دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.

3 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه: زردی نوزادان یکی از مشکلات شایع نوزادان می­باشد که به علل مختلف ایجاد می­شود و ممکن است منجر به عوارض مغزی و حتی مرگ آنها شود. با توجه به تأثیر باورهای مادران در ارجاع به‌موقع نوزادان جهت درمان و جلوگیری از عوارض وخیم آن، مطالعه حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی در سال 98 با مشارکت 103 نفر از مادران با خصوصیات فردی و اجتماعی متفاوت در شهرستان نیشابور انجام شد. داده­ها از طریق بحث­های گروهی متمرکز و مصاحبه­های فردی نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شدند. نمونه­گیری با روش هدفمند تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی و نرم­افزار اطلس­تی انجام گرفت. برای ارزیابی و افزایش روایی و پایایی پژوهش از روش­های پیشنهادی لینکن و گوبا استفاده شد.
یافته­ها: مفاهیم اصلی استخراج شده شامل باورهای پیشگیرانه و باورهای درمان محور بود. مضمون باورهای پیشگیرانه دربرگیرنده طبقه فرعی باورهای تغذیه‌ای محافظت‌کننده بود. مضمون باورهای درمان محور شامل طبقات فرعی؛ اعتقاد به طب گیاهی، اعتقادات رایج غیرگیاهی، تغذیه درمانی و درمان جایگزین بود.
نتیجه­گیری: جنبه‌های پیشگیرانه و درمان محور طب سنتی و مکمل پیرامون مسئله زردی نوزادان از باورهای مهم مادران است. پیشنهاد می­شود در برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات سلامت به تعدیل این باورها در شکل‌گیری رفتار مادران در پیشگیری و درمان زردی نوزادان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of mothers on the traditional and complementary medicine in the case of neonatal jaundice: Qualitative study

نویسندگان [English]

