بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ پریناتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 دکتری تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشیار گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

5 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

6 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته‌ تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پارگی زودرس کیسه آب از مشکلات شایع مامایی است که تشخیص صحیح آن امری ضروری در روند درمان و پیشگیری پیامدهای نامطلوب بارداری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی صحت تشخیصی کراتینین و گنادوتروپین (βHCG) ترشحات موکوس سرویکس در شناسایی آبریزش زنان باردار انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه آینده­نگر در سال 96-1367 بر روی 150 زنان باردار 37-24 هفته مشکوک به PPROM انجام گرفت. افراد در دو گروه کیسه آب پاره (تست پولینگ و فرن هر دو مثبت) و گروه کنترل (تست پولینگ و فرن هر دو منفی و AFI نرمال) قرار گرفتند. جهت اندازه‌گیری میزان کراتینین از روش Automated Analyzer و با دستگاه Prestige و برای اندازه‌گیری میزان βHCG از روش Chemi-luminescence Signal Band و با دستگاه Abbott استفاده شد. با استفاده از منحنی راک، نقطه برش و صحت تشخیصی برای دو تست اندازه‌گیری شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در تشخیص پارگی کیسه آب بیشترین حساسیت و ویژگی کراتینین در نقطه برش 135/0 و برای βHCG در نقطه برش 78/26 به‌دست آمد که حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت کلی برای کراتینین به‌ترتیب 7/91%، 1/56%، 75/39%، 52/95% و 66/64% با میزان توافق 33/0 (001/0>p) و برای βHCG برابر با 3/58%، 2/63%، 33/33%، 75/82% و 62% با میزان توافق 171/0 (023/0=p) به‌دست آمد.
نتیجه­گیری: حساسیت و قدرت تشخیصی کراتینین در زنان پره‌ترم بالاتر از βHCG بود. قیمت مناسب، سادگی و ایمنی از مزایای هر دو روش است. صحت تشخیصی به‌دست آمده در این مطالعه پایین بود، ولی با توجه محدود بودن مطالعات در افراد پره‌ترم، نمی‌توان استفاده بالینی از این مارکرها را رد یا توصیه کرد؛ لذا مطالعات وسیع‌تری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sensitivity, specificity, and accuracy of Creatinine test and human chorionic gonadotropin (HCG) test of cervical mucus discharge to diagnose preterm premature rupture of membranes (PPROM)

نویسندگان [English]

