بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2018-1973

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقدمه: تولید علم، معقول­ترین و معتبر­ترین شاخص سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها محسوب می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی حوزه سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از فنون علم­سنجی انجام گرفت. با جستجوی انجام شده در Web of Sciences تمامی مدرک (4028 مدرک) در حوزه سقط جنین در بازه زمانی 2018-1973 استخراج شدند. از طریق نمایه نوآوری جهانی داده­های مورد نیاز برای سنجش شاخص توسعه­یافتگی و بررسی میزان پیشرفت علمی کشور­های اسلامی به‌دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار اکسل انجام گرفت.
یافته­ها: بر اساس نتایج، کشورهای ترکیه، ایران و مصر رتبه اول تا سوم را بر مبنای تعداد تولیدات علمی، فراوانی استنادات و شاخص هرش در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص دادند. کشورهای نیجریه، قزاقستان و ایران در رتبه اول تا سوم از نظر خود­استنادی قرار داشتند. در رتبه­بندی کشورهای اسلامی بر مبنای شاخص پیشرفت علمی، کشورهای ایران، ترکیه و تونس در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: تولیدات علمی کشور ایران در حوزه سقط جنین در بین کشورهای اسلامی، از نظر میزان تولیدات علمی، روند رشد تولیدات علمی، تعداد کل استنادات، شاخص هرش و شاخص پیشرفت علمی، از جایگاه مطلوبی برخوردار است، اما از نظر سایر شاخص‌ها از جمله استناد به ازای مدرک و میزان خوداستنادی عملکرد ضعیفی داشته است که نیاز به تلاش بیشتر محققان برای رسیدن به وضعیت بهتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Products of Abortion Field among the Organization of Islamic Cooperation Countries During 1973-2018

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Makkizadeh 1
 • Marzieh Rashidi Boshrabadi 2
1 Associate professor, Department of Information Science and Knowledge, School of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.
2 M.Sc. of Information Science and Knowledge, School of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Production of science is the most rational and credible index of countries' scientific rank and position. This study was performed with aim to evaluate the scientific products of the abortion field among the organization of Islamic cooperation countries.
Methods: This descriptive-analytical study was performed with scientometrics approach. By searching the Web of Science, all documents (n=4028) on abortion field was extracted from1973 to 2018. Through the Global Innovation Index, data needed to measure the development index and evaluate the scientific progress of Islamic countries were obtained. Excel software was used for data analysis.
Results: Based on the results, Turkey, Iran and Egypt ranked first to third based on the number of scientific products, frequency of citations and Hirsch index among Islamic countries. Nigeria, Kazakhstan and Iran rank first to third in terms of self-citation. Iran, Turkey and Tunisia ranked first to third in the ranking of Islamic countries on the basis of scientific progress index.
Conclusion: Iran's scientific products in the field of abortion among Islamic countries is favorable in terms of the number of scientific papers, scientific products growth, number of citations, Hirsch index and scientific progress index, but in terms of self-citation and citation per document, it requires more effort by researchers to achieve the desired position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abortion
 • Iran
 • Organization of Islamic Cooperation Countries
 • Scientific products
 1. Rezagholi Lalani Z. Survey of Scientific Productivity by Faculty Members AL Zahra University in the Years 1384 to 1388 and Effective Factors on Scientific Productivity. [Master Thesis]. Iran. Faculty of Education and Psychology of AL Zahra University; 2011. (Persian)
 2. Asad Zadeh Z. Investigating the scientific information production by academic staff at Zabol University, and the factors affecting their increase or decrease. Faslname Ketab 2007; 18(2):215-30.
 3. Mousavi Chalak A, Riahi A. Study of scientific outputs and determined regional and international level of Islamic Republic of Iran in the field of diabetes during two last decades. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2018; 17(5):214-24.
 4. Khaleghi N. A Glance at Evaluative Indexes in Science and Technology. National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO) 2007; 18(3): 91-106. (Persian)
 5. Osare F, Heydary G, Zare-Farashbandi F, Haji Zeinolabedini M. From Bibliometrics to Webometrics: An Analysis of Foundations, Views, Rules and Indicators. Tehran; Librarian; 2009. p. 119. (Persian)
 6. Moradimoghadam H. Studying the Status of Scientific Production of Iran in Science Citation Index after the Islamic Revolution (1980-2016) and its Global Performance. Journal of scientometrics 2018; 4(7):17-36.
