روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 مربی گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

5 دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دوران بارداری توأم با تغییرات روانی و جسمانی پدران در انتظار فرزند می‌باشد. داشتن آگاهی از این علائم و تشخیص به‌موقع آنها در پذیرش نقش پدری و حمایت مناسب از همسر در دوران بارداری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف روانسنجی نسخه فارسی"پرسشنامه سندرم کووید برنان"در پدران منتظر فرزند انجام شد.
روش‌کار: پژوهش حاضر از نوع روش­شناسی است که در سال 1397 انجام شد. پرسشنامه سندرم کووید بعد از کسب اجازه از طراح ابزار به روش برگشتی از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. نسخه فارسی نهایی بعد از تعیین روایی صوری و محتوی، توسط 200 پدر در انتظار فرزند واجد معیارهای ورود به مطالعه مراجعه‌کننده جهت کنترل بارداری همسرانشان، تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار سازه ابزار از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ و آزمون مجدد بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل را نشان داد که شامل علائم جسمانی و علائم روانی با 13 گویه در هر عامل بود. این دو عامل 49% کل واریانس پاسخ‌ها را تبیین می‌کند. شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی پیشنهاد کردند که الگوی دو عاملی بهترین برازش را برای داده‌ها فراهم کرده است. با در نظر گرفتن نقطه برش 5/1 برای تأثیر آیتم تمامی سؤالات در روایی صوری کمی مورد تأیید قرار گرفت. نسبت و شاخص روایی محتوا به‌ترتیب 64/0 و 92/0 بود. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 85/0 و ضریب همبستگی درون خوشه‌ای 88/0 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سندرم کووید برنان، نشان‌دهنده پایایی و اعتبار مطلوب این ابزار در تشخیص سندرم کووید در پدران در انتظار فرزند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometrics analysis of Bernan Couvade Syndrome Questionnaire in Fathers Expecting a Child

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Ghavami Shirazi 1
 • Nourossadat Kariman 2
 • Mahbobeh Ahmadi 3
 • Mozhdeh Navinejhad 4
 • Parisa Rezanejad 5
1 M.Sc. in Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Instructor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
5 PhD student of Biostatistics, School of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy is associated with mental and physical changes in fathers expecting a child. Being aware of the signs and early diagnosis of the syndrome is essential for accepting fatherhood role and appropriate support of the wife during pregnancy. This study was performed with aim of psychometrics analysis of the Persian version of Couvade Brennan Syndrome questionnaire in fathers expecting a child.
 Methods: This methodological study was conducted in 2018. The Couvade-Brennan Syndrome questionnaire was translated into Persian using forward-backward translation after obtaining permission from its designer. After confirming the face and content validity, the final Persian version was filled by 200 fathers expecting child who met the inclusion criteria referred for antenatal care of their pregnant wives. Confirmatory and exploratory factor analysis was used to confirm construct validity of the tool. Its reliability was confirmed via Cronbach’s alpha and test-retest.
Results: The results of exploratory factor analysis revealed two factors of physical signs and mental signs with 13 items for each factor. These factors explained 49% of the whole variance of answers. Goodness of fit indices in confirmatory factor analysis suggested the two-factor model had the best goodness of fit for the data. Given the cut-off point of 1.5 for item impact, face validity of all items was confirmed. Content validity ratio and Content validity inde were 0.64 and 0.92, respectively. Cronbach’s alpha of whole questionnaire was measured as 0.85 and the intraclass correlation coefficient was 0.88.
Conclusion: The results of psychometrics analysis of Persian version of Couvade-Brennan syndrome questionnaire showed acceptable reliability and validity of this tool for diagnosing of Couvade syndrome in father expecting a child.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couvade syndrome
 • Expecting a child
 • Fathers
 • Psychometric
 1. Kiełbratowska B, Kazmierczak M, Michałek J, Sioma-Markowska U. Kuvada Syndrome from the Perspective of Medical Personnel and Future Fathers' Partners. Gin Pol Med Project 2015; 3(37):42-8.
 2. Kazmierczak M, Kielbratowska B, Pastwa-Wojciechowska B. Couvade syndrome among Polish expectant fathers. Med Sci Monit 2013; 19:132-8.
 3. Tylor EB. Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization. London: J. Murray; 1870.
 4. Brennan A. Couvade syndrome in Australian men: A national survey. Our national couvade survey–Full report article. Kingston University, St. George’s & University of London, London; 2010.
 5. Khanobdee C, Sukratanachaiyakul V, Gay JT. Couvade syndrome in expectant Thai fathers. International journal of nursing studies 1993; 30(2):125-31.
 6. Condon JT. Psychological and physical symptoms during pregnancy: a comparison of male and female expectant parents. Journal of Reproductive and Infant Psychology 1987; 5(4):207-19.
 7. Bogren LY. Pregnancy symptoms in the expectant man. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology 1989; 10:43-51.
 8. United nation Population fund (UNFPA). Male Involvement in Maternal Health. Critical to Saving Women's Lives, UNFPA news 2007. Available from: URL: https://www.unfpa.org/press/male-involvement-maternal-health-critical-saving-womens-lives-say-un-leaders
 9. Markowska US, Zyg M, Kiełbratowska B. Psychosomatic symptoms of the Couvade syndrome in Finnish and Polish expectant fathers. Ginekologia Polska 2018; 89(1):35-9.
 10. Nosrati A, Mirzakhani K, Golmakani N, Asghari Nekah M, Esmaeili H. Effect of Paternal-Fetal Attachment on Maternal-Mental Health: A Randomized Clinical Trial. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(152):50-62.
 11. Brennan A, Ayers S, Ahmed H, Marshall‐Lucette S. A critical review of the Couvade syndrome: the pregnant male. Journal of reproductive and infant psychology 2007; 25(3):173-89.
 12. Gol MK, Dorosti A, Montazer M. Design and psychometrics cultural competence questionnaire for health promotion of Iranian nurses. J Edu Health Promot 2019; 8:155.
 13. Mobaraki-Asl N, Ghavami Z, Gol MK. Development and validation of a cultural competence questionnaire for health promotion of Iranian midwives. Journal of Education and Health Promotion 2019; 8.
 14. Ebrahim Hajizadeh, Asghari M. Statistical methods and analyses in health and biosciences a research methodological approach. Tehran: Jahade Daneshgahi; 2011.
 15. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
 16. Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: Design, statistics, and computer analysis. FA Davis Co; 1981.
 17. Gol MK, Dadashzadeh M, Anvari HM. Design and implementation of a checklist for prediction of anesthesia-induced nausea and vomiting in candidate patients for mastectomy. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2020; 8(1):90-4.
 18. Burns N, Grove SK. Study guide for the practice of nursing research: conduct, critique, and utilization. Saunders; 2005.
 19. Kahn JH. Factor analysis in counseling psychology research, training, and practice: Principles, advances, and applications. The counseling psychologist 2006; 34(5):684-718.
 20. Schodt CM. Parental-fetal attachment and couvade: a study of patterns of human-environment integrality. Nursing science quarterly 1989; 2(2):88-97.
 21. Mrayan L, Abujilban S, Abuidhail J, Bani Yassein M, Al-Modallal H. Couvade syndrome among Jordanian expectant fathers. American Journal of Men's Health 2019; 13(1):1557988318810243.