بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های معمول ختم بارداری در حاملگی‌های طول کشیده، آماده‌سازی سرویکس با گذاشتن سوند فولی در بیمارستان می‌باشد. اخیراً در مورد آماده‌سازی سرویکس به‌طور سرپایی جهت کاهش مدت بستری مطالعاتی انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج آماده‌سازی سرویکس به‌صورت سر‌پایی و بستری انجام شد. 
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1398 بر روی 231 زن با حاملگی طول کشیده انجام شد. ابتدا سوند فولی از راه سرویکس برای آنان گذاشته شد. گروه سر‌پایی به منزل فرستاده شدند و گروه دیگر بستری شدند. پس از دفع سوند در دو گروه اینداکشن با استفاده از میزوپروستول و اکسی‌توسین انجام شد. مدت بین گذاشتن سوند تا دفع آن و تا زمان زایمان، دوز میزوپروستول و اکسی‌توسین مصرفی، مدت بستری، بروز تب بعد از زایمان و میزان سزارین در دو گروه تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای دو، تی مستقل و یا معادل ناپارامتری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. 
یافته‌ها:اختلاف فاصله زمانی بین گذاشتن سوند و دفع سوند (000/0=p) و فاصله زمانی بین گذاشتن سوند و زایمان (046/0=p) بین دو گروه معنی‌دار و در گروه بستری کمتر بود. میزان نیاز به میزوپروستول (000/0=p) و نیاز به اکسی‌توسین (02/0=p) بین دو گروه متفاوت و در گروه سرپایی کمتر بود. روش زایمان و میزان تب بعد از زایمان در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (202/0=p، 892/0=p) و مدت بستری نیز در گروه سرپایی کوتاه‌تر بود (051/0=p).
نتیجه‌گیری: آماده‌سازی سر‌پایی سرویکس در حاملگی طول کشیده به‌صورت سرپایی بدون عارضه و باعث طول مدت بستری کوتاه‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cervical ripening and induction of labor in postdate pregnancy by Foley catheter insertion into the cervix as outpatient and inpatient

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mirteimori 1
 • Farideh Akhlaghi 2
 • Seyedeh Azam Pourhoseini 3
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most common methods of pregnancy termination in postdate pregnancies is cervical ripening by insertion of a Foley catheter in the hospital. Recently, some studies have been performed on cervical ripening as outpatient to reduce the length of hospital stay. This study was performed with aim to compare the results of outpatient and inpatient cervical ripening.
Methods: This case-control study was performed on 231 women with prolonged pregnancies in 2019. First, Foley catheter was inserted through the cervix. Outpatient group was sent to the home and the other group was hospitalized. After spontaneous excretion of the catheter, induction was performed in both groups using misoprostol and oxytocin. Duration of catheter insertion until its excretion and until delivery, dose of misoprostol and oxytocin, length of hospital stay, incidence of postpartum fever and rate of cesarean section were determined in both groups. Data were analyzed by SPSS software version 16) and Chi-square, independent T-test and or non-parametric equivalent tests. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The time interval between Foley catheter incretion and excretion (P=0.000) and the time interval between insertion of the Foley catheter and delivery (p=0.046) was significant between the two groups and was less in the hospitalized group. The need for misoprostol (p=0.001) and oxytocin (p=0.02) was different between the two groups and was less in the outpatient group. Mode of delivery (p= 0.892) and postpartum fever (p=0.202) was not significantly different between the two groups; the duration of hospitalization was shorter in outpatient group (p=0.051).
Conclusion: Outpatient cervical ripening in postdate pregnancy has no complication and shortens the duration of hospitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Ripening
 • Foley catheter
 • Outpatient
 • Postdate Pregnancy
 1. Middleton P, Shepherd E, Crowther CA. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018(5).
 2. Bernardes TP, Broekhuijsen K, Koopmans CM, Boers KE, Van Wyk L, Tajik P, et al. Caesarean section rates and adverse neonatal outcomes after induction of labour versus expectant management in women with an unripe cervix: a secondary analysis of the HYPITAT and DIGITAT trials. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(9):1501-8.
