بررسی همراهی پلیمورفیسم rs4648551 ژن P73 در زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ژنتیک پزشکی، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، پژوهشکده فناوری ژن و سلول، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سقط‌های مکرر خودبه‌خودی به‌عنوان یک رویداد تکرارپذیر از دو یا بیشتر سقط قبل از هفته 20 تعریف می‌شود. در سقط مکرر به‌عنوان یک بیماری چندعاملی، مسائل متعددی دخیل است و نقص ژنتیکی به‌عنوان یکی از عوامل عمده خطر برای سقط مکرر مطرح می‌باشد. با توجه به نقش مؤثر ژن p73 در فرآیند تقسیم بلاستوسیست اولیه و حفاظت از سلول‌های جنسی، به‌نظر می‌رسد پلی‌مورفیسم rs4648551 در این ژن p73، با بروز علائم سقط مکرر خود‌به‌خودی ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی این پلی‌مورفیسم بین دو گروه زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته و زنان سالم اجرا شد.
روش‌کار: این مطالعه تحلیلی از نوع مورد - شاهدی در سال 95-1394 بر روی 90 بیمار که همگی دارای سابقه 2 سقط مکرر خود‌به‌خودی متوالی بدون علت مشخص در مقایسه با 110 نفر از افراد سالم که دارای حداقل 2 بارداری موفق بودند، به‌عنوان کنترل انجام شد. DNA با روش RGDE استخراج و ژنوتایپنگ با روش Tetra ARMS اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در پلی‌مورفیسم (rs4648551 A<G)، فراوانی ژنوتیپ‌های GG، AG و AA در ژن p73 در زنان گروه کنترل 81/11%، 09/69% و 09/19% و در زنان گروه سقط 11/31%، 67/46% و 22/22% بود که تفاوت‌ها از لحاظ آماری معنا‌دار بود (05/0>p)، اما مقدار تفاوت آللی بین گروه بیمار و کنترل 066/0 به‌دست آمد که معنی‌دار نبود و مطابق نتایج به‌دست آمده، مدل توارث غالبی پیشنهاد شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: بین پلی‌مورفیسم rs4648551 و سقط مکرر ایدیوپاتیک ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of rs4648551 polymorphism in p73 gene in Iranian woman with idiopathic recurrent pregnancy loss

نویسندگان [English]

 • Somayeh Tabasi 1
 • Seyed Mostafa Hoseini 2
1 M.Sc. of Genetics, School of Biology Sciences, Tehran-north Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Medical Genetics, Human Genetic Research Center, Gene & Cell Technology Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined as the repeated occurrence of 2 or more miscarriages before 20th week of gestation. RPL is a multifactorial disorder and genetic defects are considered as one of the major risk factors for recurrent miscarriage. Regarding to the effective role of p73 gene in the process of primary blastocyst division and protection of germ cells, it seems that rs4648551 polymorphism in this p73 gene be associated with the occurrence of spontaneous abortion symptoms. This study was performed with aim to evaluate the frequency of this polymorphism between two groups of Iranian women with idiopathic recurrent miscarriage and healthy women.
Methods: This descriptive case-control study was performed in 2015-2016 on 90 patients with history of 2 consecutive idiopathic recurrent spontaneous miscarriages compared to 110 healthy women who had at least two successful pregnancies as controls. DNA was extracted by RGDE procedure and genotyping was performed by Tetra ARMS technique. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and Chi-square test. p < 0.05 was considered statistically significant.
Results: In SNP rs4648551(A<G), the frequency of GG, CC and GC alleles in p73 gene in the control group were 11.81%, 69.09% and 19.09%, respectively and in the RPL group were 31.11%, 46.67% and 22.22%, respectively; the difference was statistically significant (p < 0.05). But, the value of allelic difference between the patient and control groups was calculated as 0.066 which was not significant. According to the results, the dominant heredity model was suggested (p < 0.05).
Conclusion: There is significant association between polymorphism rs4648551 and idiopathic recurrent abortions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polymorphism
 • P73 gene
 • Recurrent Pregnancy Loss (RPL)
 • Single nucleotide polymorphism (SNP)
 1. 1.Pandey MK, Rani R, Agrawal S. An update in recurrent spontaneous abortion. Arch Gynecol Obstet 2005; 272(2):95-108.

  2.Meka A, Reddy BM. Recurrent spontaneous abortions: an overview of genetic and non-genetic backgrounds. International Journal of Human Genetics 2006; 6(2):109.

  3.Sierra S, Stephenson M. Genetics of recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2006; 24(1):17-24.

  4.Zonouzi AP, Farajzadeh D, Bargahi N, Farajzadeh M. Apolipoprotein E genotyping in women with recurrent pregnancy loss: an in silico and experimental hybrid study. Gene 2014; 549(2):209-13.

  5.Li TC, Makris M, Tomsu M, Tuckerman E, Laird S. Recurrent miscarriage: aetiology, management and prognosis. Hum Reprod Update 2002; 8(5):463-81.

  6.Azani A, Hosseinzadeh A, Azadkhah R, Zonouzi AAP, Zonouzi AP, Aftabi Y, et al. Association of endothelial nitric oxide synthase gene variants (-786 T>C, intron 4 b/a VNTR and 894 G>T) with idiopathic recurrent pregnancy loss: A case-control study with haplotype and in silico analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017;215:93-100.

