تأثیر آموزش به روش اجوکر بر میزان دانش و عملکرد احیای نوزاد در دانشجویان کارشناسی مامایی: مطالعه نیمه‌تجربی قبل و بعد از مداخله

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

4 استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

10.22038/ijogi.2024.74737.5948

چکیده

مقدمه: آموزش احیای نوزاد، از آموزش ­های اصلی برای افرادی است که مسئول مراقبت از تولد نوزاد هستند، بنابراین نحوه اجرا و انتخاب الگوی مناسب برای این آموزش بسیار مهم است. لذا استفاده از رویکردهای نوآورانه در آموزش احیاء که منجر به بهبود و حفظ دانش و مهارت فراگیران شود، حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش به روش اجوکر، بر میزان دانش و عملکرد احیای نوزاد در دانشجویان کارشناسی مامایی انجام شد.
روشکار: این مطالعه نیمه‌تجربی قبل و بعد از مداخله در سال 1401 بر روی 30 نفر از دانشجویان کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم­ پزشکی کردستان انجام گرفت. آموزش به روش اجوکر با استفاده از آموزش تئوری و برگزاری کارگاه یک روزه انجام­ شد. بررسی سطح دانش و عملکرد دانشجویان با استفاده از چک­ لیست و پرسشنامه محقق­ ساخته پس از تأیید روایی و پایایی قبل، بلافاصله و 2 هفته پس از آموزش عملی انجام ­شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم ­افزار STATA (نسخه 12) و آزمون­ های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه ­های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته­ شد.
یافته ­ها: نمره دانش احیای نوزادان در دانشجویان بلافاصله و 2 هفته پس از آموزش به‌طور معناداری در مقایسه با قبل از آموزش افزایش ­یافت (001/0=p). نمره عملکرد بلافاصله و 2 هفته پس از آموزش به‌طور معناداری در مقایسه با قبل از آموزش افزایش ­یافت. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، بین نمرات دانش و عملکرد در سه مرحله اختلاف آماری معناداری وجود داشت (001/0=p).
نتیجه­ گیری: روش اجوکر در ارتقاء میزان دانش و عملکرد احیای نوزاد دانشجویان مامایی مؤثر ­است، لذا طراحی و استفاده از این روش برای آموزش سایر مهارت‌های بالینی در دانشجویان مامایی توصیه ­می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educare Method Training on Knowledge and Practice of Neonatal Resuscitation in Undergraduate Midwifery Students: A semi-experimental study pre-and post-intervention