 3. Vaknin Z, Kurzweil Y, Sherman D. Foley catheter balloon vs locally applied prostaglandins for cervical ripening and labor induction: a systematic review and metaanalysis. American journal of obstetrics and gynecology 2010; 203(5):418-29.
 4. Fox NS, Saltzman DH, Roman AS, Klauser CK, Moshier E, Rebarber A. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for labour induction: a meta‐analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2011; 118(6):647-54.
 5. de Vaan MD, Ten Eikelder ML, Jozwiak M, Palmer KR, Davies‐Tuck M, Bloemenkamp KW, et al. Mechanical methods for induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019(10).
 6. Sciscione AC, Muench M, Pollock M, Jenkins TM, Tildon-Burton J, Colmorgen GH. Transcervical Foley catheter for preinduction cervical ripening in an outpatient versus inpatient setting. Obstetrics & Gynecology 2001; 98(5):751-6.
 7. Sciscione AC, Bedder CL, Hoffman MK, Ruhstaller K, Shlossman PA. The timing of adverse events with Foley catheter preinduction cervical ripening; implications for outpatient use. American journal of perinatology 2014; 31(09):781-6.
 8. Kuper SG, Jauk VC, George DM, Edwards RK, Szychowski JM, Mazzoni SE, et al. Outpatient Foley catheter for induction of labor in parous women: a randomized controlled trial. Obstetrics & Gynecology 2018; 132(1):94-101.
 9. Schoen CN, Saccone G, Backley S, Sandberg EM, Gu N, Delaney S, et al. Increased single‐balloon Foley catheter volume for induction of labor and time to delivery: a systematic review and meta‐analysis. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2018; 97(9):1051-60.
 10. Fruhman G, Gavard JA, Amon E, Flick KV, Miller C, Gross GA. Tension compared to no tension on a Foley transcervical catheter for cervical ripening: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology 2017; 216(1):67-e1.
 11. Gibson KS, Mercer BM, Louis JM. Inner thigh taping vs traction for cervical ripening with a Foley catheter: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology 2013; 209(3):272-e1.
 12. Pettker CM, Pocock SB, Smok DP, Lee SM, Devine PC. Transcervical Foley catheter with and without oxytocin for cervical ripening: a randomized controlled trial. Obstetrics & Gynecology 2008; 111(6):1320-6.
 13. Gelber S, Sciscione A. Mechanical methods of cervical ripening and labor induction. Clinical obstetrics and gynecology 2006; 49(3):642-57.
 14. Levine LD, Downes KL, Elovitz MA, Parry S, Sammel MD, Srinivas SK. Mechanical and pharmacologic methods of labor induction: a randomized controlled trial. Obstetrics and gynecology 2016; 128(6):1357-64.
 15. Kelly AJ, Alfirevic Z, Ghosh A. Outpatient versus inpatient induction of labour for improving birth outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013(11).
 16. Vogel JP, Osoti AO, Kelly AJ, Livio S, Norman JE, Alfirevic Z. Pharmacological and mechanical interventions for labour induction in outpatient settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(9).
 17. Diederen M, Gommers JS, Wilkinson C, Turnbull D, Mol BW. Safety of the balloon catheter for cervical ripening in outpatient care: complications during the period from insertion to expulsion of a balloon catheter in the process of labour induction: a systematic review. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2018; 125(9):1086-95.
 18. Henry A, Madan A, Reid R, Tracy SK, Austin K, Welsh A, et al. Outpatient Foley catheter versus inpatient prostaglandin E2 gel for induction of labour: a randomised trial. BMC pregnancy and childbirth 2013; 13(1):25.
 19. Oster C, Adelson PL, Wilkinson C, Turnbull D. Inpatient versus outpatient cervical priming for induction of labour: therapeutic landscapes and women's preferences. Health & place 2011; 17(1):379-85.
 20. O'Brien E, Rauf Z, Alfirevic Z, Lavender T. Women's experiences of outpatient induction of labour with remote continuous monitoring. Midwifery 2013; 29(4):325-31.
 21. Kruit H, Heikinheimo O, Ulander VM, Aitokallio-Tallberg A, Nupponen I, Paavonen J, et al. Foley catheter induction of labor as an outpatient procedure. Journal of Perinatology 2016; 36(8):618-22.