شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران: مرور نظام‌مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.

3 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: تغذیه با شیر مادر، یکی از راهبردهای مهم برای رشد و بقاء کودکان است، زیرا تأمین‌کننده نیازهای جسمی، فیزیولوژیک و روحی او تا 6 ماهگی است، بنابراین مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر و عوامل مرتبط با آن در ایران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور نظام‌مند و متاآنالیز، پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus، PubMed، web of science، SID،Magiran ، Iranmedex، IranDoc و Google Scholar منابع مقالات انتخاب شده و منابع منتشر نشده (کنفرانس‌ها، تزها) با کلید واژه‌های Breastfeeding، Exclusive، Prevalence و Iran از سال 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی کیفیت از چک‌لیست استروب، جهت بررسی ناهمگونی از شاخص I2 و برای ارزیابی سوگرایی انتشار از آزمون Egger’s استفاده شد. از مدل اثرات تصادفی برای شیوع ترکیبی و نسبت شانس با فاصله اطمینان 95% استفاده شد. آنالیز داده‌ها با نرم‌افزار Stata (نسخه 16) انجام شد.
یافته‌ها:از 30 مطالعه­‌ای که نتایج آنها استخراج گردید، 19740 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر (59/0-38/0، 95% :CI) 49/0 به‌دست آمد. نسبت شانس تغذیه انحصاری برای نوع زایمان (72/1-07/1، 95% :CI) 36/1، برای سطح تحصیلات (84/1-01/1، 95% :CI) 36/1 و برای شغل مادر (23/4-09/1، 95% :CI) 15/2 بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر پایین بوده و نیازمند اقدامات مداخله‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of exclusive breastfeeding and its related factors in Iran: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Azar Baba Ahmadi 1
 • Zahra Sadat Pajouhideh 2
 • Salmaz Mohammadi 3
1 M.Sc. Student of Biostatistics, Student Research Commitee, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Instructor, Department of Midwifery, Shoushtar School of Medical Sciences, Shoushtar, Iran.
3 3. PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breastfeeding is one of the most important strategies for the growth and survival of children, because it provides their physical, physiological and mental needs up to 6 months, so this review study was performed with aim to determine the prevalence of exclusive breastfeeding and its related factors in Iran.
Methods: In this systematic review and meta-analysis study, the databases of Scopus, PubMed, web of science, SID, Magiran, Iranmedex, IranDoc and Google Scholar, the references of selected articles and unpublished sources (conferences, thesis) with the keywords of Breastfeeding, Exclusive, Prevalence and Iran were evaluated from 2010-2019. The Strobe checklist was used to assess the quality, the I2 index was used to assess the heterogeneity, and the Egger’s test was used to assess the diffusion bias. The random effects model was used for the combined prevalence and odds ratio with 95% confidence interval. Data were analyzed by Stata software (version 16).
Results: From 30 studies that their results were extracted, 19740 children were examined. The prevalence of exclusive breastfeeding was 0.49 (CI 95%; 0.38-0.59). The exclusive feeding odds ratio for type of delivery was 1.36 (CI 95%; 1.7-1.72), for education level was 1.36 (CI 95%; 1.01-1.84) and for maternal occupation was 2.15 (CI 95%; 1.09-4.23).
Conclusion: The present study showed that the prevalence of exclusive breastfeeding was low and requires intervention measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exclusive breastfeeding
 • Iran
 • Meta-analysis
 • Prevalence
 • Systematic review
 1. World Health Organization. Global Nutrition Monitoring Framework: operational guidance for tracking progress in meeting targets for 2025.
 2. Jafari AM, Chehrzed MM, Shafipour SZ, Ghanbari A. Quality of Educational Services from View Points of Nursing and Midwifery Students Based on Servqual Model. Research in Medical Education 2014; 6(1):50-58.
 3. World Health Organization. Baby-friendly hospital initiative: revised, updated and expanded for integrated care; 2009.