  7.Coulam CB, Jeyendran RS, Fishel LA, Roussev R. Multiple thrombophilic gene mutations are risk factors for implantation failure. Reprod Biomed Online 2006; 12(3):322-7.

  8.Daher S, Shulzhenko N, Morgun A, Mattar R, Rampim GF, Camano L, et al. Associations between cytokine gene polymorphisms and recurrent pregnancy loss. J Reprod Immunol 2003; 58(1):69-77.

  9.Goodman CS, Coulam CB, Jeyendran RS, Acosta VA, Roussev R. Which thrombophilic gene mutations are risk factors for recurrent pregnancy loss? Am J Reprod Immunol 2006; 56(4):230-6.

  1. Nair RR, Khanna A, Singh K. MTHFR C677T polymorphism and recurrent early pregnancy loss risk in north Indian population. Reproductive Sciences 2012; 19(2):210-5.
  2. Poursadegh Zonouzi A, Chaparzadeh N, Ghorbian S, Sadaghiani MM, Farzadi L, Ghasemzadeh A, et al. The association between thrombophilic gene mutations and recurrent pregnancy loss. J Assist Reprod Genet 2013; 30(10):1353-9.
  3. Levine AJ, Tomasini R, McKeon FD, Mak TW, Melino G. The p53 family: guardians of maternal reproduction. Nat Rev Mol Cell Biol 2011; 12(4):259-65.
  4. Collins FS, Brooks LD, Chakravarti A. A DNA polymorphism discovery resource for research on human genetic variation. Genome Res 1998; 8(12):1229-31.
  5. Kwok PY, Deng Q, Zakeri H, Taylor SL, Nickerson DA. Increasing the information content of STS-based genome maps: identifying polymorphisms in mapped STSs. Genomics 1996 ; 31(1):123-6.
  6. De Laurenzi V, Costanzo A, Barcaroli D, Terrinoni A, Falco M, Annicchiarico-Petruzzelli M, et al. Two new p73 splice variants, gamma and delta, with different transcriptional activity. J Exp Med 1998; 188(9):1763-8.
  7. De Laurenzi VD, Catani MV, Terrinoni A, Corazzari M, Melino G, Costanzo A, et al. Additional complexity in p73: induction by mitogens in lymphoid cells and identification of two new splicing variants epsilon and zeta. Cell Death Differ 1999; 6(5):389-90.
  8. Bourdon JC, Fernandes K, Murray-Zmijewski F, Liu G, Diot A, Xirodimas DP, et al. p53 isoforms can regulate p53 transcriptional activity. Genes Dev 2005; 19(18):2122-37.
  9. Yang A, Kaghad M, Wang Y, Gillett E, Fleming MD, Dötsch V, et al. p63, a p53 homolog at 3q27-29, encodes multiple products with transactivating, death-inducing, and dominant-negative activities. Mol Cell 1998; 2(3):305-16.
  10. Moll UM, Slade N. p63 and p73: roles in development and tumor formation. Mol Cancer Res 2004; 2(7):371-86.
  11. Feng Z, Zhang C, Kang HJ, Sun Y, Wang H, Naqvi A, et al. Regulation of female reproduction by p53 and its family members. FASEB J 2011; 25(7):2245-55.
  12. Tomasini R, Tsuchihara K, Wilhelm M, Fujitani M, Rufini A, Cheung CC, et al. TAp73 knockout shows genomic instability with infertility and tumor suppressor functions. Genes Dev 2008; 22(19):2677-91.
  13. Ali SM, Mahnaz S, Mahmood T. Rapid genomic DNA extraction (RGDE). Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2008; 1(1):63-65.
  14. Miranzadeh-Mahabadi H, Miranzadeh-Mahabadi H, Nikpour P, Emadi-Baygi M, Kelishadi R. Comparison of TaqMan Real-Time and Tetra-Primer ARMS PCR Techniques for Genotyping of Rs 8066560 Variant in Children and Adolescents with Metabolic Syndrome. Adv Clin Exp Med 2015; 24(6):951-5.
  15. Tang W, Zhou X, Chan Y, Wu X, Luo Y. p53 codon 72 polymorphism and recurrent pregnancy loss: a meta-analysis. J Assist Reprod Genet 2011; 28(10):965-9.
  16. Hu W. The role of p53 gene family in reproduction. Cold Spring Harb Perspect Biol 2009; 1(6):a001073.
  17. Yang A, Walker N, Bronson R, Kaghad M, Oosterwegel M, Bonnin J, et al. p73-deficient mice have neurological, pheromonal and inflammatory defects but lack spontaneous tumours. Nature 2000; 404(6773):99-103.
  18. Nedelcu AM, Tan C. Early diversification and complex evolutionary history of the p53 tumor suppressor gene family. Dev Genes Evol 2007; 217(11-12):801-6.
  19. Feng Z, Zhang C, Kang HJ, Sun Y, Wang H, Naqvi A, et al. Regulation of female reproduction by p53 and its family members. The FASEB Journal 2011; 25(7):2245-55.
  20. Chen H, Yang X, Wang Z. Association between p53 Arg72Pro polymorphism and recurrent pregnancy loss: an updated systematic review and meta-analysis. Reproductive biomedicine online 2015; 31(2):149-53.