 7. Fazeli varzaneh M. Bahmani M. Ghaderi Azad E. Iranian scientific outputs in the field of energy and fuel, and their comparison with those of the Middle East countries. Caspian Journal of Scientometrics 2018; 5(1):7-18.
 8. Erfanmanesh M. Regional and global position of the Islamic Republic of Iran in Epidemiology research. Iranian Journal of Epidemiology 2017; 13(3): 162-73.
 9. Farzin Yazdi M. Rezaei Sharifabadi S. Scientific publications in the subject area of Artificial Intelligence in Middle Eastern countries during 1996 to 2014. Scientometrics Research Journal 2018; 3(6):97-114.
 10. Masoum Tamimi M, Abam Z, Baradar R. Scientific status of agricultural and biological sciences of Iran among organization of Islamic Cooperation Member States. Caspian Journal of Scientometrics 2016; 3(1):14-22.
 11. Riahi A, Sohbatiha F. Visualization of scientific products and journals at the global level: Casting a glance at Islamic Republic of Iran. Journal of Modern Medical Information Sciences 2015; 1(2):1-11.
 12. Vaziri I. The Position of leading scientific countries of the Islamic world in agricultural sciences: A case comparison in citation databases and free access journals. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 2010; 6(1): 71-88.
 13. Mansori A, Osare F. Leading Scientific Countries of the Islamic World in the Web of Science Database. National Studies on Librarianship and Information Organization 2010; 21(1):147-69.
 14. Gazni A, Binesh SM. Review Staff position in the Islamic Republic of Iran between Islamic countries. Rahyaft. 2007; 41:41-44.
 15. Moed HF. Iran’s scientific dominance and the emergence of South-East Asian countries as scientific collaborators in the Persian Gulf Region. Scientometrics. 2016; 108(1):305-14.
 16. Altun D, Dabak O, Hacihamdioglu DÖ. Scientific publications in pediatrics over the last ten years in Turkey and worldwide. The Turkish journal of pediatrics. 2015; 57(2):117-122.
 17. Mousavi A. Riahi A. Zare A. Scientific output and production of Islamic Republic of Iran researchers in the field of cancer and compare with regional and world countries (2006-2015). Research in medicine 2017; 41(4): 282-293.
 18. Namazifar H, Pourjavad M, Ghorbani F. Analysis of decree of abortion in different branches of Islamic jurisprudence. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):55-64.
 19. Barkhordari R. Abortion in Iranian, French and British law. [Master Thesis]. Iran. Faculty of law and political science of Tehran University; 2001. (Persian)
 20. Asnafi AR, Ommati E. Survey of scientific production of Iranian researchers in family therapy field. Caspian Journal of Scientometrics 2016; 3(2):7-15.
 21. Noroozi Chakoli A. Introduction to Scientometric (Fondations, Concepts, Relations & Origins). 3nd ed. Tehran: Organization for researching and composing university textbooks in humanities (SAMT); 2013. p. 305.
 22. ‎ Index GI. Energizing the world with innovation. URL: https://www. globalinnovationindex. org/gii-2017-report; 2018.
 23. Parchami D. A comparative study of the relationship between order in society and scientific progress. Social analysis of order and social inequality 2013; 61(4):65-102. (Persian)
 24. Noroozi chakoli A, Jafari S. Analytical assessment of the relationship between the quality and self-citation in Persian Humanities Journals. Caspian Journal of Scientometrics 2014; 1(2): 57-65.
 25. Masoum Tamimi M. Scientific Image of Islamic Republic of Iran in Domain of Natural Resources among the Islamic Countries Based on the Records from SCOPUS between 1996-2011 And Top Iranian Researcher's Point of view About the Impacting Factors. [Master Thesis]. Iran. Faculty of Psychology and Education of Alzahra University; 2014. (Persian)
 26. Research; the basis of development. IRNA. 2018; Availabel at: URL: https://www.irna.ir/news/83136766/. Accessed January 7 2020. (Persian)
 27. Hoseini SH. A look at the status of research and development of Iran in the world. Statistical center of Iran. 2019; Availabel at: URL: https://www.amar.org.ir/news/ID/10129/. Accessed January 23 2020. (Persian)