 4. Khademloo M, Zare A, Fakhar M. Survey of service quality gap from the viewpoint of paramedicine students in Mazandaran University of Medical Sciences, 2010. Education & Ethic In Nursing 2013; 2(1):1-5.
 5. Veghari GH, Rahmati R. Breastfeeding status and some of its related factors in the Golestan Province. Iran journal of nursing 2011; 24(71):8-18.
 6. MacNamara MM, Taylor LE, Taylor JS. State-wide support for physician-mothers who are breastfeeding. Rhode Island Medical Journal 2012; 95(1):9.
 7. Vafa M, Moslehi N, Afshari S, Hossini A, Eshraghian M. Relationship between breastfeeding and obesity in childhood. Journal of health, population, and nutrition 2012; 30(3):303.
 8. Tarrant AM, Schooling CM, Leung SL, Mak KH, Ho LM, Leung GM. Impact of breastfeeding on infectious disease hospitalisation: the children of 1997 cohort. Hong Kong medical journal 2014.
 9. Jarlenski MP, Bennett WL, Bleich SN, Barry CL, Stuart EA. Effects of breastfeeding on postpartum weight loss among US women. Preventive medicine 2014; 69:146-50.
 10. Babita NK, Singh M, Malik JS, Kalhan M. Breastfeeding reduces breast cancer risk: a case-control study in north India. International journal of preventive medicine 2014; 5(6):791.
 11. Assarian F, Moravveji A, Ghaffarian H, Eslamian R, Atoof F. The association of postpartum maternal mental health with breastfeeding status of mothers: a case-control study. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(3).
 12. Marriott BP, White A, Hadden L, Davies JC, Wallingford JC. World Health Organization (WHO) infant and young child feeding indicators: associations with growth measures in 14 low‐income countries. Maternal & child nutrition 2012; 8(3):354-70.
 13. Imdad A, Yakoob MY, Bhutta ZA. Effect of breastfeeding promotion interventions on breastfeeding rates, with special focus on developing countries. BMC public health 2011; 11(3):1-8.
 14. Mgongo M, Mosha MV, Uriyo JG, Msuya SE, Stray-Pedersen B. Prevalence and predictors of exclusive breastfeeding among women in Kilimanjaro region, Northern Tanzania: a population based cross-sectional study. International breastfeeding journal 2013; 8(1):1-8.
 15. Queluz MC, Pereira MJ, Santos CB, Leite AM, Ricco RG. Prevalence and determinants of exclusive breastfeeding in the city of Serrana, São Paulo, Brazil. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2012; 46(3):537-43.
 16. Almasi H, Saberi H, Moravveji SA. The pattern of exclusive breast feeding in neonates under healthcares in health centers of Kashan city during 2006. Kaums Journal (FEYZ) 2010; 14(2):163-8.
 17. Vafaee A, Khabazkhoob M, Moradi A, Najafpoor AA. Prevalence of exclusive breastfeeding during the first six months of life and its determinant factors on the referring children to the health centers in mashhad, northeast of Iran-2007. Journal of applied sciences 2010; 10(4):343-8.
 18. Khayyati F. An investigation into the reasons of terminating breastfeeding before the age of two. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(3):25-30.
 19. Khabazkhoob M, Fotouhi A, Majdi MR, Moradi A, Javaherforoshzadeh A, Haeri Kermani Z, et al. Prevalence of exclusive breastfeeding in Health Center Mashhad, 2007. Iranian Journal of Epidemiology 2008; 3(3):45-53.
 20. Hamidi M, Khoshdel A, Khadivi Boroujeni R, Deris F, Parvin N, Malekahmadi MR. The causes of formula milk consumption in the infants under 1 year old in Charmahalva Bakhtiari provins Iran, 2007. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2011; 13.
 21. Mohammad Beygi A, Mohammad Salehy N, Bayati AK. The pattern of exclusive breast feeding in referred neonatal to health centers of Arak. Journal of Guilan university of Medical sciences 2009; 18(70):17-25.