 • Atousa Dabiri 1
 • Somayeh Rafiee 2
 • Nima Motamed 3
 • Ahmad Jalilvand 4
 • Mahnaz Keshavarz Afshar 5
 • Fatemeh Bayat 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Perinatology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Gynecologist, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, Research Center for Social Factors Affecting Health, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
5 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
6 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premature Rupture of Membranes (PROM) is one of the common problems of midwifery, which its early diagnosis is essential in the process of treatment and prevention of pregnancy adverse outcomes. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the diagnostic accuracy of Creatinine and human chorionic Gonadotropin (HCG) test of cervical mucusdischarge to diagnose PROM in pregnant women.
Methods: This prospective study was conducted in 2017-2018 on 150 pregnant women with gestational age of 24 to 37 weeks and suspected to PROM. The subjects were divided into two groups of Rupture Membranes (Pooling and Fern test both of them were positive) and control group (Pooling and Fern test both of them were negative and AFI was normal). Creatinine was measured with Automated Analyzer method (Prestige device) and βHCG with Chemi-luminescence Signal Band method (Abbott device). Cut-off point and diagnostic accuracy were measured for two tests by rock curve. P-value<0.05 was considered statistically significant.
Results: The highest sensitivity and specificity for creatinine in the diagnosis of PPROM was obtained at cut-off point 0.135 and for βHCG at cut-off point 26.78, with sensitivity of 91.7% and specificity 56.1%, and positive predictive value of 39.75% and negative predictive value of 95.52% and overall accuracy was 64.66% and the agreement rate was 0.33 (P <0.001). For βHCG, the sensitivity 58.3% and specificity 63.2%, and positive predictive value 33.33%, and negative predictive value of 82.75% and overall accuracy was 62% and the agreement rate was 0.171 (P=0.023).
Conclusion: The sensitivity and diagnostic power of Creatinine in preterm women was higher than βHCG. Reasonable price, simplicity, and safety are the advantages of both methods. The diagnostic accuracy obtained in this study was low, but due to the limited studies in preterm patients, the clinical use of these markers cannot be recommended or rejected; therefore, more studies are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical Mucus
 • Creatinine
 • Gonadotropin
 • PPROM
 • Sensitivity and Specificity
 1. Dayal S, Hong PL. Premature Rupture Of Membranes. [Updated 2020 Nov 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532888/
 2. Kayiga H, Lester F, Amuge PM, Byamugisha J, Autry AM. Impact of mode of delivery on pregnancy outcomes in women with premature rupture of membranes after 28 weeks of gestation in a low-resource setting: A prospective cohort study. PloS one 2018; 13(1):e0190388.
 3. Meller CH, Carducci ME, Ceriani Cernadas JM, Otaño L. Ruptura prematura de membranas en nacimientos de pretérmino. Archivos argentinos de pediatría 2018; 116(4):e575-81.
 4. Menon R, Richardson LS. Preterm prelabor rupture of the membranes: a disease of the fetal membranes. InSeminars in perinatology 2017; 41(7): 409-419.
 5. 5 Assefa NE, Berhe H, Girma F, Berhe K, Berhe YZ, Gebreheat G, et al. Risk factors of premature rupture of membranes in public hospitals at Mekele city, Tigray, a case control study. BMC pregnancy and childbirth 2018; 18(1):1-7.
 6. Sharp GC, Stock SJ, Norman JE. Fetal assessment methods for improving neonatal and maternal outcomes in preterm prelabour rupture of membranes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014(10).
 7. Practice bulletin no. 172: premature rupture of membranes. Obstet Gynecol 2017; 128(04):e165-77.
 8. Haseli A, Afshar B. The Accuracy of Sanitary Pad of Nitrazine Test in the Diagnosis of Premature Rupture of Membranes. International Journal of Health Studies 2019; 4(4).
 9. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams obstetrics. 25nd ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
 10. Elçi E, Güneş Elçi G, Sayan S. Comparison of the accuracy and reliability of the AmniSure, AMNIOQUICK, and AL‐SENSE tests for early diagnosis of premature rupture of membranes. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2020; 149(1):93-7.
 11. Sekhavat L, Firouzabadi RD, Mojiri P. Practicability of vaginal washing fluid creatinine level in detecting premature rupture of membranes. Archives of gynecology and obstetrics 2012; 286(1):25-8.
 12. Ibeto L, Antonopoulos A, Grassi P, Pang PC, Panico M, Bobdiwala S, et al. Insights into the hyperglycosylation of human chorionic gonadotropin revealed by glycomics analysis. PloS one 2020; 15(2):e0228507.
 13. Oliveira FR, Barros EG, Magalhaes JA. Biochemical profile of amniotic fluid for the assessment of fetal and renal development. Brazilian journal of medical and biological research 2002; 35(2):215-22.
 14. Pitkin RM, Zwirek SJ. Amniotic fluid creatinine. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1967; 98(8):1135-9.
 15. Kim HS, Pyun JC. Hyper sensitive strip test with chemi-luminescence signal band. Procedia Chemistry 2009; 1(1):1043-6.
 16. Bouzari Z, Shahhosseini R, Mohammadnetaj M, Barat S, Yazdani S, Hajian‐Tilaki K. Vaginal discharge concentrations of β‐human chorionic gonadotropin, creatinine, and urea for the diagnosis of premature rupture of membranes. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 141(1):97-101.
 17. Ghasemi M, Jaami R, Alleyassin A, Ansarimoghaddam A. The value of urea, creatinine, prolactin, and beta sub-unit of human chorionic gonadotropin of vaginal fluid in the diagnosis of premature preterm rupture of membranes in pregnancy. Turkish journal of obstetrics and gynecology 2016; 13(2):62.
 18. Mohamed A, Mostafa W. The Value of Measurement of Vaginal Fluid Urea, Creatinine & Beta HCG in the Diagnosis of Premature Rupture of Membranes. KAJOG 2011; 2:41-7.
 19. Osman OM, Elghazaly M. Can vaginal washing fluid urea, creatinine and qualitative β-hCG diagnose suspected premature rupture of membranes?. Open Journal of Obstetrics and Gynecology 2014; 4(15):967.
 20. Esim E, Turan C, Unal O, Dansuk R, Cengizglu B. Diagnosis of premature rupture of membranes by identification of β-HCG in vaginal washing fluid. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2003; 107(1):37-40.
 21. Kariman NS, Jafari E, Moghadam HR, Majd HA, Mortazavi M. Comparing the diagnostic power of qualitative and quantitative measurements of ß-hCG in cervicovaginal washing-fluid for the diagnosis of PROM. Journal of Reproduction & Infertility 2007; 8(1):30-8.
 22. Eldaly A, Omran E, Youssef MA, Abdallah A, Metwally A, Haggag H, et al. Use of beta subunit of human chorionic gonadotropin assay as a diagnostic tool for prelabor rupture of membranes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2019; 32(12):1965-70.
 23. Dartibale CB, Uchimura NS, Nery L, Schumeish AP, Uchimura LY, Santana RG, et al. Qualitative determination of human chorionic gonadotropin in vaginal washings for the early diagnosis of premature rupture of fetal membranes. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 2017; 39(7):317-21.
 24. Gezer C, Ekin A, Golbasi C, Kocahakimoglu C, Bozkurt U, Dogan A, et al. Use of urea and creatinine levels in vaginal fluid for the diagnosis of preterm premature rupture of membranes and delivery interval after membrane rupture. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2017; 30(7):772-8.
 25. Zanjani MS, Haghighi L. Vaginal fluid creatinine for the detection of premature rupture of membranes. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2012; 38(3):505-8.
 26. Begum J, Samal SK, Ghose S, Niranjan G. Vaginal fluid urea and creatinine in the diagnosis of premature rupture of membranes in resource limited community settings. Journal of family & reproductive health 2017; 11(1):43-9.
 27. Gurbuz A, Karateke A, Kabaca C. Vaginal fluid creatinine in premature rupture of membranes. International journal of gynaecology and obstetrics 2004; 85(3):270-1