مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی بین‌الملل رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکتری عمومی، دانشکده پزشکی بین‌الملل رامسر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.

5 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان ولی عصر، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان سرویکس، یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان می‌باشد. تشخیص زودرس این بیماری در بسیاری از موارد می‌تواند سبب کاهش مرگ‌و‌میر در میان مبتلایان گردد، لذا غربالگری زنان در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. یکی از رایج‌ترین روش‌های غربالگری در این زمینه، تست‌های پاپ‌اسمیر و ویروس پاپیلومای انسانی می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش مذکور در غربالگری سرطان سرویکس به روش مروری طراحی و اجرا گردید.
روش‌کار: در این مطالعه فرامروری جهت یافتن مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در رابطه با غربالگری سرطان سرویکس، پایگاه‌های اطلاعاتی pumped، Scopus،science direct  و Cochrane با استفاده از کلیدواژه‌های "Cervical cancer screening"، "Pap Test"، "HPV Test" و "cotest" در بازه زمانی 2018-۲۰۱۵ مورد جستجو قرار گرفتند. کیفیت مطالعات وارد شده به این پژوهش با استفاده از چک‌لیست AMSTAR مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: حساسیتHPV  در دو مطالعه مورد بررسی ۹۴% و ۹/۸۹% و ویژگی آن ۹۰% و ۹/۸۹% بود، در‌حالی‌که حساسیت و ویژگی تست پاپ‌اسمیر به‌ترتیب ۷۰%، ۹/۷۲% و ۹۵%، ۳/۹۰% گزارش شده بود. در مطالعه دیگری که به بررسی خطر نسبی روش‌های غربالگری پرداخته بود، در آزمایش  Cotestدر مقایسه با آزمایش سیتولوژی، نتایج مثبت کاذب در حدود ۹/۱۹-۸/۵ در برابر ۹/۱۰-۶/۲ بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده از مطالعات، به‌نظر می‌رسد که تست HPV حساسیت بیشتر، ویژگی کمتر و نتایج مثبت کاذب بیشتری نسبت به پاپ‌اسمیر دارد، با این حال با توجه به اهمیت بالای این امر در اتخاذ تصمیمات بالینی، نتیجه‌گیری نهایی نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Papillomavirus (HPV) test and Pap Smear in Screening for Cervical Cancer: A systematic review on systematic review study

نویسندگان [English]