 22. Jalaly AK, Jouybari L, Sanagou A. The Reasons for Failure of Exclusive Breast Feeding in Health Centers in Gorgan (1378-79). Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2001-2002; 3(8):81-86.
 23. Olang B, Heidarzadeh A, Strandvik B, Yngve A. Reasons given by mothers for discontinuing breastfeeding in Iran. International breastfeeding journal 2012; 7(1):1-7.
 24. Cuschieri S. The STROBE guidelines. Saudi journal of anaesthesia 2019; 13(Suppl 1):S31.
 25. Mehrparvar S, Varzandeh M. Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008-2009. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2011; 1(1):45-52.
 26. Samadi-Afshar S. Comparison of Growth Index in Exclusive Breastfeeding and Infant Formula Feeding in Six-Month-Old Infants in East Azerbaijan Province. Depiction of Health 2018; 8(4):252-9.
 27. Olyaeemanesh A, Behzadifar M, Mousavinejhad N, Behzadifar M, Heydarvand S, Azari S, et al. Iran’s health system transformation plan: a SWOT analysis. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2018; 32:39.
 28. Balogun OO, Dagvadorj A, Anigo KM, Ota E, Sasaki S. Factors influencing breastfeeding exclusivity during the first 6 months of life in developing countries: a quantitative and qualitative systematic review. Maternal & child nutrition 2015; 11(4):433-51.
 29. Perera PJ, Ranathunga N, Fernando MP, Sampath W, Samaranayake GB. Actual exclusive breastfeeding rates and determinants among a cohort of children living in Gampaha district Sri Lanka: A prospective observational study. International breastfeeding journal 2012; 7(1):1-6.
 30. Dearden KA, Quan LN, Do M, Marsh DR, Pachón H, Schroeder DG, et al. Work outside the home is the primary barrier to exclusive breastfeeding in rural Viet Nam: insights from mothers who exclusively breastfed and worked. Food and nutrition bulletin 2002; 23(4_suppl2):99-106.
 31. Otoo GE, Lartey AA, Pérez-Escamilla R. Perceived incentives and barriers to exclusive breastfeeding among periurban Ghanaian women. Journal of Human Lactation 2009; 25(1):34-41.
 32. Shao Mlay R, Keddy B, Noerager Stern P. Demands out of context: Tanzanian women combining exclusive breastfeeding with employment. Health Care for Women International 2004; 25(3):242-54.
 33. Karaçam Z. Factors affecting exclusive breastfeeding of healthy babies aged zero to four months: a community‐based study of Turkish women. Journal of Clinical Nursing 2008; 17(3):341-9.
 34. Baker M, Milligan K. Maternal employment, breastfeeding, and health: Evidence from maternity leave mandates. Journal of health economics 2008; 27(4):871-87.
 35. WHO U, World Health Organization. The extension of the 2025 maternal, infant and young child nutrition targets to 2030. Geneva: World Health Organization; 2018.
 36. Collective GB. Global breastfeeding scorecard, 2018: Enabling women to breastfeed through better policies and programmes. Retrieved from UNICEF & WHO website: https://www. who. int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018. pdf. 2018.
 37. UNICEF. The state of the world's children 2008: Child survival. Unicef; 2007.
 38. Cai X, Wardlaw T, Brown DW. Global trends in exclusive breastfeeding. International breastfeeding journal 2012; 7(1):1-5.
 39. Ranjbaran M, Nakhaei MR, Chizary M, Shamsi M. Prevalence of exclusive breastfeeding in Iran: Systematic review and meta-analysis. International Journal of Epidemiologic Research 2016; 3(3):294-301.
 40. Al-Safar TS, Khamis RH, Ahmed SR. Exclusive Breastfeeding Duration to Six Months: A Literature Review of Factors and Barriers from 2010 to 2020. International Journal of Health, Medicine and Nursing Practice 2020; 2(1):60-79.
 41. Radhakrishnan S, Balamuruga SS. Prevalence of exclusive breastfeeding practices among rural women in Tamil Nadu. International Journal of Health & Allied Sciences 2012; 1(2):64.
