani L, Kashanian M, Naseri M, Hosseini AF, Hashemi Nejad SA. Onset of labor in post-term pregnancy by chamomile. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(11):e19871.
 44. Diba K, Geramishoar M, Sharbatkhori M, Hosseinpur L. Antifungal activity of alcoholic extract of peganum harmala in vitro. Urmia Med J 2010; 20(4):271-7. (Persian).
 45. Sharbatkori M. Study of cidal effect of alcoholic extract of Peganum harmala seeds on Echinococcus granulosus protoscolex. Tehran Univ Med J 2007; 7(2):101-8.
 46. Zahrani ST, Dasumi S, Tansaz M, Akbarzadeh A. The effects of peganeum Harmala Smoke cervical ripening, initiation and outcome of labor. Med History J 2016; 8(27):151-77.
 47. Afshar I. Traditional gift of Iranian people. Sari: Homa Publication; 1991. P. 302.
 48. Amin G. Traditional herbal drugs in Iran. Tehran: Iranian Ministry of Health Publications; 1990. P. 1-9.
 49. Adair CD. Nonpharmacologic approaches to cervical priming and labor induction. Clin Obstet Gynecol 2000; 43(3):447-54.
 50. Kashanian M, Meshki Samiei M. The effect of membrane stripping at term pregnancy on the duration of pregnancy and labor induction and its complication. Razi J Med Sci 2004; 11(40):269-76. (Persian).
 51. Khalili L, Amiri Z. The effect of membrane sweeping on the duration of pregnancy. Pajoohandeh J 2008; 13(4):369-74. (Persian).
 52. Smith CA, Crowther CA. Acupuncture for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2013; 1:8.
 53. Torkzahrani S, Mahmoudikohani F, Saatchi K, Sefidkar R, Banaei M. The effect of acupressure on the initiation of labor: a randomized controlled trial. Women Birth 2017; 30(1):46-50.
 54. Azhari S, Abrishami L, Fadaee A, Shakeri MT. Efficacy of acupressure on initiating labor in term pregnant women. J Mashhad Sch Nurs Midwifery 2009; 9(3):207-14.
 55. Tiran D. Breech presentation: increasing maternal choice. Complement Ther Nurs Midwifery 2004; 10(4):233-8.
 56. Smith CA, Cochrane S. Does acupuncture have a place as an adjunct treatment during pregnancy? A review of randomized controlled trials and systematic reviews. Birth 2009; 36(3):246-53.
 57. Harper TC, Coeytaux RR, Chen W, Campbell K, Kaufman JS, Moise Jr KJ, et al. A randomized controlled trial of acupuncture for initiation of labor in nulliparous women. J Matern Fetal Neonatal Med 2006; 19(8):465-70.
 58. Ajori L, Nazari L, Eliaspour D. Effects of acupuncture for initiation of labor: a double-blind randomized sham-controlled trial. Arch Gynecol Obstet 2013; 287(5):887-91.
 59. Almog B, Levin I, Winkler N, Fainaru O, Pauzner D, Lessing JB, et al. The contribution of laminaria placement for cervical ripening in second trimester termination of pregnancy induced by intra-amniotic injection of prostaglandin F 2 alpha followed by concentrated oxytocin infusion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 118(1):32-5.
 60. Zieman M, Fong SK, Benowitz NL, Banskter D, Darney PD. Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration. Obstet Gynecol 1997; 90(1):88-92.
 61. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. New York: The Cochrane Library; 2003.
 62. Smith YR, Dombrowski MP, Leach KC, Hurd WW. Decrease in myometrial beta-adrenergic receptors with prenatal cocaine use. Obstet Gynecol 1995; 85(3):357-60.
 63. Rouget C, Bardou M, Breuiller-Fouché M, Loustalot C, Qi H, Naline E, et al. β3-Adrenoceptor is the predominant β-adrenoceptor subtype in human myometrium and its expression is up-regulated in pregnancy. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(3):1644-50.
 64. Chanrachakul B, Matharoo-Ball B, Turner A, Robinson G, Broughton-Pipkin F, Arulkumaran S, et al. Reduced expression of immunoreactive β2-adrenergic receptor protein in human myometrium with labor. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(10):4997-5001.
 65. Barkai G, Cohen SB, Kees S, Lusky A, Margalit V, Mashiach S, et al. Induction of labor with use of a Foley catheter and extraamniotic corticosteroids. Am J Obstet Gynecol 1997; 177(5):1145-8.
 66. Hofmeyr GJ, Gulmezoglu AM, Alfirevic Z. Misoprostol for induction of labour: a systematic review. Int J Obstet Gynaecol 1999; 106(8):798-803.
 67. Nabors G. Castor oil as an adjunct to induction of labor: critical re-evaluation. Am J Obstet Gynecol 1958; 75(1):36-8.
 68. Garry D, Figueroa R, Guillaume J, Cucco V. Use of castor oil in pregnancies at term. Altern Ther Health Med 2000; 6(1):77-9.
 69. de Miranda E, van der Bom JG, Bonsel GJ, Bleker OP, Rosendaal FR. Membrane sweeping and prevention of post‐term pregnancy in low‐risk pregnancies: a randomised controlled trial. BJOG 2006; 113(4):402-8.
 70. Rabl M, Ahner R, Bitschnau M, Zeisler H, Husslein P. Acupuncture for cervical ripening and induction of labor at term--a randomized controlled trial. Wien Klin Wochenschr 2001; 113(23-24):942-6.
 71. Jadidi MY, Sang SJ, Lari H. The effect of date fruit consumption on spontaneous labor. J Res Religion Health 2016; 1(3):840.
 72. Kariman N, Yousefy Jadidi M, Jam Bar Sang S, Rahbar N, Afrakhteh M, Lary H. The effect of consumption date fruit on cervical ripening and delivery outcomes. Pajoohandeh J 2015; 20(2):72-7. (Persian).
 73. Akbari M, Javadnoori M, Siahpoosh A, Afshari P, Haghighi MH, Lake E. Comparison the effect of anethum graveolens and oxytocin on induction of labor in term pregnancy: a randomized clinical trial. Jundishapur J Natl Pharm Prod 2016; 11(1):e27876.