 • Amir Nejati 1
 • Masoumeh Mirteimouri 2
 • Shima Nikdoust 3
 • Maryam Nikdoust 4
 • Fahimeh Alizadeh 5
1 Associate Professor, Department of Emergency Medicine, Ramsar International Medical Campus, Mazandaran University of Medical sciences, Mazandaran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 General Physician, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 General Physician, Ramsar International Medical Campus, Mazandaran University of Medical sciences, Mazandaran, Iran.
5 Obstetrician and Gynecologist, Valiasr Hospital, Birjand, South Khorasan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Cervical cancer is one of the most common cancers among women. Early diagnosis of this disease can reduce mortality among patients. So, women's screening is very important. One of the most common screening methods in this field is Pap smear screening and human papillomavirus test. Therefore, this study was performed with aim to compare these two methods in cervical cancer screening.
Methods:In this systematic review of systematic review research, for finding the systematic review and meta-analysis articles about cervical cancer screening, the databases of pubmed, Scopus, science direct and Cochrane were searched using the keywords of " Cervical cancer screening", " Pap Test", "HPV Test " and " cotest " from 2015 to 2018. The quality of the included studies was assessment by the AMSTAR checklist.
Results: sensitivity of HPV in two studied researches was 94% and 89.9%, and its specificity was 90% and 89.9%, while the sensitivity of Pap smear was 70% and 72.9% and its specifity was 95 % and 95.3 %. In the Cotest experiment in comparison to the cytology test, false positives results ranged 5.8 to 19.9 versus 6.2 to 10.9.
Conclusion:According to the results of the studies, it seems that HPV test had more sensitivity, less specificity and more false positive results than Pap smear. However, regarding the great importance of this issue in clinical decisions, the final conclusion needs to more evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical cancer
 • Cotest
 • HPV
 • Pap smear
 • Screening
 1. Vu M, Yu J, Awolude OA, Chuang L. Cervical cancer worldwide. Curr Probl Cancer 2018; 42(5):457‐465.
 2. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136(5):E359‐E386.
 3. Kaufman RH, Adam E, Icenogle J, et al. Relevance of human papillomavirus screening in management of cervical intraepithelial neoplasia. Am J Obstet Gynecol 1997; 176(1 Pt 1):87‐92.
 4. Schiffman MH, Bauer HM, Hoover RN, et al. Epidemiologic evidence showing that human papillomavirus infection causes most cervical intraepithelial neoplasia. J Natl Cancer Inst 1993; 85(12):958‐964.
 5. Bosch FX, Lorincz A, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol. 2002;55(4):244‐265.
 6. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Ingested nitrate and nitrite, and cyanobacterial peptide toxins. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2010; 94:v‐412.
 7. Allen AL, Siegfried EC. What's new in human papillomavirus infection. Curr Opin Pediatr 2000; 12(4):365‐369.
 8. Kjaer SK, Tran TN, Sparen P, et al. The burden of genital warts: a study of nearly 70,000 women from the general female population in the 4 Nordic countries. J Infect Dis 2007; 196(10):1447‐1454.
 9. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997; 102(5A):3‐8.
 10. Leval A, Herweijer E, Arnheim-Dahlström L, et al. Incidence of genital warts in Sweden before and after quadrivalent human papillomavirus vaccine availability. J Infect Dis 2012; 206(6):860‐866.
 11. Malary M, Moosazadeh M, Hamzehgardeshi Z, Afshari M, Moghaddasifar I, Afsharimoghaddam A. The Prevalence of Cervical Human Papillomavirus Infection and the Most At-risk Genotypes Among Iranian Healthy Women: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Prev Med 2016; 7:70.
 12. Nour NM. Cervical cancer: a preventable death. Rev Obstet Gynecol 2009; 2(4):240‐244.
 13. Mustafa RA, Santesso N, Khatib R, et al. Systematic reviews and meta-analyses of the accuracy of HPV tests, visual inspection with acetic acid, cytology, and colposcopy. Int J Gynaecol Obstet 2016; 132(3):259‐265.
 14. Moyer VA; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for cervical cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement [published correction appears in Ann Intern Med. 2013 Jun 4;158(11):852. Ebell, Mark [added]]. Ann Intern Med 2012; 156(12):880‐W312.
 15. Correa Mda S, Silveira DS, Siqueira FV, et al. Cobertura e adequação do exame citopatológico de colo uterino em estados das regiões Sul e Nordeste do Brasil [Pap test coverage and adequacy in the South and Northeast of Brazil]. Cad Saude Publica 2012; 28(12):2257‐2266.
 16. Elfgren K, Elfström KM, Naucler P, Arnheim-Dahlström L, Dillner J. Management of women with human papillomavirus persistence: long-term follow-up of a randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2017; 216(3):264.e1‐264.e7.
 17. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. BMC Med Res Methodol 2007; 7:10.
 18. Shea BJ, Hamel C, Wells GA, et al. AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. J Clin Epidemiol 2009; 62(10):1013‐1020.
 19. Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, et al. Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. Cochrane Database Syst Rev 2017; 8(8):CD008587.
 20. Melnikow J, Henderson JT, Burda BU, Senger CA, Durbin S, Weyrich MS. Screening for Cervical Cancer With High-Risk Human Papillomavirus Testing: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA 2018; 320(7):687‐705.
 21. Harris RP, Helfand M, Woolf SH, et al. Current methods of the US Preventive Services Task Force: a review of the process. Am J Prev Med 2001; 20(3 Suppl):21‐35.
 22. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses; 2000.
 23. Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME, et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med 2011; 155(8):529‐536.
 24. Vesco KK, Whitlock EP, Eder M, et al. Screening for Cervical Cancer: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); May 2011.
 25. Peirson L, Fitzpatrick-Lewis D, Ciliska D, Warren R. Screening for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2013;2:35. Published 2013 May 24. doi:10.1186/2046-4053-2-35.