 42. El-Gilany AH, Shady E, Helal R. Exclusive breastfeeding in Al-Hassa, Saudi Arabia. Breastfeeding Medicine 2011; 6(4):209-13.
 43. Tan KL. Factors associated with exclusive breastfeeding among infants under six months of age in peninsular Malaysia. International breastfeeding journal 2011; 6(1):1-7.
 44. Matias SL, Nommsen-Rivers LA, Dewey KG. Determinants of exclusive breastfeeding in a cohort of primiparous periurban peruvian mothers. Journal of human lactation 2012; 28(1):45-54.
 45. Cattaneo A, Yngve A, Koletzko B, Guzman LR. Protection, promotion and support of breast-feeding in Europe: current situation. Public health nutrition 2005; 8(1):39-46.
 46. Jones JR, Kogan MD, Singh GK, Dee DL, Grummer-Strawn LM. Factors associated with exclusive breastfeeding in the United States. Pediatrics 2011; 128(6):1117-25.
 47. Hossain M, Islam A, Kamarul T, Hossain G. Exclusive breastfeeding practice during first six months of an infant’s life in Bangladesh: a country based cross-sectional study. BMC pediatrics 2018; 18(1):1-9.
 48. Seid AM, Yesuf ME, Koye DN. Prevalence of Exclusive Breastfeeding Practices and associated factors among mothers in Bahir Dar city, Northwest Ethiopia: a community based cross-sectional study. International breastfeeding journal 2013; 8(1):1-8.
 49. Aidam BA, Perez-Escamilla R, Lartey A, Aidam J. Factors associated with exclusive breastfeeding in Accra, Ghana. European journal of clinical nutrition 2005; 59(6):789-96.
 50. Student AL, Student RA, Hajikazemi ES. The relationship between the duration of breast feeding and child weight gain up to the end of the age of 24-months. Iran Journal of Nursing. 2011; 24(71):83-92.
 51. Naserpoor F, Nouhjah S, Sharifat R. The pattern of exclusive breastfeeding and related factors in children referred to health centers of Omidieh city in 2010. Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology (Jentashapir Journal of Health Research) 2011; 2(3):118-124.
 52. Yaghini SO, Khameh S, Danesh F, Modaresi MR, Saneian H. Determinants of Exclusive Breast Milk Feeding of Infants in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Medical School 2011; 28(117).
 53. Rahmatnejad L, Bastani F. Factors associated with discotinuation of exclusive breast feeding by first time mothers. Iran Journal of Nursing 2011; 24(71):42-53.
 54. Torabi S, Managheb S, Rahmanian S, Zahedi R, Solhjoo Z. Nutritional status of children under two years and its associated factors in urban and rural areas of Jahrom, 2007-8. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(2):15-20.
 55. Morowatisharifabad M, Hajizadeh H, Akhavan Karbasi S, Fallahzadeh H. Study of the status of 6-12 months children exclusive breast-fed up to six months and its related factors in the urban health care centers of Ardakan city. Tolooebehdasht 2013; 12(3):84-94.
 56. Kermani R, Nedaeifard L, Tehrani M, Nateghi MR, Fazeli A. Pattern of breastfeeding in infants conceived by assisted reproductive techniques at royan institute from birth to 6 months in Tehran-Iran. Journal of Family and Reproductive Health 2012: 105-9.
 57. Mirahmadizadeh A, Zare P, Moradi F, Sayadi M, Hesami E, Moghadami M. Exclusive breast-feeding weaning pattern and its determinant factors in Fars province in 2010. Daneshvar Medicine 2012; 18(99).
 58. Ziaie T, Ghanbari A, Hassanzadeh Rad A, Yazdani MA. Investigating risk factors of failure in exclusive breastfeeding in less than one-year-old children referred to health centers in Rasht city. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(18):32-9.