 • Mehralsadat Mehdizadeh 1
 • Mohsen Azimi-Nejad 2
 • Mohammad Vahedian-Shahroudi 3
 • Maliheh Nouri Sistani 4
1 Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Health Determinants Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, Neyshabour University of Medical Sciences, Neyshabour, Iran.
3 Associate Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Health Determinants Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Health Education, School of Paramedicine and Health, Neyshabour University of Medical Sciences, Neyshabour, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Neonatal jaundice is one of the most common neonatal problems that occur for various reasons and may lead to brain complications and even death. Considering the effect of mothers' beliefs on the timely referral of neonates for treatment and prevention of its serious complications, this study was performed with aim to identify the women's viewpoint on the traditional and complementary medicine in the case of neonatal jaundice.
Methods: This qualitative study was conducted with participation of 103 mothers with different personal and social characteristic in Neyshabour in 2019. Data were collected through focused group discussions and semi-structured individual interviews. Purposeful sampling continued until data saturation. Data were analyzed by conventional content analysis and Atlas.ti software. The proposed methods of Lincoln and Guba were used to evaluate and increase the validity and reliability of the research.
Results: The main extracted concepts included preventive beliefs and therapeutic-based beliefs. The theme of preventive beliefs originated from the subclass of protective nutritional beliefs. In addition, the theme of therapeutic-based beliefs included the subclass of beliefs in herbal medicine, common non-herbal beliefs, nutrition therapy, and alternative therapy.
Conclusion: The preventive and therapeutic-based aspects of traditional and complementary medicine about neonatal jaundice were the important beliefs of mothers. It is suggested that in the health planning and interventions to pay attention to modifying these beliefs in the formation of mothers' behavior for the prevention and treatment of neonatal jaundice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jaundice
 • Mothers
 • Neonates
 • Qualitative study
 • Traditional medicine
 1. Mesić I, Milas V, Međimurec M, Rimar Ž. Unconjugated pathological jaundice in newborns. Collegium antropologicum 2014; 38(1):173-8.
 2. Olusanya BO, Osibanjo FB, Mabogunje CA, Slusher TM, Olowe SA. The burden and management of neonatal jaundice in Nigeria: a scoping review of the literature. Nigerian journal of clinical practice 2016; 19(1):1-7.
 3. Boskabadi H, Rakhshanizadeh F, Zakerihamidi M. Evaluation of maternal risk factors in neonatal hyperbilirubinemia. Archives of Iranian medicine 2020; 23(2):128-40.
 4. Dantas AV, Farias LJ, de Paula SJ, Moreira RP, da Silva VM, de Oliveira Lopes MV, et al. Nursing diagnosis of neonatal jaundice: study of clinical indicators. Journal of pediatric nursing 2018; 39:e6-10.
 5. Ma XL, Chen Z, Zhu JJ, Shen XX, Wu MY, Shi LP, et al. Management strategies of neonatal jaundice during the coronavirus disease 2019 outbreak. World Journal of Pediatrics 2020; 16(3):247-50.
 6. Donneborg ML, Hansen BM, Vandborg PK, Rodrigo-Domingo M, Ebbesen F. Extreme neonatal hyperbilirubinemia and kernicterus spectrum disorder in Denmark during the years 2000–2015. Journal of Perinatology 2020; 40(2):194-202.
 7. Alizadeh L, Salehi L, Mehraban Z, Ramzi M. Effect of iron supplementation in pregnant women with high hemoglobin on neonatal jaundice: A randomized double-blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(4):18-24.
 8. Huang A, Tai BC, Wong LY, Lee J, Yong EL. Differential risk for early breastfeeding jaundice in a multi-ethnic Asian cohort. Annals Academy of Medicine Singapore 2009; 38(3):217.
 9. Movahed Majd M, Enayat H, Rayanpour R, Fouladi K. Women and Non-Conventional Medicine: A study of Related Factors to the Use of Traditional and Complementary Medicine by Women. Sadra Medical Journal 2019; 7(3):273-86.
 10. Le LT, Partridge JC, Tran BH, Le VT, Duong TK, Nguyen HT, et al. Care practices and traditional beliefs related to neonatal jaundice in northern Vietnam: a population-based, cross-sectional descriptive study. BMC pediatrics 2014; 14(1):1-8.
 11. Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. The effect of traditional remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on idiopathic neonatal jaundice. Iranian journal of pediatrics 2011; 21(3):325.
 12. Jabbari M, Hashempur MH, Razavi SZ, Shahraki HR, Kamalinejad M, Emtiazy M. Efficacy and short-term safety of topical Dwarf Elder (Sambucus ebulus L.) versus diclofenac for knee osteoarthritis: A randomized, double-blind, active-controlled trial. Journal of ethnopharmacology 2016; 188:80-6.
 13. Shoara R, Hashempur MH, Ashraf A, Salehi A, Dehshahri S, Habibagahi Z. Efficacy and safety of topical Matricaria chamomilla L.(chamomile) oil for knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial. Complementary therapies in clinical practice 2015; 21(3):181-7.
 14. Hashempur MH, Lari ZN, Ghoreishi PS, Daneshfard B, Ghasemi MS, Homayouni K, et al. A pilot randomized double-blind placebo-controlled trial on topical chamomile (Matricaria chamomilla L.) oil for severe carpal tunnel syndrome. Complementary therapies in clinical practice 2015; 21(4):223-8.
 15. Khodashenas E, Khakshour A, Momeni E, Sinaii M, Mir M. Systemic review of herbal medicine efficacy on neonatal Icterus. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2015; 7(3):683-9.
 16. Heydari M, Heydari H, Saadati A, Gharehbeglou M, Tafaroji J, Akbari A. Ethnomedicine for neonatal jaundice: A cross-sectional survey in Qom, Iran. Journal of ethnopharmacology 2016; 193:637-42.
 17. Sheikhrabori A, Dehghan M, Ghaedi F, Khademi GR. Complementary and alternative medicine usage and its determinant factors among diabetic patients: An Iranian case. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine 2017; 22(3):449-54.
 18. Bukhsh A, Gan SH, Goh BH, Khan TM. Complementary and alternative medicine practices among type 2 diabetes patients in Pakistan: A qualitative insight. European Journal of Integrative Medicine 2018; 23:43-9.
 19. Khorshidifard M, Pishva N, Bonyadi F. Assessment of knowledge, attitude and behavior of mothers on neonataljaundicein Kazerooncity in 2014. Nursing of the Vulnerable Journal 2015; 2(3):59-68.
 20. Basati G, Anbari K, Abbaszadeh S, Hamidi M. Medicinal Plants Used for Neonatal Jaundice in Shahrekord: An Ethnobotanical Study. Journal of Medicinal plants and By-product 2019; 8(2):201-6.
 21. Hennink M, Hutter I, Bailey A. Qualitative research methods. 2nd ed. Sage; 2020.
 22. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today 2004; 24(2):105-12.
 23. Vaismoradi M, Turunen H, Bondas T. Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences 2013; 15(3):398-405.
 24. Lincoln YS, Guba EG. But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for program evaluation 1986; 1986(30):73-84.
 25. Hosseini L, Nikbakht NA. The experience of mothers with newborn jaundice: A qualitative study. Iranian Journal of Nursing Research  Fall 2010; 5(18):66-72.
 26. Rahbari MM, Kharaghani R, Olfati F, Sadeghian A. Mothers’ experiences of neonatal jaundice: A qualitative study. Nursing Practice Today 2014; 1(2):80-5.
 27. Amirshaghaghi A, Ghabili K, Shoja MM, Kooshavar H. Neonatal jaundice: knowledge and practice of Iranian mothers with icteric newborns. Pakistan journal of biological sciences: PJBS 2008; 11(6):942-5.
 28. Khalesi N, Rakhshani F. Knowledge, attitude and behaviour of mothers on neonatal jaundice. Seizure 2008; 95:23-7.
 29. Fakhri M, Azadbakht M, Yousefi SS, Mousavinasab SN, Farhadi R, Azadbakht M, et al. Evaluation of therapeutic strategies of neonatal jaundice by medicinal herbalists of Mazandaran province: a descriptive cross sectional study. Journal of Medicinal Plants 2020; 19(74):255-76.
 30. Mokari M. Evaluating methods of traditional treatment with non-herbal medicines (Case study in Torbat-e-Jam, Taibad and Khaf). Medical History Journal 2015; 3(6):43-67.
 31. Asefzadeh S, Taherkhani F, Ghodosian A. Traditional practices affecting maternal care in rural areas of Qazvin: A qualitative study. Biotech Health Sci 2014; 1(1):e19188.