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Masoumi 1
 • Serveh Parang 2
 • Bijan Nouri 3
 • Roonak Shahoei 4
 • Sheida Minaei 1
1 M.Sc. student of Midwifery Education, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4 Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neonatal Resuscitation training is one of the main trainings for people who are responsible for taking care of newborn, then how to implement and choose the right model for training is very important. Therefore, it is important to use innovative approaches in Resuscitation training that lead to improving and maintaining the knowledge and skills of learners. The present study was performed with aim to determine the effect of Educare training on the level of knowledge and performance of neonatal resuscitation in undergraduate midwifery students.
Methods: This semi-experimental study pre-and post-intervention was carried out in 2022 on 30 undergraduate midwifery students of the School of Nursing and Midwifery. The training was done by the Educare method using theory training and holding a 1-day workshop. Examining the level of knowledge and practice of students was done using a checklist and a researcher-made questionnaire after confirming the validity and reliability before/immediately/and two weeks after the practical training. Data analysis was done using STATA software (version 12) and Independent t-test and analysis of variance with repeated measures. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The neonatal resuscitation knowledge score in midwifery students immediately and two weeks after the training significantly increased compared to before the training (p=0.001). The neonatal­ resuscitation performance score immediately and two weeks after training significantly increased compared to before training. There was a significant difference between knowledge and performance scores in three stages (p=0.001).
Conclusion: The educare ­method has improved the neonatal resuscitation knowledge and performance of midwifery students, so it is recommended to design and use this method for training other clinical skills in midwifery students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • Neonate
 • Resuscitation
 • Educare
 • Practice
 • Student
 • Knowledge
 1. Afjeh SA, Sabzehei MK, Esmaili F. Survey of one year neonatal resuscitation in the delivery room of Mahdieh Hospital, Tehran. Pajoohandeh Journal 2012; 17(4):203-9.
 2. Zakarihamidi M, Mahmoudi S, Mohseninia M, Azghandi MA, Sorgi N, Bagheri F, et al. The percentage and sequence of performing basic measures of newborn care in the delivery or operating room in Khorasan Razavi hospitals during 2021-2022. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2023; 26(6):1-11.
 3. Safaei Nezhad A, Sepehrinia M, Rasteghari L, Kharaghani R. Study the need for neonatal resuscitation and its related factor sin the delivery rooms of hospitals in Zanjan province, in 2014-2016. Iranian Journal of Emergency Care 2017; 1(3):28-37.
 4. Sintayehu Y, Desalew A, Geda B, Tiruye G, Mezmur H, Shiferaw K, et al. Basic neonatal resuscitation skills of midwives and nurses in Eastern Ethiopia are not well retained: An observational study. PloS one 2020; 15(7):e0236194.
 5. Sintayehu Y, Desalew A, Geda B, Shiferaw K, Tiruye G, Mulatu T, et al. Knowledge of basic neonatal resuscitation and associated factors among midwives and nurses in public health institutions in eastern Ethiopia. International Journal of General Medicine 2020: 225-33.
 6. Mortality rate, neonatal (per 1,000 live births) - Iran, Islamic Rep. Estimates developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation ( UNICEF, WHO, World Bank, UN DESA Population Division ) at childmortality.org.
 7. Hakimi M, Kheirkhah M, Abolghasemi J, Hakimi R. Investigating the effect of neonatal resuscitation simulation using a competency-based approach on knowledge, skill, and self-confidence of midwifery students using objective structured clinical examination (OSCE). Journal of Family Medicine and Primary Care 2021; 10(4):1766-72.
 8. Bijari BB, Niknafs P, Alavi SA. The role of education methods, on knowledge and skills of neonatal resuscitation in nursing students. Iranian journal of pediatrics 2006; 16(4):467-75.
 9. Kc A, Peven K, Ameen S, Msemo G, Basnet O, Ruysen H, et al. Neonatal resuscitation: EN-BIRTH multi-country validation study. BMC Pregnancy and Childbirth 2021; 21:1-19.
 10. Lee AC, Cousens S, Wall SN, Niermeyer S, Darmstadt GL, Carlo WA, et al. Neonatal resuscitation and immediate newborn assessment and stimulation for the prevention of neonatal deaths: a systematic review, meta-analysis and Delphi estimation of mortality effect. BMC public health 2011; 11(3):1-19.
 11. Ersdal HL, Mduma E, Svensen E, Perlman JM. Early initiation of basic resuscitation interventions including face mask ventilation may reduce birth asphyxia related mortality in low-income countries: a prospective descriptive observational study. Resuscitation 2012; 83(7):869-73.
 12. Rabiei N, Abolhassani M, Mohamadi S. The Relationship between the Need for Resuscitation at Birth and Neonatal Outcome in Bahar Hospital, Shahroud City, Iran. Journal of Isfahan Medical School 2019; 37(536):883-9.
 13. Boskabadi H, Ashrafzadeh F, Doosti H, Zakerihamidi M. Assessment of risk factors and prognosis in asphyxiated infants. Iranian journal of pediatrics 2015; 25(4).
 14. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill Education; 2018.
 15. Banan-Sharifi M, Sahari M. The Effects of Simulation Training on Nursing Students Knowledge and Skill in Cardiopulmonary Resuscitation. Strides in Development of Medical Education 2017; 13(6):626-31.