 59. Gafari Asl M, Fadakar Sogheh R, Ghavi A. Related factors to continued breastfeeding in infants. Journal of Holistic Nursing And Midwifery 2014; 24(2):1-8.
 60. Kamali Z, Rasouli B, Roodpeyma S, Haji Mirsadeghi Z, Eivani MJ. Assessment of breastfeeding and related factors in three hospitals of Tehran, 2008. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2013; 7(5):125-34.
 61. Khamnian Z, Azarfar A, Ravanshad Y, Hashemian M, Hasanpour K. Exclusive breastfeeding and factors affecting knowledge, attitude and practice of mothers in rural and urban regions of East Azerbaijan, Iran. Life Science Journal 2013; 10(SUPPL. 5):473-8.
 62. Saki A, Eshraghian MR, Tabesh H. Patterns of daily duration and frequency of breastfeeding among exclusively breastfed infants in Shiraz, Iran, a 6-month follow-up study using Bayesian generalized linear mixed models. Global journal of health science 2013; 5(2):123.
 63. Aghababaii S, Artimani T, Mahjoob H, Shobeiri F. Assessing the infant’s breastfeeding in Hamadan city, Iran. SJMMS 2014; 2(10):86-91.
 64. Dalili H, Farsar A, Barakati H, Raji F, Shariat M, Pourmalek F, et al. Frequency of exclusive breastfeeding and its affecting factors in Tehran, 2011. Acta Medica Iranica 2014: 552-6.
 65. Ghanbarnejad A, Abedini S, Taqipoor L. Exclusive breastfeeding and its related factors among infants in Bandar Abbas city, Iran. Journal of Babol University of Medical Sciences 2014; 16(1):85-91.
 66. Noughabi ZS, Tehrani GS, Foroushani AR, Nayeri F, Baheiraei A. Prevalence and factors associated with exclusive breastfeeding at 6 months of life in Tehran: a population-based study. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal 2014; 20(1):24-32.
 67. Ansari Jaberi A, Negahban Bonabi T, Alahtavakoli M, Kazemi M. Maternal affectivity and their infants feeding pattern among referrers to health care centers in Rafsanjan in 2011. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2015; 14(1):47-56.
 68. Ranjbaran M, Jafari Manesh H, Panahi M, Baderan M, Shamsi M, Nakhaei M, et al. The survey of exclusive breast feeding and some socio-economical determinants in Shazand-Arak in 2014. Community Health Journal 2017; 8(2):10-8.
 69. Roostaee F, Tabatabaei SM, Zaboli M, Keykhaie R, Sharifi-Rad J, Shahrak P, et al. Breast-feeding continuation in south-eastern of Iran: the associated factors. Medical Archives 2015; 69(2):98.
 70. Sanjari S, Mohammadi Soleimani MR, Khanjani NA, Mohseni M, Ahmadi Tabatabaei SV. The relationship between demographic factors, healthy family and social health with exclusive breastfeeding in women referred to Kashani Hospital of Jiroft in 2014. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2016; 15(2):165-78.
 71. Pakpour A, Alijanzadeh M, Pouresmaeil M, Taherkhani F, Mohammadgholiha R, Jozi N. Predictive factors associated with breastfeeding initiation and duration behaviors of 6-months postpartum mothers referred to health centers in the city of Qazvin based on theory of planned behavior. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 2016; 4(1):20-30.
 72. Kelishadi R, Rashidian A, Jari M, Khosravi A, Khabiri R, Elahi E, et al. National survey on the pattern of breastfeeding in Iranian infants: the IrMIDHS study. Medical journal of the Islamic Republic of Iran 2016; 30:425.
 73. Hoseini F, Rasekhi A, Lamyian M. Factors associated with exclusive breastfeeding among primiparous women. Journal of Nursing Education 2019; 8(2):51-7.
 74. Taheri Z, Bakouei F. The Relationship between Mothers’ Empowerment in Breastfeeding with Exclusive Breast Feeding in Infants. Journal of Babol University of Medical Sciences 2019; 21(1):85-92.