بررسی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس گل‌محمدی بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه کنترل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 هیئت علمی پژوهشی، دانشکده پزشکی، پرستاری و بهداشت، دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا.

3 دانشیار کنترل دارو، گروه علوم دارویی در طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اندوه پس از زایمان، دوره‌ای گذرا از افزایش واکنش‌دهی احساسی است که تقریباً در نیمی از زنان در هفته اول بعد از زایمان رخ می‌دهد. با توجه به شیوع بالای اندوه پس از زایمان و تأثیرات سوء آن بر مادر، نوزاد و خانواده و هم‌چنین با توجه به استقبال از طب مکمل و رایحه‌درمانی به‌ویژه در زنان و اثرات آرام‌بخشی اسانس گل‌محمدی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسانس گل‌محمدی بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست‌زا انجام شد.
روشکار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه دارونما در سال 1401 بر روی 65 زن نخست‌زای بستری در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد انجام شد. داده‌ها از طریق فرم اطلاعات دموگرافیک- مامایی، پرسشنامه اندوه پس از زایمان استین و حمایت اجتماعی و عزت نفس روزنبرگ، مقیاس بویایی پاسوالد و مقیاس شدت خستگی روتن جمع‌آوری گردید. در گروه مداخله از اسانس گل­محمدی و در گروه دارونما به‌روش مشابه از روغن بادام‌شیرین استفاده گردید. نمرات اندوه پس از زایمان در روزهای 4، 10 و 14 اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه22) و آزمون‌های تی مستقل، من‌ویتنی، کای اسکوئر و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ ها: دو گروه از نظر نمره اندوه پس از زایمان قبل از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند (246/0=p)، اما بعد از مداخله، نمره اندوه پس از زایمان در روزهای 4، 10 و 14 در گروه مداخله به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود (001/0>p).
نتیجه­ گیری: رایحه‌درمانی با اسانس گل‌محمدی در کاهش اندوه پس از زایمان در زنان نخست‌زا مؤثر و ایمن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aromatherapy with rose essential oil on postpartum blues in primiparous women: A randomized controlled clinical trial

نویسندگان [English]