 16. Berazategui JP, Aguilar A, Escobedo M, Dannaway D, Guinsburg R, de Almeida MF, et al. Risk factors for advanced resuscitation in term and near-term infants: a case–control study. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 2017; 102:F44-F50.
 17. Ahmady M, Nasiri E, Emady SA, Mohammad Poor RA. Assessment of Knowledge Attitude and Practice of Trainees on Neonatal Resuscitation in the Healthcare Center Affiliated to the University of Medical Science of Mazandaran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2007; 17(58):109-16.
 18. Pammi M, Dempsey EM, Ryan CA, Barrington KJ. Newborn resuscitation training programmes reduce early neonatal mortality. Neonatology 2016; 110(3):210-24.
 19. McKittrick JT, Kinney S, Lima S, Allen M. The first 3 minutes: Optimising a short realistic paediatric team resuscitation training session. Nurse education in practice 2018; 28:115-20.
 20. Mileder LP, Bereiter M, Wegscheider T. Telesimulation as a modality for neonatal resuscitation training. Medical Education Online 2021; 26(1):1892017.
 21. Solis-Chimoy B, Delgado CA, Shimabuku R, Raffo M. Assessment of ability of medical and obstetric students to achieve adequate positive pressure ventilation using basic neonatal resuscitation manikins. InAnales de la Facultad de Medicina 2021; 82(3):189-93.
 22. Godarzi M, Sarhangy F, Nouri JM, Khademolhosseini SM, Zavareh SM. The Effectiveness of Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Training by Educare Method on Nurses and Midwives' Knowledge and Performance. Journal of Critical Care Nursing 2018; 11(4):35-43.
 23. Weiner G, Zaichkin Resuscitation and delivery room emergencies In: Textbook of neonatal resuscitation (NRP). 8nd ed. American Academy of Pediatrics; 2021.
 24. Kamath-Rayne BD, Thukral A, Visick MK, Schoen E, Amick E, Deorari A, et al. Helping Babies Breathe, Second Edition: A Model for Strengthening Educational Programs to Increase Global Newborn Survival. Glob Health Sci Pract 2018; 6(3):538-551.
 25. Rodríguez-García M, Medina-Moya JL, González-Pascual JL, Cardenete-Reyes C. Experiential learning in practice: An ethnographic study among nursing students and preceptors. Nurse education in practice 2018; 29:41-7.
 26. Samieerad F, Talebi F, Mohitabadim Z, Barikani A. Comparison the effect of two educational methods of neonatal resuscitation on the knowledge and practice of clinical staff working in Kowsar Hospital in 2013. Research in Medical Education 2013; 5(2):32-8.
 27. Odongkara B, Tylleskär T, Pejovic N, Achora V, Mukunya D, Ndeezi G, et al. Adding video-debriefing to Helping-Babies-Breathe training enhanced retention of neonatal resuscitation knowledge and skills among health workers in Uganda: a cluster randomized trial. Global Health Action 2020; 13(1):1743496.
 28. Saeidi R, Gholami M. Comparison of effect of simulation-based neonatal resuscitation education and traditional education on knowledge of nursing students. Iranian Journal of Neonatology 2017; 8(2):50-52.
 29. Abrha MW, Asresu TT, Araya AA, Weldearegay HG. Healthcare professionals’ knowledge of neonatal resuscitation in Ethiopia: analysis from 2016 national emergency obstetric and newborn care survey. International Journal of Pediatrics 2019; 2019.
 30. Gebreegziabher E, Aregawi A, Getinet H. Knowledge and skills of neonatal resuscitation of health professionals at a university teaching hospital of Northwest Ethiopia. World journal of emergency medicine 2014; 5(3):196.
 31. Molkenboer JF, Vencken PM, Sonnemans LG, Roumen FJ, Smits F, Buitendijk SE, et al. Conservative management in breech deliveries leads to similar results compared with cephalic deliveries. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2007; 20(8):599-603.
 32. Yaregal Melesse D, Enyew Ashagrie H. Simulation-Based Neonatal Resuscitation Education for Undergraduate Anesthesia Students: A Pre-and Post-Evaluation of Knowledge and Clinical Skills. Anesthesiology Research and Practice 2022; 2022.
 33. Kargar M, Bagheri Z, Mahfoozi R, Razavinejad M. The effect of teaching through simulation of the performance of nurses in neonatal resuscitation in Farideh Behbahani Hospital Iran. Strides in Development of Medical Education 2016; 13(2):192-9.
 34. Szarpak Ł. Knowledge of newborn resuscitation among emergency medical personnel. Anaesthesiology Intensive Therapy 2013; 45(2):73-6.
 35. Ahmadpour-kacho M, Zahed Pasha Y, Hajiahmadi M, Taghizadeh M, Jahangir T. The Impact of Self-Learning on the Improvement of Neonatal Resuscitation Knowledge and Skills among Nurses. Journal of Babol University of Medical Sciences 2016; 18(5):26-30.
 36. Szyld EG, Aguilar A, Lloret SP, Pardo A, Fabres J, Castro A, et al. Self-directed video versus instructor-based neonatal resuscitation training: a randomized controlled blinded non-inferiority multicenter international study. Journal of Perinatology 2021; 41(7):1583-9.
 37. Umoren R, Bucher S, Hippe DS, Ezenwa BN, Fajolu IB, Okwako FM, et al. eHBB: a randomised controlled trial of virtual reality or video for neonatal resuscitation refresher training in healthcare workers in resource-scarce settings. BMJ open 2021; 11(8).
 38. Mahdizadeh F, Mahdizadeh F, Sheykhotayefeh M. The Role of Virtual Reality in the Training of Health Care Professionals: Systematic Review. Journal of Student Research Committee of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2019; 1(2):10-22.
 39. Ghoman SK, Patel SD, Cutumisu M, von Hauff P, Jeffery T, Brown MR, et al. Serious games, a game changer in teaching neonatal resuscitation? A review. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 2019:F1-F10.
 40. Miller L, Barbour N, Dalli C, Cameron C. The SAGE handbook of early childhood policy. The SAGE Handbook of Early Childhood Policy 2017: 1-664.