 • Roya Tabasi 1
 • Maryam Moradi 2
 • Roshanak Salari 3
 • Vahid Ghavami 4
 • Negar Asgharipour 5
 • Farideh Akhlaghi 6
1 M.Sc. student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Faculty Research Member, School of Medicine, Nursing and Health, Monash University, Melbourne, Australia.
3 Associate Professor of Drug Control, Department of Pharmaceutical Sciences in Iranian Medicine, School of Iranian and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum blues is a transient period of increased emotional reactivity that occurs in approximately half of women in the first week after delivery. Due to the high prevalence of postpartum blues and its adverse effects on the mother, baby, and the family, as well as the acceptance of complementary medicine and aromatherapy, especially in women, and the sedative effects of rose essential oil, the present study was performed with aim to determine the effect of aromatherapy with the rose essential oil on postpartum blues in primiparous women.
Methods: This randomized clinical trial study with a placebo group was conducted in 2022 on 65 primiparous women admitted to Omolbanin Hospital in Mashhad. The data was completed through demographic-obstetrical information form, Stein postpartum blues questionnaire and Rosenberg's social support and self-esteem scale, Paswald scale, and Rothen fatigue intensity scale. Rose essential oil was used in the intervention group, and in the placebo group, sweet almond oil was used in the same way. The postpartum blues scores were measured on the 4th, 10th, and 14th days. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 22) and Independent t-test, Man-Whitney, Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no statistically significant difference between the two groups in terms of the postpartum blues score before the intervention (P=0.246). But after intervention, the postpartum blues score in the intervention group was significantly lower than the placebo group on the 4th, 10th, and 14th days after delivery (P<0.001).
Conclusion: Aromatherapy with rose essential oil was effective and safe in reducing postpartum blues in primiparous women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Maternal grief
 • Postpartum blues
 • Primiparous
 • Rose essential oil
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dash JS, Hoffman BL, et al . Williams Obstetrics. 25nd New York: McGraw-Hill; 2018.
 2. Cox J. Use and misuse of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): a ten point ‘survival analysis’. Archives of women's mental health 2017; 20:789-90.
 3. Buttner MM, O’Hara MW, Watson D. The structure of women’s mood in the early postpartum. Assessment 2012; 19(2):247-56.
 4. Roozbahani S, Dolatian M, Mahmoodi Z, Zandifar A, Alavi Majd H. Postpartum Mental Health and its Relationship with Social-Structural Determinants of Health in Iran with the Approach of the World Health Organization Model: A Systematic Review. International Journal of Pediatrics 2021; 9(6):13703-29.
 5. Buttner MM, O’Hara MW, Watson D. The structure of women’s mood in the early postpartum. Assessment 2012; 19(2):247-56.
 6. Ministry of Health and Medical Education. National guide to providing midwifery and delivery services. Tehran: Charsoohonar; 2020. Available from: https://vc-trethment.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2016/10/92630_orig.pdf
 7. Nikoomazhab S, Haghdoust MR, Honarmandpour A. The effect of evening primrose oil on duration of postpartum blues among primiparous women: a double-blind, randomized controlled clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(9):64-73.
 8. Malahayati I. Aromaterapi Minyak Esensial Bergamot Menurunkan Resiko Postpartum Blues. Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES" 2021; 12:99-103.
 9. Fattah H, Vakilian K, Attarha M. The effect of rose water aromatherapy on breastfeeding womenꞌs sleep quality in early Puerperium period: A ranodmized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(5):69-77.
 10. Beihaghi M, Yousefzade S, Mazloom SR, Gharavi MM, Hamedi SS. The Effect of Melissa Officinalis on Postpartum Blues in Women Undergoing Cesarean Section. Journal of Midwifery & Reproductive Health 2019; 7(2).
 11. Koo M. A bibliometric analysis of two decades of aromatherapy research. BMC research notes 2017; 10(1):1-9.
 12. Ozgoli G, Torkashvand S, Salehi Moghaddam F, Borumandnia N, Mojab F, Minooee S. Comparison of peppermint and clove essential oil aroma on pain intensity and anxiety at first stage of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(21):1-11.
 13. Ghiasi A, Bagheri L, Haseli A. A systematic review on the anxiolytic effect of aromatherapy during the first stage of labor. Journal of caring sciences 2019; 8(1):51.
 14. Vaziri F, Shiravani M, Najib FS, Pourahmad S, Salehi A, Yazdanpanahi Z. Effect of lavender oil aroma in the early hours of postpartum period on maternal pains, fatigue, and mood: a randomized clinical trial. International Journal of Preventive Medicine 2017; 8.
 15. Riahy S, Mousavi H. Aromatherapy and its usage in midwifery: A narrative review article. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2020; 11(1):23-42.
 16. Toluei Z, Arefi Tork Abadi M, Hosseini Tafreshi SA. Evaluation of morphological variation of different populations of Rosa damascena Mill. From Kashan and its correlation with essential oil content. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology) 2020; 33(1):142-54.
 17. Mohebitabar S, Shirazi M, Bioos S, Rahimi R, Malekshahi F, Nejatbakhsh F. Therapeutic efficacy of rose oil: A comprehensive review of clinical evidence. Avicenna journal of phytomedicine 2017; 7(3):206.
 18. Davoodi K, Ghasemi Pirbalouti A, Malekpoor F. Phytochemical diversity of Rosa damascene Mill populations in the north of Chaharmahal and Bakhtiari province. Journal of Medicinal Herbs 2019; 10(2):57-63.
 19. Setayeshvali pour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous women. CMJA 2012; 2(2):126-34.
 20. Abaszadeh B, Mavandi P, Mirza M. Dry matter and essential oil yield changes of Lavandula officinalis under cowmanure and vermicompost application. Journal of Medicinal plants and By-product 2016; 5(1):97-104.
 21. Mohamadinasab S, Ravari A, Mirzaei T, Sayadi A. The Effect of Aromatherapy with Essential Rose Oils on Blood Pressure in Hypertensive Patients. J Med Plants 2019; 18(72):202-214.
 22. Valipour N, Kheirkhah M, Neisani L, Haghani H. Comparison of the effects of aromatherapy with essential oils of damask rose and hot footbath on the first stage of labor anxiety in Nulliparous women. CMJA 2012; 2(2):126-34.
 23. Afshar MK, Moghadam ZB, Taghizadeh Z, Bekhradi R, Montazeri A, Mokhtari P. Lavender fragrance essential oil and the quality of sleep in postpartum women. Iranian Red Crescent Medical Journal 2015; 17(4).
 24. Sahebzamani M, Khanavi M, Majd HA, Mirkarimi S, Karimi M. The effect of inhaled aromatherapy on anxiety and depression of female students living in the dormitory complex of Tehran University of Medical Sciences. J Islam Azad Univ 2010; 20(3):175-81.
 25. Shobeiri F, Hajian S, Masoumi SZ, Soltanian A. The Effect of Kangaroo Mother Care Counseling on Postpartum Blues, a Randomized Clinical Trial. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care (Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty) 2018; 26(2):113-9.
 26. Kariman N, Karimi S, Shiadeh MN, Shams J, Nasiri N. The relation between maternity blues and postpartum anxiety among Iranian pregnant women. Biosciences Biotechnology Research Asia 2016; 13(1):429-34.
 27. Badiee Z, Faramarzi S, MiriZadeh T. The effect of kangaroo mother care on mental health of mothers with low birth weight infants. Advanced biomedical research 2014; 3.
 28. Pusswald G, Auff E, Lehrner J. Development of a brief self-report inventory to measure olfactory dysfunction and quality of life in patients with problems with the sense of smell. Chemosensory Perception 2012; 5:292-9.
 29. Heydarali H, Livarjani S. Investigating the validity, validity and standardization of SSQ social support questionnaire for high school students. Scientific journal of education and evaluation (quarterly) 2008; 1(1):147-62.
 30. Barkhori H, Refahi J, Farahbakhsh K. The effectiveness of group positive thinking skills training on achievement motivation, self-esteem and happiness of first grade male students. A New Approach in Educational Management 2009; 2(5):131-144.
 31. Adaryani MR, Ahmadi FA, Fatehi AR, Mohammadi E, Zadeh SF. The effect of changing position on patients' Fatigue and satisfaction after coronary angiography. Iran Journal of Nursing 2007; 19(48):25-35.
 32. Saatsaz S, Rezaei R, Sharifnia H, Kheirkhah F, Moulookzadeh S, Haji Hosseini F. Effect of mother and newborn skin to skin contact on postpartum blues. Journal of Babol University of Medical Sciences 2011; 13(3):59-6
 33. Madadkar Dehkordi S. Effect of Aromatherapy With Rosemary Essential Oil on Preoperative Anxiety, Stress, Depression and Physiological Parameters in Candidates For General Surgery: A Clinical Trial. CMJA 2022; 12(2):148-59.
 34. Khalili Z, Taraghi Z, Ilali ES. The effect of damask rose and orange blossom on anxiety in older adults. Complementary Medicine Journal 2021; 11(1):20-9.
 35. Gholami M, Teymouri F, Farsi Z, Rajai N. The effect of aromatherapy with essential oil of damascena on the anxiety of nurses working in the emergency department of the selected hospital of AJA University of Medical Sciences. Military Caring Sciences Journal 2019; 5(4):282-91.